Tisztelt Közgyűlés!
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámon, „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” címen pályázatot nyújtott be, és 150 millió forint támogatásban részesült, amelyre vonatkozóan 2019. február 18. napján BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámon Támogatói Szerződés került aláírásra. Az önkormányzat a támogatott tevékenységhez 64.301.050 forint saját forrást biztosít, így a projekt elszámolható összköltsége 214.301.050 forint.
 
A Támogatási Szerződés részeként valósul meg az 10925 és a 7314 helyrajzi számú fejlesztési területek útépítés rekonstrukciós kivitelezési munkáinak elvégzése is. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg bírálati fázisban áll, a költségek az alábbiak alapján alakulnak:
 
A legkedvezőbb ajánlat:
A nettó ajánlati ár 192.828.280 forint, amely bruttó 244.891.916 forint.
 
A második legkedvezőbb ajánlat:
A nettó ajánlati ár 217.496.752 forint, amely bruttó 276.220.875 forint.
 
A közbeszerzési eljárás során eredményt megállapító döntés meghozatalára a közgyűlési döntéshozatalig nem kerül sor.
 
A PM_ONKORMUT_2018/135. számú pályázat teljes költségvetését –beleértve a felmerülő forrásigényeket is- az alábbi táblázat szemlélteti:
 
 
 
 
Fentiek alapján a támogatás és a kötelező önrész fedezetén túli költség, a pályázat eredményes megvalósításához szükséges:
 
a legkedvezőbb ajánlati ár szerinti szerződés megkötése esetén bruttó 50.828.426 forint;
a második legkedvezőbb ajánlati ár szerinti szerződés megkötése esetén 82.157.385 forint
 
a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel terhére kerül finanszírozásra.
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében a beruházás, illetve annak előkészítése csak a rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmány birtokában kezdhető meg, ezért beruházási célokmány elfogadása szükséges.
 
 
Érd, 2022. január 20. 
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.
 
 
Határidő:azonnal
Felelős:dr. Csőzik László polgármester
 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.