Tisztelt Közgyűlés!
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával megalapította a 100% önkormányzati tulajdonban álló Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság cégbírósági bejegyzése 2020. augusztus 26-án megtörtént, az önkormányzat az alapításhoz szükséges 3 millió forint összegű törzstőkét a cég rendelkezésére bocsátotta.
 
A Társaság elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az üzleti terv részletes szöveges indoklást, valamint számszaki adatokat tartalmazó pénzügyi tervet tartalmaz a társaság 2022. évi tevékenységére vonatkozóan.  
 
A Társaság az alábbi bevételi forrásokkal számol 2022. évben:
úszásoktatásból, versenysportolóktól származó szolgáltatási bevétel;
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal úszásoktatási tevékenységre kötött szerződésből származó bevétel;
az Érdi Tankerülettel óvodások és iskolások kötelező tanóra keretein belüli úszás óráinak megtartására vonatkozóan kötött szerződés.
 
A kiadások tervezett összegének jelentős része a személyi juttatásokból származik, továbbá a cég tevékenységének ellátásához és kiszolgálásához szorosan kapcsolódó működési költségek (internet, telefon, bank, könyvelő) formájában realizálódik.
 
A megkötött szerződésekből származó bevételek az üzleti tervben foglaltak szerint fedezik az egyes tevékenységek kiadásait, így közvetlen önkormányzati finanszírozást az üzleti tervben foglaltak szerint nem igényel a Társaság 2022. évi tevékenysége.
 
A Felügyelőbizottság az üzleti tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten benyújtott üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!
 
 
Érd, 2022. január 20.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság által 2022. évre benyújtott, jelen határozat melléklete szerinti üzleti tervet elfogadja. 
 
 
Határidő:határozat továbbítására – azonnal
Felelős:dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.