Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 215/2022. (IX.28.) határozatával pályázatot írt ki a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére.

 

A pályázati felhívás közzététele az Egészségügyi Közlönyben, az Érdi Újságban valamint a város honlapján megtörtént. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő 30 nap volt, mely 2022. november 14-én járt le. A felhívásra egy érvényes pályázat érkezett. A pályázó és pályázata a kiírásban foglalt feltételeknek és a jogszabályi előírásoknak a benyújtott dokumentumok, igazolások és nyilatkozatok alapján megfelel.

 

A pályázatot véleményezte a Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete (1. melléklet), továbbá a pályázót meghallgatta és a pályázatot véleményezte – 2022. november 28. napján megtartott ülésén – a Közgyűlés által létrehozott pályázatokat véleményező bizottság (2. melléklet) A pályázat áttanulmányozása és a személyes meghallgatás alapján a pályázatokat véleményező bizottság Bárány Zsolt megbízását javasolja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával.

 

Az intézményvezető munkabérének megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. A vezetői pótlék megállapítására az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet vonatkozik. A munkabér fedezetét a 2023. évben a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény éves költségvetésében szükséges biztosítani.

 

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

 

 

Érd, 2022. december 8.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével

 

  1. február 1-jétől 2028. január 31-éig

 

Bárány Zsoltot bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdésében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézmények egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel – havi bruttó 2 380 057 forintban, azaz kétmillió-háromszáznyolcvanezer-ötvenhét forintban és havi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű vezetői juttatásban állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződést aláírja.

 

Határidő:     a határozat közlésére – azonnal; a munkaszerződés megkötésére – 2023. január 31.

Felelős:       dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére a 215/2022. (IX.28.) számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A Közgyűlés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére változatlan feltételekkel pályázatot ír ki. A Közgyűlés 2023. február 1-jétől a pályázati eljárás lefolytatásának időtartamára, az eljárásban kiválasztott intézményvezető megbízásának kezdő időpontjáig az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetére megjelölt vezetőt bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízásra vonatkozó munkaszerződés-módosítást aláírja.

 

Határidő:     a határozat közlésére – azonnal; a munkaszerződés módosítására – 2023. január 31.

Felelős:       dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.