Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 161/2020. (X.22.) határozata alapján az önkormányzat szerződést kötött az OTP Bankkal 1.800.000.000 forint összegű folyószámlahitel felvétele tárgyában. Az önkormányzatnak a fennálló folyószámlahitel-tartozását legkésőbb 2022. december 31-én vissza kell fizetnie az OTP Banknak, mivel az egy éves időtartamra kötött szerződés 2022. december 31. napján lejár.

 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alapul véve - figyelemmel az önkormányzat jövő évre prognosztizált likviditási helyzetére - megállapítható, hogy annak érdekében, hogy az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek folyamatosan, megfelelő határidőben eleget tudjon tenni, a 2023. évben is szükséges lesz év közbeni folyószámlahitel igénybevétele.

 

Az önkormányzatoknak költségvetési gazdálkodásuk során figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (4) bekezdése alapján költségvetésükben működési hiányt a 2023. évben sem tervezhetnek, viszont az ütemezett kiadásaik és bevételeik közötti időbeli eltérés kiegyenlítésére szolgáló éven belüli lejáratú hitelt, ún. likvid hitelt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján felvehetnek. A likvid hitel felvételéhez a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint kormányzati engedély nem szükséges, mivel ez az ügylet olyan éven belüli finanszírozási hitel, ami az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiányként nem jelentkezik.

 

Folyószámlahitelt csak a számlavezető pénzintézet nyújthat, mely jelen esetben az OTP Bank. Az előterjesztés mellékletét képezi a bank folyószámlahitelre vonatkozó ajánlata, ami a kondíciókat illetően megegyezik az előző évi ajánlatával, azonban a BUBOR emelkedés miatt mégis jelentős kamatemelést eredményez: 2022. január 3-án 4,04% volt az 1 havi BUBOR kamat %, a kedvezőtlen pénzpiaci folyamatok következményeképpen jelenlegi mértéke viszont 16,79%.

 

 Az ajánlat adatai:

  • maximális keretösszeg: 1.800.000.000 forint;
  • kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 0,33% kamatláb, tehát összesen 16,79% + 0,33% = 17,12%.
  • rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0%.

 

A folyószámlahitel-keret szükséges egyrészt a bevételek és kiadások felmerülésének időbeli különbségéből adódó likviditási problémák áthidalására, másrészt a benyújtás alatt álló és folyamatban lévő pályázatok önrészének finanszírozásához.

 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján, figyelemmel az önkormányzat jelenlegi és jövőre vonatkozóan prognosztizálható helyzetére, folyószámlahitellel történő átmeneti finanszírozásra a jövő évben és azt követően is szükség lesz. Mindezekre tekintettel javasolt a folyószámla hitelszerződést olyan módon megkötni, hogy annak időtartama – a kondíciók évenkénti felülvizsgálata mellett – határozatlan legyen.

 

A folyószámlahitel felvételére vonatkozó jogszabályi előírásokat ebben az esetben is szükséges betartani, így fontos, hogy a mindenkori fordulónapon, december 31-én a folyószámlahitel minden évben visszafizetésre kerüljön.

 

Az önkormányzat jelenlegi és várható jövőbeni fizetési kötelezettségeit figyelembe véve javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatot a likviditási nehézségek elkerülése érdekében fogadja el!

 

 

Érd, 2022. december 9.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Bankkal folyószámla hitelszerződést köt.

 

  1. A hitel futamideje 2023. január 2-ától határozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az Önkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül felmondhatja). A rendelkezésre tartott hitelkeret legfeljebb 1.800.000.000 forint, 2023. évre a kamatláb 1 havi BUBOR + 0,33 % kamatfelár, a rendelkezésre tartási jutalék 0%.

 

  1. A Közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

 

  1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

 

Határidő:         2022. december 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: név szerinti szavazás, egyszerű többség szükséges.