Tisztelt Közgyűlés!
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Prometheus Zrt., valamint a Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BERT) között húsz év időtartamra  –  2001. június 29. napjától 2021. június 28-áig terjedő időszakra – koncessziós szerződés jött létre Érd város távhőszolgáltatásának ellátására.
 
A szerződés 2008. február 7. napján módosították első alkalommal. A Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Dalkia) korábbi elnevezése a Prometheus Zrt., és az 1. számú szerződésmódosításkor rögzítésre került, hogy a BERT Koncessziós Társaságbeli üzletrészét a Dalkia megvásárolta és ezzel a Koncessziós Társaság egyedüli tagja lett, melyre tekintettel a Felek megállapították, hogy a Koncessziós Szerződés már csak a Felek között áll fenn, így annak  módosításához a BERT részvételére nincs szükség. A Dalkia 2015. január 1-jétől Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatta tovább tevékenységét.
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 121/2021. (VI. 29.) határozatával jóváhagyta a koncessziós szerződés meghosszabbítását, az új szolgáltatás beszerzésére irányuló eredményes eljárás alapján kötendő új koncessziós szerződés hatálybalépésével létrehozott koncessziós társaság működése megkezdésének időpontjáig. A szerződés meghosszabbításának aláírására 2021. június 28. napján került sor.
 
A fentieken túlmenően az üzembiztonság fenntartása érdekében az önkormányzat 2021. július 6. napján szerződést kötött az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a tulajdonukban lévő gázmotoros energiatermelő blokk felújítása/cseréje tárgyában is.
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának jogát kizárólag koncesszió útján, külön törvényben meghatározott módon engedheti át.
 
A szolgáltatás ellátásának értéke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében eléri az uniós közbeszerzési értékhatárt, emiatt kizárólag koncessziós beszerzési eljárás lefolytatása keretében lehet azt a társaságot kiválasztani, aki biztosítja ezt a szolgáltatást.
 
A közbeszerzés értéke és összetettsége miatt az eljárás lefolytatásához indokolt volt a Közbeszerzési Hatóság névsorában szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása.
 
 
 
Erre tekintettel a koncessziós eljárás teljes körű lebonyolításával a ZOMO AND DRILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság került megbízásra annak érdekében, hogy az általa elkészített koncessziós eljárás megindításához szükséges pályázati dokumentáció, illetve koncessziós hirdetmény az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily – a hirdetmények elektronikus napilapja) megjelentetésre kerüljön.
 
A fentiek alapján az önkormányzat 2021. augusztus 18. napján, a fenti tárgyban hirdetménnyel induló, többszakaszos koncessziós közbeszerzési eljárást indított, a közbeszerzési törvény XVII. fejezetében foglaltak alapján eljárva, EKR000789152021 azonosító szám alatt.
 
A részvételi jelentkezés határideje 2021. szeptember 20. napja 8:00 óra volt. A megadott határidőig egy jelentkező volt, a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság személyében.
 
Tekintettel arra, hogy a részvételi jelentkezés érvényes volt, az érintett felhívásra került ajánlattételre.
 
Az eljárás második ajánlati szakaszában – az ajánlati kötöttséggel még nem terhelt első ajánlat benyújtását és áttekintését követően – a Bíráló Bizottság folytatta az ajánlattevővel a tárgyalást, melyet követően az érintett felhívásra került a végső, ajánlati kötöttséggel járó ajánlata megtételére.
 
Az ajánlattevő ezen ajánlatát a 2021. december 15. napjában megjelölt végső határidőig benyújtotta, melyhez valamennyi az eljárásban előírt dokumentumot is megfelelően csatolta.
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatot érvényesnek minősítette, melyben az ajánlattevő a szolgáltatási jog ellenértékeként 3,7 millió forint nettó éves koncessziós díj megfizetését vállalta, azzal, hogy az előre fizetett koncessziós díj időszaka ajánlata szerint 15 év.
 
Érd város távhőszolgáltatásának biztosítása érdekében kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a lefolytatott beszerzési eljárás alapján tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő koncessziós szerződés megkötéséről!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő fűtőmű (2030 Érd, Emília utca 4.), valamint a korábbi koncessziós szerződés alapján a szerződés megszüntetésével könyv szerinti értéken az önkormányzat tulajdonába kerülő távfűtési rendszer (távvezeték hálózat hőközpontok és szekunder rendszer stb.) üzemeltetésére, működtetésére a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát elfogadja, és vele – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény keretei között 25 évre szóló koncessziós szerződést köt.
 
2. A nyertes gazdasági társaság feladata Érd Város távhőtermelő és távhőszolgáltató rendszerének koncessziós társasággal történő teljes körű üzemeltetése a szerződéses időtartam alatt. Ennek végrehajtása érdekében a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy a szerződés aláírását követően koncessziós társaságot hoz létre.
 
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet tartalma szerinti koncessziós szerződést aláírja.
 
 
Határidő:szerződés aláírására 30 nap
Felelős:dr. Csőzik László polgármester
 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.