Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával döntött. A Társaság létrehozására az érdi úszósport fellendítése, valamint működtetése új és hatékonyabb jogi kereteinek kialakítása érdekében került sor.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, mely az előterjesztés mellékleteit képezi.  

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékleteit képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évben a társaság tevékenységére nem biztosított önkormányzati forrást.

 

A társaság 2021. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti eredmény 8.048.000 forint nyereség.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2022. május 9.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.