Az Érdi 18223/9 hrsz-ú, 20976 m2 nagyságú, kivett általános iskola, gazdasági épület és óvoda, udvar megjelölésű, természetben Fácán köz 35. szám alatt található ingatlan (továbbiakban: Érdi Batthyány Sportiskola) 1/1 arányú tulajdonosa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a vagyonkezelője pedig 72/100 arányban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja, az Érdi Tankerületi Központ. Az Érdi Batthyány Sportiskola ingatlanán a Modern Városok Program keretében GF/SZKF/1105/9/2018. számú támogatói okiratban biztosított forrásból az alábbi beruházásokat hajtotta végre az önkormányzat:

  1. a) 5080 m2 nagyságú 16 tantermes általános iskola (244 m2 nagyságú konyhával), 841,14 m2 nagyságú előkertje valamint 2305,37 m2 nagyságú udvara;
  2. b) 1169 m2 nagyságú új birkózócsarnok;
  3. c) az a) és b) pontban felépült építmények működtetéséhez szükséges ingóságok.

A beruházás során létrejött létesítmények rendeltetésszerű használatához feltétlenül szükséges lenne az Érdi Tankerületi Központtal a 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést módosítani. Ehhez azonban segítséget nyújtana a négy (4) iskola épületrészből, kettő (2) sportcsarnok épületrészből és kettő (2) pince épületrészből álló ingatlan egyes részei – gyakorlatban és jogilag is elkülönített – használatának, illetve a tulajdonjogának pontos elhatárolása, annak ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenítésével.

Ezen feltételek biztosításához javaslom a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Társasházi tv.) foglaltak alapján az Érdi Batthyány Sportiskola ingatlanán társasháztulajdon létrehozását.

Az Érdi Batthyány Sportiskola előbb felsorolt egységei tehát továbbra is 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban maradnak, ugyanakkor az Érdi Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe adandó egységek tekintetében könnyebb lehatárolást biztosítanak a vagyonkezelési szerződés módosítását aláíró feleknek, mint a korábbi tulajdoni hányadban megjelenített felosztás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

 

Érd, 2022. május 13.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat mellékletét képező alapító okirat szerint.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

 

 

Határidő:         a hatósági eljárás indítására illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.