Tisztelt Közgyűlés!

 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter önkormányzatok rendkívüli támogatásajogcímen pályázatot hirdetett, melynek alapvető célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen kell rögzíteni az ott szereplő adatlapok kitöltésével. A pályázat évente két alkalommal nyújtható be, a benyújtás végső határideje: 2021. szeptember 30.

 

Önkormányzatunk egy alkalommal már adott be pályázatot az említett jogcímen, amelyre tekintettel az ebr42 Önkormányzati információs rendszerbe 2021. augusztus 10. napján felkerült támogatói okirat alapján 85.656.418 forint támogatásban részesült.

 

A jelenlegi előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre történő, újabb pályázat benyújtására tesz javaslatot, amely az alábbiakkal indokolható:

 

A Műszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Műszer Automatika) a tulajdonát képező érdi 24801/1helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5 hektár 2186 négyzetméter nagyságú ingatlanát érintő építési övezeti átsorolás, valamint változtatási tilalom elrendelésére tekintettel 2012. június 21-én Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben korlátozási kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő a Pest Megyei Kormányhivatal felé. A Kormányhivatal a 2016. február 4. napján hozott PE/047/65-8/2016. számú határozatával összesen 208.744.000 forint korlátozási kártalanítást, valamint a kár bekövetkeztétől (2010. augusztus 1.) a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatot állapított meg, mely döntést több bírósági határozat is követett. Végül a többszörösen megismételt eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék a 7.K.700.332/2020/22. számú, 2021. február 11. napján kelt ítéletével az alperes határozatát részben megváltoztatva a beavatkozónak fizetendő kártalanítás összegét 204.306.800 forint és 2010. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai összegben állapította meg. Az ítéletet a Kúria a Kf.VI.39.792/2021/10. számú ítéletével helybenhagyta. A Műszer Automatika kérelme nyomán a Pest Megyei Kormányhivatal a PE/047/00218-11/2021. számú végzésével elrendelte a végrehajtási eljárást, melyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság foganatosít.

 

A mai napon számított az alperes önkormányzat által fizetendő összeg: 204.306.800 + a mai napig számított késedelmi kamat: 219.034.251=423.341.051, továbbá 4.649.974 forint perköltség.

 

A közelmúltban lezajlott forráskiesések miatt a városunk működését, kötelező feladataink ellátását jelentősen veszélyeztetné egy közel 450 milliós követelés – akár egyösszegben, akár csak részletekben történő – kifizetése.

 

A támogatás igénylésére benyújtandó pályázatra vonatkozó kiírás egyéb jogcímeken is lehetőséget biztosít támogatási igény benyújtására. Figyelembe véve az önkormányzat pályázat benyújtása időpontjában fennálló kötelezettségeit, egyéb jogcímeken az alábbi kötelezettségekre tekintettel szerepeltetünk tételeket:

 

  • helyi iparűzési adó visszafizetésekből származó kötelezettségként a benyújtás időpontjában fennálló, adótúlfizetésből eredő kötelezettségek ASP rendszerben rögzített egyenlege;
  • Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterével aláírt, helyi közösségi közlekedési feladatok helyközi járatokkal történő ellátására tekintettel kötött megállapodásból eredő fizetési kötelezettség, továbbá a közszolgáltató által összeállított, helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására vonatkozó, 2020. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg rendezendő kompenzációs kötelezettség;
  • a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosítószámú pályázati projekttel kapcsolatosan megállapított, összesen 70 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség törlesztőrészletei;
  • az Érd Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség;
  • hatósági kötelezés és egyéb kötelezettségvállalás alapján hulladékelszállítási tevékenységből eredő tartozás.

 

A fent leírtak alapján Önkormányzatunk likviditási helyzetének megőrzése céljából javasolom a Közgyűlésnek az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyú pályázat benyújtását.

 

 

Érd, 2021. augusztus 29.

 

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal 2016. február 4. napján hozott – a Budapest Környéki Törvényszék 7.K.700.332/2020/22. számú ítéletével és a Kúria Kf.VI.39.792/2021/10. számú helyben hagyó ítéletével megváltoztatott – PE/047/65-8/2016. számú határozatában az önkormányzat terhére megállapított 204.306.800 forint korlátozási kártalanítás, valamint annak a kár bekövetkeztétől (2010. augusztus 1.) a kifizetés napjáig járó késedelmi kamataiként 219.034.251 forint, továbbá 4.649.974 forint perköltség összegére, a pályázati kiírás szerinti helyi iparűzési adóból származó visszafizetési kötelezettségre, valamint egyéb  tartozásokra tekintettel.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.