Tisztelt Közgyűlés!
 
Amint az a közgyűlés decemberi ülésén bemutatásra került, a Caprioli Development Kft. (1112 Budapest XI. kerület, Budaörsi út 153.) kezdeményezést nyújtott be a Nyárfa utca, Szilfa utca és Törökbálinti út menti 7787, 7789 és 7790 helyrajzi számú telekcsoport építésügyi szabályainak módosítása érdekében, ahol a jelenleg két építési övezetben elhelyezkedő területen 100 férőhelyes idősek otthonát szeretne létrehozni.
 
A beruházási szándék megalapozása érdekében telepítési tanulmányterv készült, mely beépítési terv-javaslatot is tartalmazott, és mely a már álló épületek felhasználása mellett a terület lehetséges további beépítésére is tartalmaz olyan megoldást, mely igazolja, hogy a szabályozási paraméterek módosítása rendezett városkép megteremtését segíti elő.
 
Mivel az érintett földrészletek eltérő építési övezetbe tartoznak, és a jelenleg hatályos szabályozási terv alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a földrészlettel kapcsolatos építési szándékok mely építési övezet beépítési paraméterei alapján ítélhetőek meg, a beruházó által készített telepítési tanulmány településrendezési koncepciójában ez a probléma olyan módon került feloldásra, hogy a három földrészlet azonos (Vt-9) építési övezetbe kerülne besorolásra.
 
A fentieket megfontolva a közgyűlés 293/2021. (XII. 16.) határozatával úgy döntött, hogy a bemutatott Telepítési Tanulmányterv alapján támogatja a Nyárfa utca, Szilfa utca és Törökbálinti út menti 7787, 7789 és 7790 helyrajzi számú telekcsoportra, illetve az ezeket magába foglaló telektömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását. A közgyűlés egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a fenti tárgyban megkötendő háromoldalú településrendezési szerződést készítse elő, majd elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
 
A településrendezési cél megvalósítása érdekében szükséges feladatokat, és azok elvégzését a tulajdonos, illetve a cél megvalósítója, és az önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ szerinti településrendezési szerződésben rendezheti. A törvény szerint a szerződés tárgya lehet különösen azon egyéb költségeknek, vagy ráfordításoknak a finanszírozása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei, vagy következményei. 
 
A szerződés mellékletét az a telepítési tanulmányterv képezi, melyről a közgyűlés már támogató döntést hozott.
 
A településrendezési szerződésben tehát minimálisan az alábbi vállalások rögzítése szükséges:
 
•az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése;
 
•a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.
 
A fenti szempontoknak megfelelő megállapodás-tervezet elkészült, melyet mellékelten csatolunk.
 
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a határozati javaslatot!
 
 
Érd, 2022. január 21.
 
 
Szűcs Gábor
alpolgármester
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT
 
 
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nyárfa utca, Szilfa utca és Törökbálinti út menti 7787, 7789 és 7790 helyrajzi számú telekcsoportra, illetve az ezeket magába foglaló telektömbre vonatkozó fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével, és felkéri a polgármestert, hogy – a határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.
 
2. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a közgyűlés elé terjeszti.
 
 
Határidő: határozat továbbítására – azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
 
 
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.