Tisztelt Közgyűlés!
 
Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás eredetileg Érd, Tárnok és Diósd részvételével a települések szennyvíz-csatornahálózatának fejlesztésére, az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep bővítésére, ezen keresztül a talajvíz és a Duna folyam vízminőségének védelmére, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítására jött létre.
 
Az önkormányzat 2016 és 2019 évek között több, a Modern Városok Program keretében támogatott beruházás megvalósításával bízta meg az a Társulást. Az „Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer II. üteme”, valamint az „Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása” mellett az „Érd nagy forgalmú városi központú csomópontok biztonságosabbá tétele és kapcsolódó útépítések” elnevezésű beruházások kivitelezése is a Társulás feladatát képezik.
 
E feladatokat a Társulás a Társulási Megállapodás IV.10. pontjában foglatak alapján, mint alapfeladat látja el az alábbiak szerint:
 
„A társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és látják el az elsősorban a településeken tervezett csapadékvíz-elvezetés és tározók építésével kapcsolatos, az érintett önkormányzat megbízása alapján végzett közút-fejlesztési és építési feladatok során a mérnöki létesítmények megvalósításával, mélyépítési, vízrendezési, vízelvezetési, útépítési, tájépítési beruházások lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói feladatokat.”
 
A fenti beruházások – a kialakult járványhelyzet következtében – nem tudtak befejeződni, megvalósításuk még folyamatban van, ezért a támogatótól kértük a projektek fizikai befejezési határidejének meghosszabbítását.
 
Tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodás XV. pontja értelmében a Társulást a tagok a projektek megvalósításának idejére hozzák létre, ezért a megszüntetés időtartamát is ennek megfelelően kell meghatározni, illetve a Társulás további zükkenőmentes működése érdekében szükségessé vált a Társulási Megállapodás néhány pontjának aktualizálása, módosítása is.
 
A Társulás Megállapodás VII.2.4 pontjának j) alpontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik „a társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik”.
 
Fentiekre tekintettel javasolom a Társulási Megállapodás időbeli hatályát szabályozó II.1. pontját – a folyamatban lévő projektekre tekintettel – határozatlan idejűre módosítani. Javaslom továbbá a Társulási Megállapodás VII.3.7. pontját azzal a szabályozással kiegészíteni, hogy az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége esetében a Társulás székhely településének polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki teendőket az új elnök illetve alelnök megválasztásáig.
 
Továbbá szükségessé vált az elnök és az alelnök személyének megválasztása is a választási ciklus végéig, akiket a Társulási Tanács a tagjai sorából választ meg, és megválasztásukhoz legalább annyi igen szavazat szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
 
Erre vonatkozóan javaslom, hogy a Közgyűlés az eddigi gyakorlatnak megfelelően a székhelytelepülés polgármesterét javasolja elnöknek megválasztani.
 
A Társulási Megállapodás fenti módosításának szükségességét a polgármesteri hivatal belső ellenőrzése által a jogszerű működés érdekében tett megállapítások is alátámasztják.
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgalja meg az előterjsztést és fogadja el a határozati javaslatot!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT I.
 
 
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerinti jogköre alapján az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosításával egyetért:
 
a)A Társulási Megállapodás preambulumában és I.7. pontjában a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek nevének helyébe a jelenlegi polgármesterek nevei lépnek.
 
b)A Társulási Megállapodás II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
„II.1.A Társulás 2008. február 18-tól határozatlan időre jön létre.”
 
c)A Társulási Megállapodás VII.3.7. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
 
„Az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége esetében a Társulás székhely településének polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki teendőket az új elnök illetve alelnök megválasztásáig.”
 
d)Az a) és b) pontban foglalt módosítás a Társulási Megállapodás módosítása aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. december 31. napjától rendelik alkalmazni a tagok.
 
2. A Közgyűlés a fentieknek megfelelően módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
 
Határidő:a döntés közlésére – azonnal
Felelős:dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT II.
 
 
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének az önkormányzati választási ciklus végéig dr. Csőzik László polgármestert, alelnökének pedig Spéth Géza polgármestert javasolja  megválasztani.
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
 
 
Határidő: a döntés közlésére – azonnal
Felelős:dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: zárt szavazás, egyszerű többség szükséges.