Tisztelt Közgyűlés!

 

2018-ban – a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 61/2018. (X. 24.) számú határozata alapján – megkezdődött az Orom utca helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározottak szerinti kialakítása. Az elvégzett telekalakítások során a közút területéhez szükséges ingatlanok az Önkormányzat tulajdonába kerültek. Ezt követően, a 11–13/2020. (I. 30.) számú közgyűlési határozatok alapján az Orom utcában található, kis méretük miatt önálló hasznosításra nem alkalmas, közterületi funkciót be nem töltő ingatlanok közterületből való kivonására és értékesítésére került sor a szomszédos ingatlantulajdonosok részére. A mellékelt térképen jelölt 3625/2, 3625/6, 3627/5 és 3626/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok sorsa még rendezést igényel.

 

Ezek közül a 3625/6 helyrajzi számú ingatlan megvételére a szomszédos, 3625/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, Lantos János nyújtott be kérelmet.

 

Az ingatlan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi, 131 négyzetméter nagyságú, kivett közterület megnevezésű. Az e tárgyban kiadott főépítészi nyilatkozat szerint a 3625/6 helyrajzi számú ingatlannak nincs közterület-kapcsolata, és a telek a kis mérete miatt nem hasznosítható,ugyanis ebben az övezetben a legkisebb kialakítható telek nagysága 600 négyzetméter. Az ingatlan közterületi funkciót nem tölt be, területe közút kialakításához a Helyi Építési Szabályzat szerint nem szükséges.

 

Az ingatlan forgalmi értéke értékbecslési szakvélemény alapján: 740.000 forint.

 

Figyelemmel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése is, javaslom az ingatlan értékesítését.

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan „kivett közterület” minősítésű, melyet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 3. §  (1) bekezdés a) pontja a törzsvagyon körébe, a forgalomképtelen ingatlanokhoz sorol, ezért az ingatlant a forgalomképesség biztosítása érdekében a közterületből ki kell vonni, és beépítetlen területté kell átminősíteni.

 

A rendelet 8.§(1a) bekezdése alapján az azonos vagyonelemre vonatkozó több tulajdonosi döntés egy időben történő meghozatalára az érintett döntésre jogosultak közül a legmagasabb szintű tulajdonosi joggyakorló jogosult.

 

 

A rendelet 26. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan értékesítése során a versenyeztetés mellőzhető, ugyanis annak értéke a nettó egymillió forintot nem haladja meg.

 

 

Érd, 2021. október 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000, azaz hétszáznegyvenezer forint vételáron Lantos János érdi lakos részére.

 

 

Határidő:         90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.