Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott közfeladatára – gondoskodik a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő helyi közutak fenntartási és üzemeltetési feladatait az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény útján látja el, az intézmény alapító okiratában foglaltak alapján, alaptevékenysége körében.

 

Az Érdi Közterüet-fenntartó Intézmény a közutak kezelési feladatait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól  szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján végzi, a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetésének keretei között.

 

Az intézmény elkészítette beszámolóját a 2021. évben végzett tevékenységéről, amely tartalmazza a 045160 kormányzati funkció szerinti besorolású – Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása tevékenységéről szóló részletes beszámolót is.

 

A beszámoló részét képezi a „201. Szilárd burkolatú utak fenntartása, javítása” feladat elvégzésével kapcsolatos kimutatás, a „203. Ároktakarítás, padka rendezése, átereszek tisztítása” feladatok teljesítéséről szóló kimutatás, továbbá a „204. Buszmegállók karbantartására” és a „205. Forgalomirányító lámpák, közlekedési táblák karbantartására” vonatkozó összefoglaló. A forgalomtechnikával kapcsolatosan munkákról táblázat készült a helyszínek és az elvégzett munkák megjelölésével. A „206. Útburkolati jelek festése”, a „207. Síkosságmentesítés”, a „209. Átereszek mosása, tisztítása” feladatok  elvégzéséről a főbb helyszínek és a költségek kimutatásával készült a tájékoztatás. A „213. Havária” munkaszámon az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény a csapadék-vízelvezető csatornarendszer tisztítási és duguláselhárítási feladatait végezte el. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló a továbbiakban tartalmazza még a zöldterület-kezelés, az önkormányzati ingatlanok és intézmények karbantartására vonatkozó feladatok teljesítését, parkok gondozását, árok és út menti zöldterületek gondozását, fák gallyazását, kivágását, illegális szemétlerakók felszámolását, közterületek takarítását.

 

Az intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója -  melynek részét képezi az útfenntartási feladatok elvégzéséről szóló szakmai beszámoló – az előterjesztés melléklete.

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi tevékenységéről  szóló beszámolóját, valamint a beszámoló részét képező, útfenntartási és üzemeltetési feladatok elvégzéséről szóló 2021. évi szakmai beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges