A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti önkormányzati feladat az óvodai ellátás biztosítása.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az óvodai nevelésről intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

 

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a nevelési-oktatási intézmény az egyházi fenntartónak a települési önkormányzattal kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján részt vehet a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) számú kormányrendelet 29/A. § (2) bekezdése alapján a köznevelési szerződés érvényesség ideje legfeljebb öt év.

 

Az óvodai ellátást biztosító városi kapacitás növelése érdekében, óvoda építése, működtetése céljára, az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 11/2019. (I.31.) számú határozatával az érdi ingatlan-nyilvántartásban 12243 helyrajzi szám alatt felvett, 2030 Érd, Diósdi út 83. szám alatt található ingatlant ingyenesen az Érdligeti Református Egyházközség (2030 Érd, Duna utca 77.) tulajdonába adta.

 

Az itt épülő Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodának – amely köznevelési intézmény 2022. szeptember 1-jétől kezdi meg működését – az Érdligeti Református Egyházközség lesz a fenntartója.

 

A fenntartó az óvoda alapító okiratában meghatározott maximális gyereklétszám 80 százalékáig (120) fő terjedő mértékben biztosítja az érdi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételét az intézménybe, amennyiben ezt a jelentkezők arányszáma lehetővé teszi. A köznevelési szerződés alapján az óvodai nevelés térítésmentes, a szülők részére fizetési kötelezettség csak az óvodai ellátáson kívüli, külön szolgáltatásokért állapítható meg.

 

 

Érd, 2022. március 3.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jétől 2027. július 31-éig, a határozat melléklete szerinti tartalommal köznevelési szerződést köt az Érdligeti Református Egyházközséggel (2030 Érd, Duna utca 77.) óvodai nevelés ellátására.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására: 2022. április 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.