Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa az érdi 3625/6 helyrajzi számú, 131 négyzetméter nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlannak, mely természetben a 2030 Érd, Orom utcában található. Az e tárgyban kiadott főépítészi nyilatkozat szerint a 3625/6 helyrajzi számú ingatlannak nincs közterület kapcsolata és a telek kis mérete miatt nem hasznosítható,ugyanis ebben az övezetben a legkisebb kialakítható telek nagysága 600 négyzetméter.

 

Az ingatlan megvételére a szomszédos, 3625/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, Lantos János nyújtott be kérelmet.

 

Az ingatlan forgalmi értéke értékbecslési szakvélemény alapján: 740.000 forint.

 

Nevezett ingatlan „kivett közterület” minősítésű, melyet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 3. §  (1) bekezdés a) pontja a törzsvagyon körébe, a forgalomképtelen ingatlanokhoz sorol, ezért az ingatlant a közterületből ki kell vonni és a forgalomképesség biztosítása érdekében beépítetlen területté kell átminősíteni.

 

A rendelet 8. § (1a) bekezdése alapján az azonos vagyonelemre vonatkozó több tulajdonosi döntés egy időben történő meghozatalára az érintett döntésre jogosultak közül a legmagasabb szintű tulajdonosi joggyakorló jogosult.

 

A rendelet 26. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan értékesítése során a versenyeztetés mellőzhető, ugyanis annak értéke a nettó egymillió forintot nem haladja meg.

 

 

Érd, 2021. szeptember 24.                                                     

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000, azaz hétszáznegyvenezer forint vételáron Lantos János érdi lakos részére.

 

 

Határidő:         90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.