Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához a Sentimento Kft. (Érd, Kossuth Lajos utca 105-107. 2030 képviseli Simon János Gergely) kezdeményezést nyújtott be telepítési tanulmányterv formájában az Érd, 22376/1, 22376/2, 22377, 22378, 22379 és 22380 helyrajzi számú telkeket magába foglaló telektömb építésügyi szabályainak módosítása érdekében (1. számú melléklet).

 

Az előterjesztés tárgyát képző telepítési tanulmány elkészítésére a Sentimento Kft. adott megbízást a Z. É. Műhely Kft. részére azzal a céllal, hogy a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt telektömbben a fent felsorolt telekcsoportból létrehozandó telket annak építésügyi előírásai módosításával alkalmassá tegye Kutatási, fejlesztési és Innovációs Központ, vagyis a tervezett gyártó és irodaépület megépítésére.

 

A beépítési tanulmány tisztázza az új tulajdonos szándékait és kötelező munkarészként rögzíti a tulajdonos javaslatait a módosítandó helyi építési szabályokra vonatkozóan. A Közgyűlés döntése e pillanatban arra kell vonatkozzon, támogatja-e vagy sem, hogy az építésügyi előírások a beruházó által megjelölt cél érdekében felülvizsgálatra kerüljenek. A szabályozási javaslat a tulajdonos szándékait rögzíti, a cél támogatása esetén a módosítás tervezetét ki kell dolgoztatni, mely tervezet a közösségi érdeket a jogos magánérdekkel összhangban kell képviselje.

 

A szóban forgó telkek a hatályos szabályozás szerint is Gksz-1 jelű, kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató építési övezetbe tartoznak, tehát a telekcsoport a Közgyűlés korábbi elhatározásának megfelelő fejlesztés tárgya lenne. Az elképzelés összhangban van a város elfogadott fejlesztési koncepciójával, a tervezett terület-felhasználás megfelel a hatályos településszerkezeti tervnek és a magasabb-rendű területi tervek elhatározásaival is összhangban van, csupán a helyi építésügyi szabályok módosítása – útszélességek, útvonalvezetés korrekciója, előkerti mélység különleges szabályozása – szükséges.

 

Amennyiben a Közgyűlés az előterjesztésben felvetett összefüggéseket megvizsgálva támogatja a telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési elképzelést, abban az esetben kérem, hogy fogadja el, az alábbi szempontok szerint előkészített településrendezési szerződés tartalmi elemeit.

 

A településrendezési cél megvalósítása érdekében szükséges feladatokat, és azok elvégzését a tulajdonos, illetve a cél megvalósítója és az önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ szerinti településrendezési szerződésben rendezheti. A törvény szerint a szerződés tárgya lehet különösen azon egyéb költségeknek, vagy ráfordításoknak a finanszírozása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei, vagy következményei.

 

A településrendezési szerződésben az Önkormányzat részéről az alábbi vállalások kerülnek rögzítésre:

 

  • a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

 

  • az érintett területre vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításának 1,5 millió forint + ÁFA összegű költségviselése;

 

A Fejlesztő, a cél megvalósítója a fejlesztés megvalósításával párhuzamosan a következő kötelezettségeket vállalja:

 

  • az érintett területre vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítása kidolgozásának költségviselése;

 

A fenti szempontoknak megfelelő megállapodás-tervezet elkészült, melyet mellékelten csatolunk. (2. számú melléklet)

 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és – egyetértése esetén - fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2022. december 8.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca és Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását.

 

Határidő:         határozat továbbítására azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca és Éva utca által határolt telektömb helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy – a határozat 2. számú mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

 

  1. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a közgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.