Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 92/2021. (V. 12.) határozatával döntött az Érd, Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és az alapján településrendezési szerződés megkötéséről. A Közgyűlés a 94/2021. (V. 12.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a beruházás területét, ezért tárgyalásos eljárásban történik a véleményezési eljárás.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásáért a Kttv. 43.§ (6) bekezdése szerint a terv, illetve program elfogadója felelős. A döntéshez a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás (kormányrendelet 4. § (2)).

 

A fenti rendelkezések figyelembevételével az érintett államigazgatási szervek megkeresése megtörtént, akik nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését, mivel a településrendezési eszközök módosításának előre láthatóan jelentős környezeti hatása nem várható.

 

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint a településrendezési eszközök módosításához a környezeti értékelés elkészítésének szükségességéről az érintett államigazgatási szervek véleményének kikérésével döntést kell hozni, kérem a Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

 

 

Érd, 2021. október 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközök módosítási eljárása folyamatában - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5)–(6) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján – megállapítja, hogy környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérése megtörtént és a beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz.

 

A környezeti hatás jelentőségének mérlegelési szempontjai:

  • a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre;
  • a módosítás nem érint átlagosnál jobb minőségű termőföldet;
  • a módosítás nem érint kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot;
  • a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
  • a módosítással érintett területek nem érintenek örökségvédelmi értéket;
  • a módosítás nem idéz elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek;
  • a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
  • a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület-felhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
  • a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.