Tisztelt Közgyűlés!
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
 
Az EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Budapest – Érd – Százhalombatta szakaszok) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás, melyet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) számú kormányrendelet 1. mellékletének 1.8.3. pontja nevesít.
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2021. (VI. 29.) számú határozatával elindította az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező Szabályozási Terv módosítását Érd külterületén, a Mély út – Fehérkeresztesi út – Battai út szakaszon a kerékpáros útvonal megvalósításának elősegítése céljából.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 32. § (6) bekezdése értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történt.
 
A módosítás elvégzése érdekében az önkormányzat 2021 júniusában háromoldalú tervezési szerződést kötött a M-TEAMPANNON Építészmérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a beruházó által kijelölt költségviselővel, a RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal, amelynek tárgya a kerékpárút területigénye miatt a szabályozási vonalak korrekciója volt.
 
Az eljárás keretében a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét az állami főépítésznél történő végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztette a helyi lakossággal, szervezetekkel, azaz a partnerekkel. A tájékoztatás helyi szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, azonban ez a veszélyhelyzetre tekintettel – az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembevételével – elektronikus úton történt. A véleményezési időszakban lakossági, illetve partnerségi vélemény nem érkezett, így a Közgyűlés a 182/2021. (VIII. 30.) számú határozatával lezárta a partnerségi egyeztetést.
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.
 
A várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározásáért a Kvt. 43. § (6) bekezdése szerint a terv, illetve program elfogadója felelős. A döntéshez a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.
 
A fenti rendelkezések figyelembevételével az érintett államigazgatási szervek megkeresése megtörtént, akik nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését, mivel a szabályozási vonal korrekciójának jelentős környezeti hatása nem várható.
 
A partnerségi egyeztetés lezárását követően kezdeményeztem a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.
 
A tárgyalásos egyeztetés alkalmával két államigazgatási szerv (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály) jogszabályon alapuló természetvédelmi érintettséget jelzett és kérte, a 24575/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a szabályozási vonal ellenőrzését.
 
Az észrevételeknek megfelelően módosított terv egyeztetési dokumentumáról az állami főépítész a a kormányrendelet 42. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján 2021. december 1-én egyeztető tárgyalást hívott össze, ahol a meghívott államigazgatási szervek és az állami főépítész nem emelt kifogást a módosítással kapcsolatban. Az állami főépítész záró szakmai véleménye és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve az előterjesztéshez csatolásra került. 
 
A Korm.rendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszköz tárgyalásos eljárásban történő módosítás esetén legkorábban az elfogadást követő napon léphet hatályba. A hatálybalépéssel módosul az SZT tervmellékletének tervezéssel érintett része (9F, 10F és 11F szelvények és jelmagyarázat).
 
A Jat.18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki
 
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.
 
Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet-módosítási javaslatot!
 
 
Érd, 2022. január 20.
 
 
Dr. Csőzik László
polgármester
 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2022. (…)
önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2017. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
 
1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
 
2. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
 
 
 
 
Dr. Csupor Endre Zsolt
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző                                                                                                                 Dr. Csőzik László
                                                                                                                                                                    polgármester