Tisztelt Közgyűlés!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontjának ab) alpontja értelmébena közigazgatási területén lévő szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben a gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítja.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzataezen feladatának az Érdi SZC Kós Károly Technikumban2013. január 1-jétőla Balogh Károly Egyéni Céggel kötött vállalkozói szerződés formájában tesz eleget. A szerződés 6. pontja értelmében 2025. április 30. napjáig a szerződés nem mondható fel rendes felmondással.

 

A szolgáltató 2021. augusztus 10. napján azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a következő tanévtől nyugdíjba szeretne menni, és az egyéni cégnek a közétkeztetést ellátó üzletágát átruházná a fia, Balogh Károly Péter cége, a Füsti Delibox Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 2030 Érd, Hunyadi János utca 42.; cégjegyzékszáma: 13-09-211468) részére.

 

Az új jogosult cég változatlan feltételekkel látná el a közétkeztetési közszolgáltatást. Az Önkormányzat által fizetendő díj mértéke az utóbbi öt évben az alábbiak szerint alakult:

 

  • 2016. év            673.100forint
  • 2017. év            990.600forint
  • 2018. év            1.305.560forint
  • 2019. év            1.109.980forint
  • 2020. év            626.110forint

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.)17. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hivatkozás szerint határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa a beszerzés értéke. Ennek megfelelően – az elmúlt évek tapasztalatai szerintnem éri el a nettó 15 millió forint nemzeti közbeszerzési értékhatárt az igénybe vett szolgáltatás értéke.

 

Az Önkormányzat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 12/2020. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás a fenti jogutódlást külön nem szabályozza, így – bár ez a szolgáltatás nem közbeszerzés – a szigorúbb szabályozást, a Kbt. 139. § (1) bekezdését kell segítségül hívnunk, amely még közbeszerzési eljárás esetén is lehetővé tenné a tervezett üzletág-átruházást.

 

A Kbt. 139. § (1) bekezdés értelmében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a jogszabály által meghatározott esetekben változhat meg. Ezen esetkörbe tartozik a fenti szakasz b) pontja szerinti részleges jogutódlás, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág átruházásra kerül a jogutódra.

 

Az üzletág átruházásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogátruházásra vonatkozó 6:202. § általános szabályait kell alkalmazni.

 

Az átruházó szerződéses jogviszonyait csak akkor lehet átruházni, ha ahhoz a harmadik fél is hozzájárul.

 

Az eddigi jó minőségű szolgáltatásra tekintettel javaslom, hogy a 2013. február 1-jén megkötött vállalkozási szerződéses jogviszonyunk folytatása érdekében az üzletrész átruházáshoz járuljunk hozzá.

 

 

Érd, 2021. augusztus 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárula Balogh Károly Egyéni Cég (székhelye: 8640 Fonyód, Harmatos utca 7., cégjegyzékszáma: 14-11-300314) közétkeztetést ellátó üzletágának a Füsti Delibox Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Hunyadi János utca 42., cégjegyzékszáma: 13-09-211468) részére történő átruházásához. Az új jogosult társaság azÉrdi Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum(2030 Érd, Ercsi út 4.) aközétkeztetési szolgáltatást az átruházóval 2013. február 1-jén megkötöttvállalkozási szerződés alapján változatlan feltételek mellett fogja ellátni.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vállalkozási szerződést az új jogosulttal aláírja.

 

 

Határidő:         30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.