Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben kettő alkalommal, jegyzői hatáskörben pedig egy alkalommal módosultak.

 

1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletével az élet- és vagyon-biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el. A vészhelyzet időtartama alatt a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglalt felhatalmazása alapján gyakorolta a közgyűlés feladat- és hatáskörét. A döntések az Önkormányzat hivatalos honlapján elérhetőek. Az említett döntések költségvetési hatásait a költségvetési rendelet számú saját hatáskörű módosítása tartalmazza, amelynek keretében végrehajtott átcsoportosításokat az előterjesztés mellékletként csatoljuk.

 

2. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások

 

A 2021. évi eredeti költségvetésbe 26.626.327.597 forint épült be 2020. évi maradványként, amely a Modern Városok Programmal és egyéb támogatási szerződésekkel kapcsolatosan az önkormányzat rendelkezésére bocsátott, 2020. december 31-ig fel nem használt támogatási összegek egy részét tartalmazta. A jelenlegi módosítás keretében a 2020. évi maradvány előirányzat összege az önkormányzat vonatkozásában 30.139.286.674 forintra módosult a 2020. évi zárszámadási rendelettel összhangban. A kiadási oldalon beépültek a költségvetésbe a zárszámadási rendeletben foglaltak szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványtételek, továbbá az elkülönített bankszámlák egyenlegei, amelyek felhasználása helyi rendelet vagy egyéb szerződés, megállapodás szerint szabályozott.

 

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények 2020. évi szabad maradványa a 96/2021. (V. 31.) számú közgyűlési döntés alapján elvonásra kerül. Kivételt képez ez alól az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alap és vállalkozási tevékenységéből származó, a fenntartó részére jogszabály által előírt, kötelező befizetési kötelezettséggel csökkentett maradvány összege, amelyet – tekintettel arra, hogy az intézmény feladatkörébe tartozó útkarbantartási célokra kerül felhasználásra – nem von el a fenntartó.

 

Az intézményektől és a Polgármesteri Hivataltól elvont maradvány összege a 96/2021. (V. 31.) számú közgyűlési döntés alapján 13.143.796 forint, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2011. évi CXCV. törvény 46. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségének megfelelő összeg 10.747.266 forint, összesen 23.891.062 forint, amely források általános tartalékba kerülnek.

 

Az Önkormányzatot érintően az eredeti költségvetéshez képest a jelenlegi előirányzat módosítással 3.195.455.216 forinttal emelkedik a maradvány összeg. Az összeg az eredeti költségvetésben szereplő maradvány összeghez képest a pályázati előirányzatok korrekcióját, valamit az egyéb, elkülönített számlák maradványösszegét tartalmazza.

 

A kiadási oldalon beépültek a költségvetésbe a zárszámadási rendeletben foglaltak szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványtételek, továbbá az elkülönített bankszámlák egyenlegei, amelyek felhasználása helyi rendelet vagy egyéb szerződés, megállapodás szerint szabályozott.

 

3. Egyéb módosító tételek

 

A vízelvezetési rendszer fejlesztésének részeként, az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás építette meg az Érdligeti Záportározó szabadidős célú hasznosítása című projekt keretében a Papi Földek területén a szabadidőparkot. A park gondozásával kapcsolatos zöldterület kezelési feladatokra az Önkormányzat, mint tulajdonos szolgáltatási szerződést kötött a fenntartásában álló Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel. A kiadások fedezete a 2021. évi eredeti költségvetés céltartalék során került biztosításra, ezért a szükséges fedezet, 60 millió forint + áfa összeg átvezetésre került a szolgáltatási előirányzatok közé.

 

Az Önkormányzat költségvetésében 15.748.000 forint + áfa került elkülönítésre gépjárművásárlásra. A gépjárművásárlás annak okán szükséges, mivel a korábban használt tehergépjármű (2007. évjáratú) műszaki állapota miatt biztonságos használatra már nem alkalmas. Jelenleg sem az Önkormányzat, sem a Hivatal tulajdonában nem áll rendelkezésre olyan gépjármű, amely nagyobb méretű tárgyak vagy több személy szállítására alkalmas volna. Erre a célra kerül beszerzésre az említett gépjármű.

 

Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe átvezetésre került a napközis tábor megrendezéséhez szükséges költségvetési fedezet 7.500.000 forint összegben, amelyhez szükséges előirányzat az eredeti költségvetésben a céltartalékok között szerepelt. A táborral kapcsolatos bevételként 3.360.000 forint került tervezésre és előirányzatosításra.

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésébe beépült az említett szabadidőpark zöldterület kezelési szerződésének ellenértékeként tervezendő 60 millió forint + áfa, amelynek terhére a feladat ellátásával kapcsolatos szolgáltatási kiadások és gépvásárlás került előirányzatosításra.

 

A Szociális Gondozóközpont költségvetésének jelentős összegű módosításaként jelenik meg a szociális ágazati pótlék első 5 havi összege, amely 54.100.601 forint bevételi és kiadási előirányzat módosítást eredményez az intézmény költségvetésében.

 

4. Egyéb információk

 

  • A kormány 1369/2021. (VI. 10.) számú határozatában döntött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosítandó 777 millió forint összegű támogatás biztosításáról, amelyet az önkormányzat működési célokra kíván felhasználni a korábbi években biztosított támogatások felhasználásához hasonló jogcímeken. A támogatáshoz költségvetési előirányzat módosítási lépés nem kapcsolódik, mivel az eredeti költségvetésben szerepel 4.291.465.068 forint működési támogatás.

 

  • Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás 2021. évi költségvetésében tervezésre kerülnek a Társulás munkaszervezetével kapcsolatos kiadások, amelyet a Társulási megállapodás alapján tagdíj formájában bocsátanak a tagok a Társulás rendelkezésére. A munkaszervezet működésével kapcsolatos kiadások 2021. évre tervezett összege 30 millió forint. Tekintettel arra, hogy a Társulás 2021. évi tevékenysége csaknem kizárólag Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott feladatok végrehajtására korlátozódik, a Társulás másik két tagjától (Diósd, Tárnok) nem indokolt tagdíj beszedése erre az évre. Az ilyen módon 2021. évre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő 30 millió forint tagdíj összege Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a céltartalékok között rendelkezésre áll.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2021. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2021. június 28.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás részére 2021. évre fizetendő tagdíj összegét 30 millió forint összegben biztosítja, amelynek fedezete a város 2021. évi költségvetés céltartalék során rendelkezésre áll.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2021. (…..) önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 289 618 826 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 2 790 679 269 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 48 719 871 850 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 749 907 782 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 2 790 679 269 forintban,  az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét  179 284 799  forintban, a kiadási főösszegét 48 719 871 850  forintban állapítja meg.”

 

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata       1 026 239 535 forint, ebből

 

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

általános tartalék

      88 839 877 forint

céltartalék

  937 399 658  forint”

 

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester