Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával döntött. A Társaság létrehozására az érdi úszósport fellendítése, valamint működtetése új és hatékonyabb jogi kereteinek kialakítása érdekében került sor.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben a társaság tevékenységére nem biztosított önkormányzati forrást.

 

A társaság 2020. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti eredmény 461.000 forint nyereség.

 

 

Érd, 2021. május 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester