Tisztelt Közgyűlés!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/C. §-a a polgármester szabadságával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

 

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

 

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 225/J. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át, a polgármester tárgyévi szabadság-ütemezésének jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A jegyző által nyilvántartott 2022. évre vonatkozó szabadság-ütemezés mellékelten csatolásra került.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjen elfogadni a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csupor Endre Zsolt jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.