Tisztelt Közgyűlés!

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) lehetőséget és forrást biztosít a megyék és a városi jogállású települési önkormányzatok számára, hogy a fejlesztési koncepcióikban és programjaikban megfogalmazott fejlesztések egy részét megvalósítsák.

 

A TOP Plusz pályázati rendszerben stratégiai projektet, pályázatot önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei önkormányzat az Integrált Településfejlesztési Programjában (ITP) kijelölt és nevesített.

 

Pest Megye Előzetes programjában, a 2021 szeptemberében elkészült egyeztetési anyagban Érd tekintetében az alábbi megfogalmazás szerepelt: „Nem tartjuk indokoltnak ugyanakkor Érd városának mint megyei jogú városnak a többi járásközpont városhoz képest történő kiemelt kezelését a települési forráskeret meghatározása szempontjából. Érd tervezetten nem a megyére allokált TOP Plusz keretösszegből, hanem várhatóan egyéb (hazai) forrásból jut támogatáshoz…”

 

Ez a megközelítés komoly hátrányt jelentett volna Érd számára a 2021–2027 finanszírozási időszakban az európai uniós források elérését és felhasználását illetően.

 

A kitartó szakmai és politikai egyeztetések eredményeként sikerült elérni, hogy Érd bekerüljön a Fenntartható Város kategóriába és a megyei program nevesítse és támogassa a város kiemelt kezelését a települési forráskeret elérése szempontjából.

 

A TOP Plusz Éves Fejlesztési keretének megállapításáról szóló új kormány előterjesztés már nevesíti Érd Megyei Jogú Várost a Fenntartható Városfejlesztés keretében kijelölt települések között, így számunkra is elérhetővé válhatnak a TOP Plusz 2021–2027 fejlesztési időszakra tervezett indikatív keretösszegek, valamint a megyei jogú városok részére kialakításra kerülő ún. „biztonsági háló” forráskeret is.

 

Az Irányító Hatóság által meghatározott módszertan szerint elkészült Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) benyújtásával a város jogosulttá válik a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései, beruházásai és projektjei megvalósítására a stratégiában elfogadásra kerülő forráskeretének összegéig.

 

Az FVS készítéséhez várhatóan 2021 decemberétől elérhető támogatás a TOP Plusz 1.3-1-21, amelynek keretében az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, illetve az FVS-ben kitűzött célok megvalósításához szükséges településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése támogatható. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

 

Az előterjesztésben szereplő információk alapján az FVS elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására várhatóan 2022. év első felében kerülhet sor, ezért a szükséges fedezet a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak alapján lesz biztosítható és a 2022. évi költségvetési rendeletben tervezendő.  

 

 

Érd, 2021. október 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítését, egyúttal felkéri a polgármestert az FVS készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésbe betervezi és a kötelezettség vállalásának lehetőségét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

 

2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az FVS elkészítésének támogatására vonatkozó TOP Plusz 1.3-1-21 pályázati kiírásra. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

 

 

Határidő:         szerződés megkötésére, pályázat előkészítésére 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.