Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 284/2022. (XI.24.) számú határozatában döntött az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Városfejlesztési Kft.) feladatainak új költségvetési szerv általi átvételének előkészítéséről, melynek keretében felhívta a polgármestert, hogy az ehhez szükséges jogi és pénzügyi feltételeket vizsgálja meg és készítsen elő egy rendelettervezetet a feladatok maradéktalan átadás-átvétele érdekében.

 

Ennek alapján Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény néven új intézmény kerülne megalapításra, mely 2023. március 1. napján kezdi meg a működését, figyelemmel az Áht. 11/E. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásbiztonsági rendelkezésre („[…] az új költségvetési szerv nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának annyival kell megelőznie a feladat átvételének időpontját, hogy a feladat folyamatos ellátása biztosított legyen, és az átvevő költségvetési szerv legkésőbb a feladat átvételének időpontjától megkezdhesse a működését, továbbá hogy a foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos intézkedések kellő időben megtörténjenek.”).

 

Az Intézmény feladata alapvetően a Társaság által korábban ellátott tevékenységek Áht. 9/A. fejezete szerinti átvétele és annak költségvetési szervként, gazdaságilag hatékonyabban történő továbbvitele. Annak érdekében, hogy az új Intézmény megkezdhesse működését, annak alapító okirata összeállításra került, mely – az illetékes bizottságokkal történt véleményeztetést követően – közgyűlési elfogadás esetében benyújtásra kerül a Magyar Államkincstárhoz. Ezt követően a MÁK intézkedik az Intézmény törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről. (Határozati javaslat I.)

 

Tekintettel arra, hogy a létrehozásra kerülő új költségvetési szervnél költséghatékonysági okokból nem indokolt külön pénzügyi-gazdasági szervezet létrehozása, e feladatok ellátásával az Érdi Közterület-Fenntartó Intézményt javaslom megbízni, melynek alapító okiratában az alapfeladatok között szükséges szerepeltetni az e feladatra történő utalást. Erre tekintettel szükséges módosítani az ÉKFI alapító okiratát is. (Határozati javaslat II.)

 

Az Intézmény székhelye az Érd Aréna (Velencei út 39–41.), amelyben az Intézmény által ellátandó feladatok elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak, az ingatlan átalakítása nem szükséges. Az Intézménynek továbbra is telephelye marad a jogelőd gazdasági társaság jelenlegi székhelye (Alispán utca 2.). A városi költségvetési források korlátozottsága, a Társaság működési szerkezetéből és a kialakult adottságokból adódó veszteséges, szerény hatékonyságú gazdálkodás miatt és az uszoda-bezárásokra tekintettel a humán-erőforrás csökkentése szükséges. Minden más munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyve szerinti munkajogviszony a Társaság átalakulását követően – a jogviszony folytonossága mellett (Áht. 11/F. § (8) bekezdés) – az Áht. 11/F. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át a törvény erejénél fogva. Az átalakulásról és a jogállásváltozásról a munkavállalók legalább 15 nappal korábban értesítésre kerülnek, valamint a törvény által meghatározott határidőben megállapításra kerül az egyes munkavállalók illetménye is.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet 167/A. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy vezetőjének vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személynek a nevét, kinevezésének, megbízásának módját, időpontját, időtartamát, adóazonosító jelét.

 

A fentiek alapján, annak érdekében, hogy az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vétele megtörténjen, szükséges az intézmény vezetőjének személyéről is döntenie a Közgyűlésnek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdésének b) pontjának rendelkezései alapján, az (1) bekezdése szerint az Intézmény vezetői feladatainak ellátásával 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra Zólyomi Ádámot javasolom megbízni. (Határozati javaslat III.)

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése szerinti magasabb vezetői megbízáshoz szükséges pályázati eljárás megindításához szükséges előkészületeket meg kezdtük.

 

A törzskönyvi nyilvántartásba történ felvételt követően megkezdhető az Érdi Városfejlesztési Kft. feladatainak Intézmény általi átvétele, melyről az Áht. 11/A. § (2) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel kell dönteni. A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ben foglaltaknak eleget téve, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a Társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről” című rendelet megalkotásának egyetlen oka és célja az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által jelenleg ellátott feladatok új önkormányzati költségvetési szerv általi átvétele és a továbbiakban intézményi keretek között történő biztosítása a költségtakarékosság jegyében (rendelet-tervezet).

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatait a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság látta el, amely cégnek a megbízatása lejárt.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § értelmében kötelező a könyvvizsgálat – a lenti kivételekkel – minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és – az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

 

Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve köteles megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani. A könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

 

A Polgári Törvénykönyv 3:130. § értelmében a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdés alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

 

A társaság 2020. és 2021. évi árbevétele elérte a törvényi minimumot, és a társaság Alapító Okirata is kimondja, hogy a társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el, így esetükben könyvvizsgáló választása kötelező.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti – a Társaságnak a költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó – könyvvizsgálói feladatokra egy a Társaság könyvvizsgálójától független, másik könyvvizsgálót kell megbíznunk. (Határozati javaslat IV–V.)

 

Az átalakulási és feladatátadási folyamat időtartama alatt az önkormányzati gazdálkodás biztonsága érdekében a Közgyűlésnek mint tulajdonosi joggyakorlónak indokolt meghatároznia a megszüntetésre kerülő Városfejlesztési Kft. átmeneti időszakban történő kötelezettségvállalásainak kereteit, melyre az alapfeladatok szem előtt tartásával teszek javaslatot. (Határozati javaslat VI.)

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelettervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

 

Érd, 2022. december 12.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” elnevezéssel 2023. március 1. napjával költségvetési szerv megalapításáról határoz, annak alapító okiratát a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat közgyűlés nevében történő aláírására, egyúttal felhívja mindazon intézkedések haladéktalan megtételére, melyek az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő nyilvántartásba vételéhez szükségesek.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI. 23.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2023. március 1. napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

  1. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig

 

Zólyomi Ádámot

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés … illetményét a … alapján állapítja meg.

 

A fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó … forint, … forint ágazati szakmai pótlék, azaz mindösszesen: 800 ezer forint.

 

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: … forint.

 

A Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján a magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék) a pótlékalap 500%-a, azaz … forint.

 

A … alapján meghatározott … ágazati pótlék … forint.

 

Illetmény mindösszesen: havi 800 ezer forint.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az … Korlátolt Felelősségű Társaságot. választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószám: …; EUID: …; képviseli: … ügyvezető), annak érdekében, hogy a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg.

 

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

 

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

                        A könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        A könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 napon belül

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022. (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

.../2022. XII.13.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a … Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószám: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető), valamint megbízza, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolóját és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi könyvvizsgálati tevékenységet végezze el. A könyvvizsgálatért személyesen felelős neve: … (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …). Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2022. december 13. napjától 2022. december 28. napjáig terjedő időtartamra az … Korlátolt Felelősségű Társaságot. választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszám:  …; adószáma: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg.

 

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

 

 

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2022. december …

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 napon belül

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022 (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; képviselője Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2022. (XII.13.)számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2022. december 13. napjától 2022. december 28. napjáig terjedő időtartamra az Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószáma: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg. Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével és feladatainak az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére történő átadásával összefüggésben, az átadással érintett átmeneti időszak gazdálkodásának biztonsága érdekében a következő döntéseket hozza:

 

A Társaság a feladatainak átadásáig az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alaptevékenységéhez nem kapcsolódó új kötelezettséget – ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is – nem vállalhat.

 

A Társaság a feladatainak átadásáig a saját alaptevékenységéhez kapcsolódóan – egymillió forint felett pedig kizárólag a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával – vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.