Tisztelt Közgyűlés!
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. március 21-én  vagyonkezelési szerződést kötöttek, többek között az érdi 24033 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti ingatlanra vonatkozóan.
 
2017. január 1-ével az állami közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) számú kormányrendelet 15. § (1) bekezdés értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a területi szervei kiválnak, és az egyes tankerületi központokba olvadnak be.
 
A Klebelsberg Központ és a Ceglédi Tankerületi Központ között 2017. május 23-án létrejött megállapodással átadásra került a 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti ingatlan is mint a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézményének feladatellátási helye.
 
A fenti jogutódlás szükségessé tette a vagyonkezelő személyében bekövetkezett változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetését, és ezzel egyidejűleg az épület használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezését. A Ceglédi Tankerületi Központ elkészítette a vagyonkezelési szerződés módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Megállapodás tárgya az átadó által fenntartott köznevelési intézmények köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyonátadása és átvétele, az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntések megalapozása.
 
Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy:
 
a)a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg;
b)a vagyont biztosítékul nem adhatja;
c)a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet;
d)a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e)polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
 
A vagyonkezelő vállalta, hogy továbbra is biztosítja az Érd, Fő utca 42. szám alatti ingatlanban a nyugdíjas klub, illetve a Magtár Néptánccsoport működéséhez az ebédlőt és a régi tornatermet.Az ezzel kapcsolatos közüzemi kültségek megosztásáról a tulajdonos önkormányzat és a vagyonkezeló külön szerződésben állapodnak meg.
 
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával a fenti módosításokat támogatni szíveskedjen!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
1.)Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést módosítja oly módon, hogy az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti ingatlan vagyonkezelője – az állami közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) számú kormányrendelet 15. § (1) bekezdés értelmében –  a Ceglédi Tankerületi Központ lesz.
2.)A Vagyonkezelő biztosítja az ingatlanban a nyugdíjas klub, illetve a Magtár Néptánccsoport működéséhez az ebédlőt és a régi tornatermet. Az ezzel kapcsolatos közüzemi kültségek megosztásáról a tulajdonos önkormányzat és a vagyonkezeló külön szerződésben állapodnak meg.
3.)A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt módosításokkal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.
 
 
Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap
 
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.