Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. november 18-án vállalkozási szerződést kötött közétkeztetési feladatok ellátására. A szerződés közeli lejárata, valamint a közétkeztetési feladatok ellátásának zavartalan biztosítása érdekében szükséges újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása.

 

A beszerzés tárgya az Önkormányzat tulajdonában lévő közétkeztetésű konyhák üzemeltetésére (közétkeztetés biztosítása, konyhák gépészeti és infrastrukturális fejlesztésével, kapcsolódó szolgáltatások és árubeszerzések ellátásával) a közintézmények (iskolák, óvodák, idősek otthona, bölcsődék) esetében.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő nevelési, oktatási és szociális intézmények közétkeztetésének biztosítása a jogszabályi előírások szigorú betartása mellett történik, a főző és tálaló konyha üzemeltetésével, a kapcsolódó szolgáltatások ellátásával. Ajánlatkérő a nyertes vállalkozó számára a főző éstálaló konyhát a beépített berendezésekkel együtt üzemeltetési célból átadja. Az árajánlat a tálaló és főzőkonyhák használatáért, illetve konyhai eszközök használatáért fizetendő bérleti díjat is magában foglalja. Az étkeztetési szolgáltatás folyamatába tartozik az ételkészítése, ételszállítása, tálalása, beleértve a tálalókonyha üzemeltetését is.

 

Az önkormányzat a közbeszerzési eljárásta korábbi eljáráshoz hasonlóan 10 éves időtartamú szerződés megkötésére kívánja kiírni a minél gazdaságosabb közétkeztetés biztosítása érdekében.

 

A közétkeztetési feladatok a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladati közé tartoznak, amelyhez a központi költségvetés feladatalapú támogatást biztosít a kiadások részbeni fedezéséhez. A feladatalapú támogatás igénylésének feltétele a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint, hogya vállalkozói szerződésben a szolgáltatási díj olyan módon kerüljön meghatározásra, hogy abban ki kell mutatni az étkezés nyersanyagköltségét, ami megállapodás szerint arányosan is történhet. Az említett előírás meghatározza a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt venni kívánó szervezetek számára az adagárra vonatkozó ajánlattétel módját.

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen megkötendő szerződéses kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a további évek költségvetésében szükséges fedezetet –a feladat kötelezően ellátandó jellege miatt, a jogszabályi előírások változatlan fennállásáig –az önkormányzatnak biztosítania kell.

 

A konyhákban található berendezések, eszközök, valamint a konyha helyiségeinek használatáért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bérleti díjat állapít meg, amelyet a vállalkozónak a szerződés szerint kell megfizetnie. Ajelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésünk 5.19. pontja alapján a vállalkozó a fentiek teljesítésére köteles. A díj mértékét a jelenlegi hatályos díjszabás alapján javasoljuk megállapítani.

 

 

Érd, 2021. augusztus 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat közétkeztetési feladatok ellátására, 10 éves időtartamra szóló szerződés megkötése céljából közbeszerzési eljárást indítson.

 

A szolgáltatás ellátásához kötendő szerződés fedezetét 2021. évre a költségvetési rendelet tartalmazza, a további években szükséges fedezet költségvetési rendeletben történő biztosítására a Közgyűlés kötelezettséget vállal.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés aláírására.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.