Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja a helyi közösségi közlekedés biztosítását a helyben ellátandó helyi önkormányzati közfeladatok körében szabályozza.

 

A helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatokat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete tartalmazza. A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátását az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján biztosítja.

 

Érd Megyei Jogú Városban a helyi személyszállítási közszolgáltatást jelenleg a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Volánbusz) nyújtja.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 169/2020. (X. 22.) számú határozata alapján az Önkormányzat és a Volánbusz mint szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés a város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre került megkötésre. A helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást – az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere között létrejött megállapodásban foglaltak szerint - a szolgáltatóval kötött helyközi közszolgáltatási szerződés keretében a Volánbusz látja el.

 

A helyi menetrend szerinti közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 2022. december 31-ei megszűnését megelőzően – figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendeletének (a továbbiakban: EK rendelet) 5. cikk (3) bekezdésére és az Sztv. 23. § (1)-(8) bekezdéseire, a közlekedési szolgáltató kiválasztására nyilvános pályázatot kell az ellátásért felelős önkormányzatnak meghirdetnie, vagy az EK rendelet 5. cikk (4)–(5) bekezdései alapján a közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélésére is van mód bizonyos feltételek fennállása esetén.

 

Az EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének előírása értelmében egy évvel a pályázati eljárás, vagy a közvetlen odaítélés előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább a következő információkat kell közölni: a) az illetékes hatóság neve és címe; b) a tervezett odaítélési mód; c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek.

 

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

 

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.

 

A személyszállítási közszolgáltatási szerződések időtartama korlátozott, az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján a szerződés időtartama autóbuszos szolgáltatások esetén nem haladhatja meg a 10 évet. Figyelemmel Önkormányzatunknak a jövőbeni személyszállítási közszolgáltatások fejlesztésére tervezett koncepciójára, a közszolgáltatási szerződés időtartamát két évre célszerű meghatározni, azonban a pontos időpont megjelölésére a későbbiekben kerül sor.

 

A fentiek alapján javasolom a szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatos előzetes információk közzétételét az EU Hivatalos lapjában.

 

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2021. október 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2022. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az alábbiak szerint közzéteszi.

 

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

 

A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

 

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.  

 

 

Határidő:         30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.