Tisztelt Közgyűlés!
 
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat. A 3. számú költségvetési rendeletmódosítás óta Polgármesteri hatáskörben 4, Jegyzői hatáskörben 1 alkalommal került sor a költségvetési előirányzatok saját hatáskörű módosítására, amelyekkel kapcsolatos kimutatások az előterjesztés mellékleteit képezik.   
 
A költségvetési rendelet 4. számú módosítása a 2021. évi költségvetési rendeletet visszamenőlegesen, december 31-ei hatállyal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:
 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
 
A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítást a Magyar Államkincstár részére 2022. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. 2022. február 5. napjáig a KGR rendszerben a 2021. évi teljesítési adatokról szóló adatszolgáltatás már nem módosítható (csak külön minisztériumi engedéllyel), ezért az előirányzatokat rovat szinten már a végleges teljesítési adatokhoz kellett igazítanunk az önkormányzat, a hivatal és az intézmények szintjén egyaránt. Az előirányzatok rovatokon belüli, kormányzati funkció szerinti pontosítására a 2021. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása keretében, 2022. február hónapban kerül sor.
 
Az intézményi előirányzat rendezés keretében azon túlmenően, hogy a pénzforgalmi teljesítéseknek megfelelő belső előirányzat átcsoportosítások megtörténtek, a 2021. évben fel nem használt előirányzat maradványok elvonásra kerülnek. Ennek oka, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő, nem realizálódott működési támogatás előirányzatának összegét a pénzforgalmi teljesítésnek megfelelő szintre tudjuk csökkenteni a kiadások előirányzatának egyidejű csökkentése mellett, amely az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti követelmény.
 
A leírtaknak megfelelően a legjelentősebb összegű elvonás az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alaptevékenysége esetében történt, összesen 788.798.000 forint összegben a személyi juttatás és dologi kiadási előirányzatokat érintően, amelynek oka, hogy a szűkös anyagi lehetőségek miatt még a tervezetthez képest is szigorúbb pénzügyi feltételek mellett látta el az intézmény a 2021. évi tevékenységét.
 
Szintén jelentős összegű, 312.707.183 forint került elvonásra az Intézményi Gondnokság költségvetéséből, amelynek oka, hogy a járványhelyzet miatt az étkezésben résztvevők száma és az elfogyasztott/megrendelt ételadagok a tervezettnél alacsonyabban alakultak.
 
A Szepes Gyula Művelődési központtól a 2021. évben szintén a járványhelyzet miatt elmaradt rendezvények miatt került elvonásra 39.274.657 forint.
 
Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények közül csak az óvodák tekintetében növekedett a finanszírozás és a költségvetési kiadási előirányzatok összege, amelyet a fenntartó a Magyar Államkincstár által az októberi normatíva módosításra tekintettel ad át összesen 36.878.039 forint összegben.
 
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a bevételi oldal az OEP finanszírozási többletre tekintettel emelkedett 135.500.000 forinttal, a realizált saját bevételekre tekintettel 16.358.000 forinttal, amely bevételek a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatainak fedezetét biztosította a kiadási oldalon. 
 
Fentiek alapján az Önkormányzat költségvetési főösszege 49.938.094.869 forintra, az általános tartalék összege 61.250.018 forintra módosul.
 
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
 
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
TERVEZET!
 
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
 
…/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
 
 az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló
8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 14 631 372 122 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 667 148 992 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 49 938 094 869 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 091 661 078 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 667 148 992 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 49 938 094 869 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata   866 724 584 forint, ebből”
 
(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 
általános tartalék   61 250 018 forint 
céltartalék805 474 566 forint” 
 
3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.
 
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.