Tisztelt Közgyűlés!

 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot hirdetett, melynek alapvető célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen kell rögzíteni, az ott szereplő adatlapok kitöltésével. A pályázat évente két alkalommal nyújtható be, a benyújtás végső határideje: 2022. szeptember 30.

 

A jelenlegi előterjesztés az idei évben első alkalommal történő pályázati igény benyújtására tesz javaslatot, amely az alábbiakkal indokolható:

 

  1. A Műszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Műszer Automatika) a tulajdonát képező érdi 24801/1 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5 hektár 2186 négyzetméter nagyságú ingatlanát érintő építési övezeti átsorolás, valamint változtatási tilalom elrendelésére tekintettel 2012. június 21-én Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben korlátozási kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő a Pest Megyei Kormányhivatal felé. A Kormányhivatal a 2016. február 4. napján hozott PE/047/65-8/2016. számú határozatával összesen 208.744.000 forint korlátozási kártalanítást, valamint a kár bekövetkeztétől (2010. augusztus 1.) a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatot állapított meg, mely döntést több bírósági határozat is követett. Végül a többszörösen megismételt eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék a 7.K.700.332/2020/22. számú, 2021. február 11. napján kelt ítéletével az alperes határozatát részben megváltoztatva a beavatkozónak fizetendő kártalanítás összegét 204.306.800 forint és 2010. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai összegben állapította meg.

 

Tavaly támogatási igényt nyújtottunk be az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra, amelynek keretében 126 millió forint összegű támogatást nyertünk a fenti kártalanítási kötelezettség teljesítésére. Ezen összeget március 9-én átutaltuk a jogosult részére.

 

Időközben – a fizetési kötelezettség egyösszegű inkasszálásától tartva – az önkormányzat részletfizetés iránti kérelmet terjesztett elő az elsőfokú bíróságnál, amelyben a fizetési kötelezettség 12 havi részletben történő teljesítésének engedélyezését kérte.

 

Az elsőfokú bíróság a 30. sorszámú végzésével a részletfizetési kérelemnek helyt adott, és az önkormányzat számára részletfizetést engedélyezett akként, hogy 2021. októbertől 2022. augusztusig, minden hónap 15. napjáig havonta 40.500.000 forintot, továbbá 2022. szeptember 15. napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint kalkulált kamatszámítás eredményeként meghatározott összeget köteles megfizetni. Akként rendelkezett továbbá, hogy bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik.

Az említett támogatási forrásként a rendelkezésünkre bocsátott 126 millió forint nagyságrendileg 3 havi törlesztő részletnek megfelelő összeg, ami annyit jelent, hogy az önkormányzatnak az előterjesztés összeállításának időpontjában csaknem 5 havi törlesztő részletnek megfelelő, összesen 198 millió forint összegű, meg nem fizetett tartozása van. A fennálló elmaradás okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2022. április 27. napján arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA) szereplő adózók előzetes felülvizsgálatakor megállapított nettó adó-, illetve köztartozása van.

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat saját forrásból továbbra sem tud eleget tenni a jelenleg a törlesztés elmaradása okán egy összegben esedékessé vált tartozásnak, az önkormányzat ismételten pályázati igényt kíván benyújtani az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra.

 

Az egyösszegben esedékessé vált tartozás, és így a pályázati igényként benyújtani kívánt tartozás összege: 319.500.000 forint.

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A társaságot az önkormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy elősegítse a szabadidősport tevékenységeket Érd városában, utánpótlásbázist biztosítson, és minél nagyobb létszámú gyermeket integráljon az érdi sport rendszerébe, továbbá megfelelő működési, fejlesztési hátteret biztosítson a női kézilabda-szakosztály részére. A társaság a működéséhez szükséges pénzügyi háttér biztosításához jelentős erőforrásokat fektet a szponzorok felkutatásába, továbbá TAO-támogatásokra pályázik, tekintettel arra, hogy a tulajdonos önkormányzat által szponzori díjként biztosított források az önkormányzat súlyos pénzügyi problémái miatt az utóbbi években kevesebb, mint egyharmadára csökkentek. Éppen ezért jelent súlyos pénzügyi nehézséget, hogy a társaság 2017–2018-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás vonatkozásában benyújtott alapidőszaki elszámolása kapcsán az elszámolásokat vizsgáló Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.110.769 + 22.889.365 forint, összesen 26.000.134 forint visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amely kötelezettségek visszafizetési határideje 2022. május 6-án lejárt. A társaság korábban megállapított 11.564.852 forint összegű, hasonló tárgyú, 2014–15. éveket érintő támogatás-visszafizetési kötelezettségének eleget tett, de a jelenleg még fennálló tartozás rendezése a működést veszélyeztető likviditási helyzetet idéz elő. A társaság a tulajdonos önkormányzathoz fordult pénzügyi segítségért.

 

Tekintettel arra, hogy korlátolt felelősségi formáról van szó, a Ptk. 3:159. §-a alapján az önkormányzat mint egyedüli tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Ezt meghaladóan – bizonyos törvényi kivételekkel – a tag nem köteles helytállni. Az önkormányzat közvetlenül valóban nem köteles megtéríteni a társaság adósságait, azonban annak pénzügyi helyzete, esetleges megszűnése – közvetve – komoly anyagi következményekkel jár reá nézve.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között sorolja fel a 15. pontban a sport és ifjúsági ügyeket. Kérdésként merülhetne fel, hogy ezek kötelező vagy fakultatív jelleggel látandók-e el, azonban a passzus nyelvtani értelmezését alapul véve a szabály egyértelműen kötelező feladattelepítést jelent, hiszen a bekezdés felvezető szövege ellátandó (kijelentő mód, egyes szám, harmadik személyű alak, a felszólító mód, a kell, kötelező igék használata, tehát kötelezést jelentő forma) önkormányzati feladatokról beszél.

 

A területtel foglalkozó jogirodalom is a következő álláspontot foglalja el: „A sporttal összefüggő feladatok ellátása és az azokkal kapcsolatos közszolgáltatások az önkormányzati rendszerekben hagyományosan fontos szerepet játszanak. A sport, mint a tágabb értelemben vett kultúra része ugyanis a helyi önazonosság szempontjából is kiemelt jelentőségű, így az önkormányzatok feladatai között széles körben és szükségszerűen megjelennek ezek a szolgáltatások is, valamint a sport az oktatás egyik fontos eszköze is, továbbá az önkormányzatok (nép)egészségügyi feladatai körében is fontos szerephez jut (elsősorban a tömegsport támogatása révén).” (Ld. Hoffman István: A helyi önkormányzatok által ellátott, sporttal összefüggő feladatok főbb modelljei (http://real.mtak.hu/84787/1/hoffman_Istvan_Glossa_Iuridica_onkormanyzatok_sport_feladatai.pdf)

 

Minderre tekintettel megállapítható, hogy az önkormányzati döntési szabadság sportkérdésekben jellemzően nem abban áll, hogy nyújt-e ilyen jellegű szolgáltatást, hanem abban, hogy milyen formában teszi azt.

 

Érd 2009-ben úgy döntött, hogy egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggel, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításával és működtetésével tesz eleget e kötelezettségének.

 

A társaság 2013. évben jelentős TAO-támogatás igénybevételével tudta megvásárolni a 18788/2 helyrajzi számú, természetben a Velencei út 39–41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnokot. A TAO-forrás igénybevétele a megszerzett komplexummal kapcsolatos fenntartási kötelezettséggel jár, így a cég esetleges felszámolása nem csak az eddig felépített sportélet és kialakult sportközösség megszűnésével fenyeget, hanem a komoly pénzügyi és gazdasági értékkel bíró ingatlan felszámoló általi értékesítésével – ezáltal a (közvetett) önkormányzati vagyonból történő kikerülésével – is.

 

Ezáltal az önkormányzat nem csak egy értékes ingatlanvagyonnal bíró társaságot veszítene el, hanem vagy egy új gazdaságot társaságot kellene létrehoznia, és biztosítania a kezdeti működéshez szükséges tőkét, melynek összege lényegesen meghaladja a jelenlegi társaság adósságállományát, vagy egy külső piaci szereplőt kellene bevonnia a szolgáltatás biztosítása érdekében, ahol csak több év elteltével mutatkozna meg, hogy a kooperáció valóban sikeres-e és az elvárt színvonalon történik-e.

 

Mindkét opció esetében elmondható, hogy annak megvalósítási költségei, adminisztrációs terhei és az időbeli ráfordítás is jelentősen hátrányosabb helyzetet eredményez mind az önkormányzatnak, mind Érd város közösségének, melyre tekintettel pénzügyi és gazdaságossági szempontból is a legracionálisabb döntés arra törekedni, hogy a jelenlegi társaság gazdasági helyzete rendezésre kerüljön (és ezzel az ingatlan is közvetett önkormányzati tulajdonban maradjon) és a jövőben a már meglévő társaság biztos alapokon folytathassa a továbbiakban a munkáját.

 

A támogatás igénylésére benyújtandó pályázatra vonatkozó kiírás egyéb jogcímeken is lehetőséget biztosít támogatási igény benyújtására. Figyelembe véve az önkormányzat pályázat benyújtása időpontjában fennálló kötelezettségeit, egyéb jogcímeken az alábbi kötelezettségekre tekintettel szerepeltetünk tételeket:

 

  • helyii parűzésiadó-visszafizetésekből származó kötelezettségként a benyújtás időpontjában fennálló, adótúlfizetésből eredő kötelezettségek ASP rendszerben rögzített egyenlege;
  • az Érd Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség;
  • egyéb, a pályázat benyújtása időpontjában lejárt szállítói kötelezettségekkel összefüggésben.

 

A fent leírtak alapján önkormányzatunk likviditási helyzetének megőrzése céljából javasolom a Közgyűlésnek az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyú pályázat benyújtását.

 

 

Érd, 2022. május 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be az alábbi pályázati jogcímeken:

 

  • jogerős bírósági ítélettel összefüggésben fennálló tartozás;
  • helyiiparűzésiadó-visszafizetés;
  • egyéb tartozások.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő:         azonnal

  1. június 15.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.