Tisztelt Közgyűlés!

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 78. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a helyi építési szabályzat legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett előkészítése és ez alapján történő módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei – az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat, illetőleg annak Szabályozási Terv melléklete - több részterületet érintő módosításáról a 180/2021. (VIII.30.), a 2/2022. (I.27.), a 38/2022. (II.24.) és a 116/2022. (V.26.) határozataival döntött a Közgyűlés.

 

A módosítással érintett négy részterület a következő:

  1. Faragó utca 22. szám alatti, 2385 helyrajzi számú telket érintő kötelező útkialakítás törlése.
  2. A Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út – Szilvafa utca menti telektömbre vonatkozó településrendezés szabályainak, övezeti besorolásának felülvizsgálata.
  3. A Szövő utca – Mázoló utca – Tetőfedő utca – Lakatos utca által határolt telektömb egyes telkeinek övezeti átsorolása.
  4. A Magyar Földrajzi Múzeum telektömbje Vt-m övezete szabályozási paramétereinek a módosítása.

 

A kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárás szabályai szerint folyik a HÉSZ négy részterületet érintő módosításának előkészítése. A 41.§ (1) bekezdés alapján az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A kormányrendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakaszban a dokumentáció megküldésre került az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak. Az érintett lakosságot a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint tájékoztattuk.

 

A kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, azok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról pedig a Közgyűlés dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a véleményezési eljárásba a bevont államigazgatási szervek, az érintett önkormányzatok és partnerek állásfoglalását és az általuk felvetett kérdésekre javasolt válaszokat.

 

A véleményezési szakasz lezárását, dokumentálását és közzétételét követően a dokumentáció a kormányrendelet 40. § (1) bekezdése szerint benyújtható végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz. A végső szakmai véleményezést követően, amennyiben szükséges, a korrekciókat követően dönthet majd a Közgyűlés határozattal és rendeletalkotással az érintett területekre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosításról.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a véleményezés során felmerült állásfoglalások, észrevételek és kérdések, valamint az utóbbiakra javasolt válaszok áttekintése után döntsön a válaszok elfogadásáról és a településrendezési eszközök részterületeit érintő módosítás véleményezésének lezárásáról.

 

 

Érd, 2022. augusztus 24.

 

                                                                                              

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több - a 180/2021. (VIII.30.), 2/2022. (I.27,), 38/2022. (II.24.) és a 116/2022. (V.26.) határozataiban megjelölt - részterületet érintő módosítás-tervezet államigazgatási és partnerségi véleményeztetése kapcsán megfogalmazott véleményekkel, illetve a felmerült kérdésekre és javaslatokra megfogalmazott válaszokkal.

 

A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt. A Kormányrendelet 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. A beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte.

 

Mindezen dokumentumokat, terveket megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.

 

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerint korrigált alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek – TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet – az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújthatóak.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

Melléklet

 

Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának

véleményezési eljárásba a bevont államigazgatási szervek, az érintett önkormányzatok és partnerek állásfoglalások és az általuk felvetett kérdésekre javasolt válaszok

 

Érd Megyei Jogú város polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a továbbiakban a Korm. rendelet) szerint a rendeletmódosítást 2022. május 30-án véleményezésre eljuttatta a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti államigazgatási szervekhez és partnerségi egyeztetésről szóló helyi rendelet szerinti partnerekhez, a Korm. rendelet 32. § (4) és (5) bekezdése szerint az egyszerűsített eljárás szabályai szerint. A véleményezés során az alábbi észrevételek születtek és az észrevételre az alábbi válaszokat javasoljuk:

 

véleményező                                               vélemény                              javasolt válasz

 

Budapest Főváros                          Szükségesnek tartják         Az észrevételt elfogadva

Kormányhivatala                             az egyik módosítás                         a tervezett módosítás

Építésügyi és Örökségvédelmi     műemléki értékeket érintő alátámasztását

Főosztálya                                        volta miatt                             kiegészítettük

                                                           örökségvédelmi                   a hiányolt

hatástanulmány                  hatástanulmánnyal

                                                           készítését

 

Pest Megyei                                     A módosítások                     Tudomásul vétel

Kormányhivatal                               „védett természeti

Környezetvédelmi,                          területet, illetve

Természetvédelmi                           védett természeti

és Hulladékgazdálkodási              értéket

Főosztály                                          nem érintenek”

 

Budapest Főváros                           Hatáskör hiányát                 Tudomásul vétel

Kormányhivatala                             állapítja meg és

Országos Közúti és                        észrevételt nem tesz

Hajózási Hatósági

Főosztály

 

Pest Megyei                                     A tervezett változások        Tudomásul vétel

Rendőr-Főkapitányság                  rendőrségi szempontból

                                                           nem relevánsak,

                                                           határrendészeti kérdéseket

                                                           nem vetnek fel

 

 

 

 

Országos Atomenergia                  A tervezett változások        Tudomásul vétel

Hivatal                                               „az OAH hatás- és

                                                           feladatköreit közvetlenül

                                                           nem érintik.”

 

Ráckeresztúr Község                     „A tervezett módosítások   Tudomásul vétel

Önkormányzata                               Ráckeresztúr Község

                                                           igazgatási területét

nem érintik”,

ezért egyetértenek.

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park               „kifogást nem emel”            Tudomásul vétel

Igazgatósága

 

Halásztelek Város                           „kifogást nem emel”            Tudomásul vétel

Polgármestere

 

Martonvásár Város                         „Martonvásár Város            Tudomásul vétel

Önkormányzata                              érdekeit nem sérti, (…)

                                                           észrevételt nem tesz”

 

Budapest Főváros                           „A tervezett módosítások   Tudomásul vétel

Főpolgármesteri Hivatal                 Budapestre környezeti

                                                           hatást nem gyakorolnak”

 

Pest Megyei                                     „kifogást nem emel és”       Tudomásul vétel

Kormányhivatal                               nem látja szükségesnek

Földhivatali Főosztály                    környezeti hatásvizsgálat

Földügyi Osztály                             lefolytatását”

 

Közép-Duna-völgyi                         „kifogást nem emelünk”     Tudomásul vétel

Vízügyi Igazgatóság

Budapest

 

Honvédelmi Minisztérium              „a honvédelem érdekeit     Tudomásul vétel     

Hatósági Főosztály                         nem érintik, (…) külön

észrevételt nem teszek”

 

Pest Megyei                                     „a településszerkezeti        Kiegészítésre került a

Kormányhivatal                               tervet módosító                    módosító határozat

Állami Főépítészi Iroda                   határozatban rögzíteni       a 3. számú melléklettel,

                                                           szükséges a település       mely tartalmazza a terü-

                                                           területi mérlegében             leti mérleg változásait

                                                           bekövetkező változásokat és a területrendezési

                                                           igazolni a területrendezési tervekkel való összhang

                                                           tervekkel való összhangot”igazolását.

                                                          

 

„Kérjük a 4. számú              A 4. számú módosítás

                                                           módosítás esetében           esetében az

                                                           az alátámasztó javalatban alátámasztó javaslatot

                                                           megjeleníteni a                    jelmagyarázattal

                                                           módosítási területet            egészítettük ki

                                                           érintő jelmagyarázati

                                                           elemeket.”

 

                                                           „A HÉSZ módosítás                        Tudomásul vétel

                                                           ellen kifogás

nem merült fel”

 

Nemzeti Média- és                          „hírközlési érdeket nem      Tudomásul vétel

Hírközlési Hatóság                         sértenek, elfogadásuk

                                                           ellen kifogást nem emelek”

 

Honvédelmi Minisztérium              „különös elvárásokat          Tudomásul vétel

Állami Légügyi Főosztály               nem fogalmaz meg”

 

Budapest Főváros                           „hatáskör hiányában          Tudomásul vétel

Kormányhivatala                             észrevételt nem teszek”

Országos Közúti és

Hajózási Hatósági

Főosztály

 

Pest Megye Főépítésze                 „nem ellentétes a 2018.     Tudomásul vétel

                                                            évi CXXXIX. törvénnyel”

 

                                                           „nem ellentétes a

                                                           9/2019. (VI. 14.)

                                                           MVM rendelettel”

 

                                                           „összhangban van a

                                                           10/2020. (VI.30. (PmTrT)

                                                           önkormányzati rendelettel”

 

                                                           „az összhang a PmTK

                                                           céljaival biztosított”

 

Budapest Főváros                           „közegészségügyi               Tudomásul vétel

Kormányhivatala                             szempontból a környezeti

Népegészségügyi Főosztály         vizsgálat elvégzését

Közegészségügyi osztály 1.          nem tartja szükségesnek”

 

 

 

 

 

Pest Megyei                                     a tervezett módosítások     Tudomásul vétel

Kormányhivatal                               „műemléket közvetlenül

Építésügyi és                                   „nem érintenek”

Örökségvédelmi Főosztály

Örökségvédelmi

Osztály

 

Partnerségi véleményezők:

Györki Károly                                   Az új, Vt-9 jelű övezet        

Orbán Péter                                      maximális                              

Balogh Gábor                                   homlokzatmagasságának

Horváth Károly                                 8,0 m-ét túl magasnak vélik.        

Pelles Gábor                                               

                                                                                                           

A jelenlegi szabályozás a tervezés alá vont terület egy részén 6,00 m, másik felén 7,5 m-es maximális homlokzatmagasságot ír elő. Túl azon, hogy a magasság megengedett növelése nem látszik drámainak, észre kell venni, hogy ezen méretek mindegyike két szint + különböző mértékű tetőtér-építést, tehát egyaránt három szintes épületeket tesz lehetővé.

 

                                                           A tervezetbe foglaltak

                                                           nem megfelelőek egy

                                                           lakóterület esetében.

 

A kijelölt, új övezet is – a mai szabályokhoz hasonlóan – lakóépületek elhelyezésére szolgál, azzal a különbséggel, hogy a jelenleg kertvárosias lakóterület övezetbe sorolt területen a lakás mellett elhelyezhető egyéb funkciók köre szűkebb. Jelen módosítás a fontos városi igények kielégítésére szolgáló „idősek otthona” elhelyezését is lehetővé teszik.

 

                                                           Kifogásolják, hogy a

                                                           tervekben a 72 fő

                                                           kapacitású idősek otthona

                                                           mellett 100 fős kapacitás

                                                           is említésre kerül

 

A HÉSZ férőhely-számról nem, csak beépítési paraméterek szélső értékeiről és parkolóhely-számról rendelkezik.

 

                                                           A lakók aggodalmuknak

                                                           adnak hangot a gépkocsi-

                                                           forgalom várható növekedése

                                                           miatt.

 

 

 

 

A rendelettervezet alátámasztó munkarésze foglalkozik az idősek otthona forgalomkeltésének ügyével. A keltett forgalom számítás szerint:

A tervezett parkolóhelyek számából számolva és feltételezve, hogy az összes gépjármű kb. 40 %-a 1 óra alatt érkezik meg, 11x0,4= 5 Ejm/irány keltett forgalommal lehet számolni. Mivel a Törökbálinti út jelenleg is nagymértékű kapacitástartalékkal rendelkezik, így a tervezett fejlesztés által generált forgalom gyakorlatilag elhanyagolható (egy forgalmi sáv kapacitásának 1 %-kával sem felérő) forgalomkeltés nem okoz a hálózatban problémát, konfliktusokat.

 

                                                           Komoly aggodalom

                                                           fogalmazódott meg a

                                                           lakók részéről a látogatói

                                                           parkolók megfelelősége

                                                           felől.

 

Az idősek otthona kapcsán készülő építészeti tervek engedélyezése csak a szabványos parkolóhelyszám biztosítása alapján lehetséges. Az említett terveken az az 7-10 fő közötti alkalmazottak és a látogatók parkolói elkülönülten biztosítottak lesznek.

 

                                                           Aggodalmak fogalmazódtak

                                                           meg az érintett lakókban

                                                           a szennyvízelvezetés

                                                           megoldhatóságát illetően.

 

Az érintett terület minden utca felől szennyvíz-elvezetéssel ellátott, a szennyvíz-csatorna rendszer kiépített, a rendszerhez való biztonságos csatlakozás biztosított.

 

                                                           A légvezetékek felállt

rendszere mellett az

építész terveken szereplő

fasorok telepítését

problematikusnak látják.

 

A HÉSZ módosításnak kötelező fatelepítés előírása nem tárgya, de a településképi rendelet alapján a légkábelek fokozatos földkábelre történő cseréje és a városias környezetben a fasor telepítés új technológiái (Stockholm módszer) esélyt adnak a környezet humanizálását is jelentő, a klímaváltozás hatásait is tompító fasor-telepítésre.

 

                                                           A lakók tartanak attól,

                                                           hogy a beruházó személyének

változása esetén az új

építtető a szimpatikus

szándékokkal ellentétes

célokra használja a beépítési

paraméterek korlátozott

növelését.

 

Az övezetek kismértékben módosuló beépítési paraméterei a mindenkori építtető építési szándékait korlátok között tartja.

 

                                                           A lakók az

építménymagasság

korlátozása érdekében

további paraméterek,

például a magastetők

gerincmagasságának

a korlátozását javasolják.

 

A beépítettség, az oldalhatáros beépítési mód, a homlokzatmagasság korlátozása, valamint a településkép-védelmi szabályok együttesen elegendő biztosítékot jelentenek a tetőidomok méreteinek korlátozására.

 

                                                           A bővítés lehetőségét

korlátozni kellene.

 

A bővítés lehetőségei a minimálisan szükséges szintre korlátozottak, drámai növekedést nem tesznek lehetővé.

 

                                                           A lakók aggódnak a

zöldterületi fedettség

arányai miatt.

 

Tagadhatatlan, hogy a kötelező zöldfelületi hányad a módosítás nyomán érdemben csökken (30%-ról 20%-ra), de a szükséges számú gépkocsi telken belüli elhelyezése érdekében ez elkerülhetetlen, egyben ez is jelzi a fontosságát a korábban tárgyalt fasorok telepítésének. (Négy parkolónként egy nagylombú fa telepítése most is hatályos előírás).

 

                                                           A lakók a mentő

                                                           idősek otthonába történő

                                                           bejutása felől

                                                           érdeklődnek.

 

A telekre való behajtás biztonságos és kényelmes megoldása nem a HÉSZ, hanem a konkrét építésztervekhez kapcsolódó úttervek megfelelő kidolgozásának a kérdése lesz. Az „üzemi forgalom” és a látogatói forgalom csak határozottan szétválasztva működhet.

 

                                                           A maximálisan 50 %-os

beépíthetőséget

túlzottnak látják.

 

Ez a beépíthetőség maximuma, de a tényleges beépíthetőséget egy sor egyéb tényező is korlátozhatja ezen belül: az elő-, oldal- és hátsókert minimális mérete és a településkép-védelmi előírások.

 

                                                           A lakók aggodalmukat

fejezték ki amiatt, hogy

a településközpont vegyes

övezeti besorolás

olyanfajta funkciók

betelepítését jelenthetik,

melyek nemkívánatosak

a környezetben élők számára.

 

Ez egy olyan aggodalom, mely minden városlakó számára veszélyt jelent, bár a lakóhely zavartalanságának biztosítására számos, nem okvetlenül építésügyi rendelkezés szolgál. De a lakófunkció mellett egy sor – nevelési oktatási, hitéleti, kereskedelmi, szolgáltatási, szociális, egészségügyi, stb. – funkció is telepíthető, még kertvárosias lakóterület övezetben is. Az alapfunkcióra, a lakásra való zavaró hatást számos jogszabály tiltja.

 

 

Az átvett vélemény-kérés ellenére határidőre nem nyilvánított véleményt:

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály

Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

PMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály

Nemzeti Földügyi Központ

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati tevékenység

Fejér Megye Önkormányzata

Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata

Biatorbágy Város Önkormányzata

Diósd Város Önkormányzata

Százhalombatta Város Önkormányzata

Törökbálint Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Sóskút Község Önkormányzata