Tisztelt Közgyűlés!
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint:
 
„A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamit a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) számú kormányrendelet az alábbi módon határozza meg az igazgatási szünet elrendelésének szabályozását:
 
„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama:
nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
 télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
 
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
 
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamit a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”
 
Az igazgatási szünet elrendelésére az alábbiak szerint teszek javaslatot, melyről a Közgyűlésnek kell döntést hoznia:
 
2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig tartó időszak.
 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozati javaslatot fogadja el!
 
 
Érd, 2022. január 20.
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart. 
 
Határidő:azonnal
Felelős:dr. Csőzik László polgármester 
 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.