Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja a helyi közösségi közlekedés biztosítását a helyben ellátandó helyi önkormányzati közfeladatok körében szabályozza.

 

A helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatokat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) tartalmazza. A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátását az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak értelmében Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján biztosítja.

 

Városunkban a helyi személyszállítási közszolgáltatást jelenleg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 169/2020. (X. 22.) határozata alapján a Volánbusz Zrt. nyújtja.  Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között a közszolgáltatási szerződés a város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre került megkötésre.

 

 A szerződés alapján a Volánbusz Zrt. egy helyi járatot működtet városunkban Érd, Ófalu vonalon, azonban 2023. január 1. napjától a Fenyves - Parkváros Köznevelési Centrum megközelítésére még egy bővített helyi vonalat tervezünk működtetni. A többi vonalon a helyi személyszállítás helyközi járatokkal kerül biztosításra. A helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást – Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterével kötött megállapodás alapján a Volánbusz Zrt. nyújtja.

 

A helyi menetrend szerinti közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés határidejének lejártára tekintettel, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007./EK rendelet 5. cikk (3) bekezdése és az Sztv. 23. § (1)-(8) bekezdéseinek előírásaira, a közlekedési szolgáltató kiválasztására nyilvános pályázatot kell az ellátásért felelős önkormányzatnak meghirdetnie. A szolgáltatási koncesszióra irányuló közszolgáltatási szerződést az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni.

 

A pályázati felhívást az ellátásért felelősnek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni az ellátásért felelős önkormányzat nevéről, címéről, az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatásokról és területekről, a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátumáról és időtartamáról, a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról.

 

A helyi menterend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a pályázatok elbírálását követően, a jelenlegi szerződés határidejének lejárta előtt meg kell kötni a nyertes pályázóval, hogy a közlekedési szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen 2023. január 1. napjától kezdődően.

 

A fentiekre tekintettel a pályázati felhívást 2022. június 15. napjáig szükséges közzétenni. A pályázatok értékeléséhez szükséges idő figyelembe vételével a pályázatok benyújtási határideje 2022. augusztus 15. napja, amelyet követően a Közgyűlés soron következő ülésén dönt a pályázat nyerteséről. A személyszállítási közszolgáltatási szerződések időtartama korlátozott, az 1370/2007./EK rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján a szerződés időtartama nem haladhatja meg a 10 évet. Figyelemmel önkormányzatunk jövőbeni közlekedés fejlesztési célkitűzéseire, a közszolgáltatási szerződés időtartamát két évre javasolt meghatározni.

 

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a helyközi menetrend szerinti autóbuszos közszolgáltatás biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodás 2022. december 31. napjáig van hatályban, erre vonatkozóan kezdeményezni szükséges az együttműködési megállapodás újrakötését, amelynek feltétele a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási szerződés aláírása a felek részéről.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2022. május 10.

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

                                                        HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

 

Határidő:   - pályázati felhívás közzétételére: 2022. június 15.

                  - pályázat eredményének értékelésére: 2022. szeptemberi közgyűlés

                  - szerződés megkötésére: 2022. december 31.

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.