Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 180/2020. (X. 22.) számú határozatával döntött a Simó Károly önkormányzati képviselő módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének vizsgálatáról. A határozatban a Közgyűlés felkért, hogy a Simó Károly önkormányzati képviselőnek a Közgyűlés 2020. október 22-ei ülésén a „Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének eredményéről a Közgyűlést novemberi rendes ülésén tájékoztassam. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a tájékoztatót a Közgyűlés 2021. júniusi ülésére terjesztettem elő, akkor azonban Simó Károly képviselő úr távolléte miatt lekerült a napirendről.

 

A fent jelzett adatigénylések teljesítését megvizsgáltam, annak eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

 

1. Csalogány utca burkolása

 

Simó Károly képviselő 2020. április 29-én e-mailben kéréssel fordult a polgármesterhez a választókerületében található Csalogány utcával kapcsolatban. Ez álláspontja szerint sürgős és azonnali intézkedést is igényelt, ugyanis felvonultak a munkálatokat végzők. A kéréshez csatolt 83 lakossági aláírást is, amit az ott lakók gyűjtöttek.Ebben azt kérték az aláírók, hogy az erre biztosított pénzt ne másra fordítsa az önkormányzat, hanem valóban csináltassa meg a Csalogány utca burkolatát belőle.

 

A levelére Simó Károly képviselő úr 2020. június 26-án kapott választ. A válaszadáshoz a Polgármesteri Hivatal több irodájának közreműködésére is szükség volt, a pandémiás helyzet miatt az ügyintézés több időt igényelt.  A válaszlevélben tájékoztatást adtunk arról, hogy a Csalogány utca burkolása, másik két úttal együtt, a 241/2018. (XII. 20.) számú, „Útfejlesztési koncepció továbbfejlesztéséről” szóló közgyűlési határozat 3. pontjában szerepel, amely kimondta, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat 200 millió forint mértékig az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja. A végrehajtáshoz előírt 2019. év november 30-ai határidő eleve nem volt tartható, mivel az előző városvezetés a 2019. évi költségvetésbe ilyen jogcímen konkrét kiadást nem tervezett be, a Közgyűlés ilyet nem fogadott el, mindössze a tartaléksoron jelent meg, „Útfejlesztési program III. ütem” címen egy hasonló előirányzat 100 millió forint összegben.

 

Simó Károly levelét a következőkkel zárta: „Tisztelettel kérem szíves intézkedésedet és visszajelzésedet a megtett intézkedésről”. Mivel a Csalogány utca szilárd burkolattal való ellátása 2020 novemberében fejeződött be, a megtett intézkedésről 30 napon belüli válasz megadására nem volt lehetőség, ebben késedelem nem történt.

 

 

2. Pintyőke utcai parkolási gondok

 

Simó Károly képviselő 2020. április 29-én, e-mailben kéréssel fordult a polgármesterhez a választókerületében található Pintyőke utcai parkolási gondokkal kapcsolatban. Ez véleménye szerint sürgős és azonnali intézkedést is igényelt, ugyanis folyamatos volt a konfliktus a szomszédos iskolaépítés okán az ott parkoló autókkal kapcsolatban.

 

2020. május 28-án kelt levélben tájékoztattuk a Képviselő urat, hogy az általa jelzett probléma megoldása érdekében az intézkedéseket megtettük. A veszélyhelyzetre való tekintettel a tárgyi levél kiküldése 2020. június 29-én történt meg.

 

Simó Károly levelét a következőkkel zárta: „Kérlek, hogy a megtett intézkedésekről tájékoztassatok az Mötv. előírásai szerint”. A tárgyi ügyben az érdemi intézkedések 30 napon belül megtörténtek, ezzel a képviselői munkát nem akadályoztuk.

 

3. Tolmács utcai közterületi munkálatok

 

Simó Károly 2020. április 29-én, e-mailben kéréssel fordult a polgármesterhez a választókerületében található Tolmács utcával kapcsolatban. Ez álláspontja szerint sürgős és azonnali intézkedést is igényelt, ugyanis a nagyállomás melletti áldatlan állapotok az arra közlekedők számára nem csak kellemetlenséget, hanem sok esetben balesetveszélyt is jelenthettek. Kérése volt, hogy P+R parkoló ügyében a polgármester mielőbb járjon el a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (NIF), hogy ezeket az áldatlan állapotokat szüntesse meg, és minél előbb épüljön meg végre a P+R parkoló.

 

A „Tolmács utcai közterületi munkálatok” tárgyában Képviselő úr kérésével kapcsolatosan a NIF felé az Önkormányzat részéről a polgármesternek nincs intézkedési kötelezettsége. 2020. május 18-án a Tolmács és Titkár utca közötti szakasz állapotával kapcsolatosan az ott lakók részéről bejelentés érkezett. Ezzel kapcsolatosan többször – telefonon keresztül és e-mailben is – megkerestük a kivitelezésért felelőst és a szükséges intézkedések megtételét kértük, valamint felkértük az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (ÉKFI), hogy a tárgyi területet a gyalogos közlekedés biztosítása érdekében tegye rendbe. Az ÉKFI 2020. május 20-i levelében tájékoztatást küldött arról, hogy a javítást 2020. május 18-án elvégezte. A Tisztviselőtelepen élő lakóközösség részére (Császár Mihály képviselőjüknek) a tájékoztatást 2020. június 18-án kelt levélben adtuk meg, a Képviselő Úr részére külön választ nem fogalmaztunk meg.

 

Simó Károly levelét a következőkkel zárta:„Tisztelettel várom a tájékoztatást a megtett intézkedésekről a Mötv. előírásai szerint”. A tárgyi ügyben az érdemi intézkedést határidőben megtettük, a képviselői munkát nem akadályoztuk.

 

4. Választókerületem utcáinak szilárd burkolattal való ellátása

 

Simó Károly 2020. április 24-én, e-mailben kéréssel fordult a polgármesterhez a választókerületében található burkolatlan utcák szilárd burkolattal való ellátásának programjával kapcsolatban.

 

A tárgyi levelére írásban választ 2020. október 6-án adtunk, mivel a konkrét válaszadást megelőzően szükséges volt megkötni az utak szilárd burkolattal való ellátására irányuló szerződéseket, amely sok időt igényelt.

 

Ezt megelőzően Képviselő úr a 2020. szeptember 24-i közgyűlés egyebek napirendi pontjában, szóban is válasz kapott a kérdésére.

 

5. A Fácán közi lakóteleppel kapcsolatos döntés végrehajtása

 

Simó Károly 2020. május 15-én, e-mailben kéréssel fordult a polgármesterhez az alábbiakkal:

  • A Közgyűlés 10/2020. (I. 30.) számú határozatának végrehajtására milyen intézkedések történtek?
  • Felvették-e a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (MNV) a 18093/36 helyrajzi számú ingatlan átvételének ügyében? Ha igen, mikor, milyen tárgyalás történt és milyen megállapodás született?
  • Mikorra várható, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően a 2. számú választókerület önkormányzati képviselőjeként bevonnak a további lépésekbe?

 

2020. május 22-én a Jogi Iroda vezetője e-mailben személyes egyeztetést kezdeményezett a társirodák és Simó Károly bevonásával a Fácán közi lakótelep ügyének áttekintésére, különös tekintettel a tárgyban eddig született közgyűlési határozatokra és törvényi rendelkezésekre figyelemmel, valamint annak meghatározása érdekében, hogy az ügyben mi legyen a következő lépés.

 

Ezen kezdeményezés eredményeként 2020. június 2-án az érintett képviselő részvételével, a Jogi Iroda mellett a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, valamint az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda bevonásával személyes egyeztetésre került sor a Polgármesteri Hivatalban. Az egyeztetés tárgya túlnyomó részt a fentiekben hivatkozott számú közgyűlési határozatban foglaltak megvitatása volt, valamint annak megbeszélése, hogy a rendezés érdekében milyen további lépések megtételére kerüljön sor.

 

Ennek során a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport vezetője jelezte, hogy az utcák kiszabályozását szolgáló változási vázrajzok elkészültek, azért csak az utcák, mert a jelenleg hatályos HÉSZ Szabályozási Terv szerinti szabályozás kizárólag erre tesz javaslatot. Kifejtette azt is, hogy egyelőre miért nem tartja indokoltnak a vázrajzok záradékoltatását.

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője a közművek felújítása körében fejtette ki álláspontját. Egyebek mellett előadta, hogy a tömbön belüli hálózatok házi szennyvíz-hálózatnak minősülnek, valamint mindaddig, amíg az ingatlan nem kerül önkormányzati tulajdonba, addig semmilyen felmérés nem tud megkezdődni. Az üggyel kapcsolatos, részletesebb álláspontját a 2020. június 5-i e-mailjében is kifejtette; a címzettek között nevezett képviselő is szerepelt.

 

Az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda egyeztetésen való részvételét a fenti, és az azt megelőző – 200/2015. (X. 25.) számú – határozat közötti ellentmondás tette indokolttá, amely alapjaiban kihat a végrehajthatóságra.

 

Fentieken túl az egyeztetésen hosszabb vita folyt a résztvevők közt a kialakítandó telkek s azok tulajdonjogi rendezését illetően, mely nem minden esetben volt összhangban a képviselői elképzelésekkel.

 

Az egyeztetés azzal zárult, hogy a Jogi Iroda közreműködésével az Önkormányzat megkereséssel él az MNV felé, kérjük az együttműködésüket a 2019. évi CXIV. törvény 51. § (5) bekezdésére figyelemmel, mely szerint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas szerződést az állam nevében az MNV készíti el és köti meg. Az első lépés ugyanis mindenképpen az, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön.

 

Néhány nappal később maga Simó Károly jelezte, hogy nincs szükség a levélírásra, mert majd ő próbálja előmozdítani az ügyet az MNV illetékes igazgatója útján.

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati képviselőtől ez ügyben semmilyen visszajelzés nem érkezett, 2020. július 9-én e-mailben kértünk tőle tájékoztatást. Válasz továbbra sem érkezett, ellenben folyó év október 2-án a képviselő ismételten megküldte az üggyel kapcsolatos fenti kérdéseit.

 

 

2020. október 5-én a képviselővel rövid e-mailes egyeztetésre került sor az előzmények ismeretében, aki előadta, hogy megkeresései ellenére semmilyen választ vagy visszahívást nem kapott az MNV-től. Ezen egyeztetés azzal zárult, hogy a képviselő újabb próbát tesz az MNV irányába Aradszki András országgyűlési képviselőn keresztül és annak eredménytelenségét követően lép majd az Önkormányzat. (Itt kell megjegyezni, hogy ez ügyben továbbra sem érkezett visszajelzés Simó Károly részéről.)

 

Időközben a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport előkészítésében folyó év júniusában, valamint szeptemberében polgármesteri és alpolgármesteri megkeresések továbbítására került sor az MNV felé, kérve az együttműködésüket a szerződés megküldésében és megkötésében. Válasz egyik levelünkre sem érkezett.

 

A fentiek alapján, megvizsgálva az előzményeket, nem tekinthetők helytállónak azok a képviselői állítások, mely szerint Simó Károly több mint 150 napja semmilyen információval nem rendelkezik a Fácán közi lakótelep rendezését illetően, különösen az nem, hogy az ügybe nem vontuk be. A 2020. június 2-i egyeztetés alapján tudomással bír arról is, hogy a hivatkozott határozat végrehajthatóságának milyen akadályai vannak, ahogyan arról is, hogy az MNV hallgat, és nem intézkedik a szerződés elkészítése és megküldése iránt. A továbblépés előfeltétele, hogy az MNV a szerződést megküldje, az megkötésre kerüljön, az önkormányzat tulajdonjoga pedig átvezetésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban.

 

A közgyűlési hatáskörben meghozott,Fácán köz 1. szám alatti 18093/36 helyrajzi számú, kivett egyéb építmény minősítésű ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló 112/2021. (VI. 7.) számú határozat tervezetét előzetes véleményezésre Simó Károly képviselő úr is megkapta, majd a határozat meghozataláról az Érdi Közlönyből is értesülhetett.

 

6. Velencei úti csomópont

 

Simó Károly 2020. április 17-én e-mailben kérte a csomópont kiviteli tervét elektronikus formátumban. Továbbá kérdezte, hogy elkészült-e a fedvényterv annak érdekében, hogy a  csomópont kerékpáros barát legyen, amiben a Velencei úti kerékpársáv tervezése során megállapodtak.

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője április 17-én részletes választ küldött a projektről Simó Károly úrnak, aki a választ meg is köszönte. Kivitelezési tervekkel, valamint fedvénytervvel nem rendelkezünk, így sajnos nem tudtuk megküldeni az általa kért dokumentumokat.

 

Megemlítendő, hogy a Velencei út – Elöljáró utca csomópontra vonatkozó közbeszerzési eljárás során 2019. június 19-én – az előző önkormányzati ciklusban – hirdettek nyertes ajánlattévőt, amelyről Képviselő úrnak mint akkori alpolgármesternek tudomása volt. A tárgyban készült engedélyezési tervdokumentáció a Közbeszerzési Hatóság hivatalos felületén mindenki részére elérhető, ennek ellenére Képviselő úr a tárgyi levelében kérte a számára már ismert információt.

 

Összefoglalva megállapítható, hogy Simó Károly képviselő úr a tárgyi 6 levelét a tavaszi veszélyhelyzet alatt küldte. Ebben az időben a hivatali munka home office rendszerben folyt, amely idején a kapcsolattartás, az adatok beszerzése, az iratokhoz való hozzáférés nehezebb volt. Ennek ellenére a Hivatal munkatársai a lehetőségekhez képest mindent megtettek annak érdekében, hogy a kért intézkedések megvalósuljanak, és a tájékoztatás megtörténjen. Mivel a pandémia időszakában elsősorban a város akadálytalan működését tartottuk szem előtt, így a Képviselő úr által jelzett ügyekben elsődlegesen az érdemi intézkedéseket tettük meg.

 

Érd, 2021. szeptember 24.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester