Tisztelt Közgyűlés!

 

Az elmúlt 10 év elhibázottan prociklikus gazdaságpolitikája, nemzeti valutánk értékének brutális romlása, az önkormányzati szektort 2020 óta érő folyamatos központi elvonások és bevételkiesést generáló döntések, az Ukrajna elleni indokolatlan orosz agresszió, a háború és egyéb tényezők államcsőd közeli helyzetet, növekvő inflációt, drasztikus áremelkedést és gazdálkodási bizonytalanságot eredményeztek Magyarországon, amelynek hatása erőteljesen érezteti hatását önkormányzatunk pénzügyi helyzete, a költségek emelkedése tekintetében. Gazdasági nehézségeink mellett egyre nyilvánvalóbb probléma az emberek kiadásainak emelkedése, megélhetésük ebből adódó terheinek növekedése is, ami társadalmi katasztrófát okozhat.

 

Az energiaárak emelkedése és a kedvezőtlen gazdasági folyamatok magukkal hozták az alapvető élelmiszerek, alapanyagok, szolgáltatások árának emelkedését, amely folyamat nem kíméli az önkormányzati fenntartású intézményeket, gazdasági társaságokat sem. Márpedig önkormányzatunk a hivatali, hatósági feladatai mellett a közétkeztetési, óvodai, bölcsődei, a szociális ellátások biztosítása révén naponta 7–8 ezer embernek nyújt valamilyen szolgáltatást, segítséget, támaszt.

 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat ezen kötelező és önként vállalt feladatait a válsághelyzet idején is el tudja látni, szükség van az ingatlanok üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást csökkentő magatartására, illetve ezen túlmenően közgyűlési hatáskörben meghozott stratégiai döntésekre. Nem utolsósorban a kormány elvárása, hogy olyan „menedzsmentterveket” dolgozzanak ki az önkormányzatok, amellyel csökkentik kiadásaikat és biztosítják működőképességük fenntartását. (Miként erről rendelkezik az 1473/2022. (X.5.) számú kormányhatározat.) A Kormány cserében – ígérete szerint – kész enyhíteni a drasztikus energiaáremelkedés hatásait. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata már elküldte „menedzsmenttervét” az energiaáremelkedés miatt szükséges stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztosnak, Balla Györgynek. Bízunk abban, hogy az egyeztetések sikerrel zárulnak, Érd polgárai nemcsak az önkormányzatunkra, de a Kormány támogatására is számíthatnak.

 

Akárhogy is zárulnak ezek az egyeztetések, a Balla György miniszteri biztosnak készült adatszolgáltatásból is világosan kiderül, hogy költségcsökkentési intézkedési terv, racionalizálás és takarékoskodás nélkül a tavalyi összesen 700 millió forint körüli – önkormányzati, intézményi és céges – közüzemi kiadások idén 1 milliárd, jövőre pedig 3,2 milliárd forint körül alakulhatnak. Illetve szintén komoly vonzata lehet a közeljövőben a résztulajdonunkban álló cégek rezsiköltségei megugrásának, bár a viziközmű társaság esetében fejlesztéssel – napelempark építésével – próbáljuk enyhíteni majd az energiaáremelkedés hatásait. Összességében ilyen mérvű kiadásnövekedésre nincs fedezetünk, viszont az önkormányzatunk működőképességét fenn kell tartanunk, hogy a válság idején minél több érdi lakoson tudjunk segíteni, a legfontosabb szolgáltatások színvonalát fenn tudjuk tartani.

 

Mindezekre tekintettel az alábbi költségcsökkentést célzó intézkedési javaslatokat terjesztem a Közgyűlés elé:

 

 1. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

 

I.1. Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetésének szüneteltetése

 

A Gárdonyi Tanuszoda 2009. októbere óta működik a város 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban Érdi Létesítmény Üzemeltető) üzemeltetésében. A létesítmény korábbi szinten történő üzemeltetése esetén az épület téli időszak alatti fűtési költsége a korszerűtlen technikának köszönhetően drasztikus mértékben emelkedne. Sem a levegő, sem a víz hőfokának jelentős, költségmegtakarítást eredményező csökkentésére nincs lehetőség, mivel az a létesítmény használhatóságát befolyásolná.

 

A korszerűtlen, lejárt szavatosságú jótállással rendelkező műanyag sátortető cseréje már rövidtávon is mindenképpen szükséges volna, amely jelentős beruházási-felújítási forrásigényként terhelné a város költségvetését.

 

A fűtési költségek 2021. évi szinten 75 millió forint, az elektromos áram 17 millió, a vízfogyasztás 8 millió forint összegű kiadást jelentettek. Ezek a kiadások a jövő évben többszörösére fognak emelkedni.

 

Mindezek alapján a Gárdonyi Tanuszoda 2022–2023-as fűtési szezonra történő bezárása indokolt és egyelőre a hosszabb távú működtetés is kérdéses, mivel a város sport célú ingatlanok üzemeltetésére jelenleg nem kap állami támogatást, saját forrásból viszont a szükséges felújításokat és az üzemeltetést nem tudja finanszírozni.

 

(Határozati javaslat I.)

 

I.2. Fenyves-parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda

 

A létesítmény próbaüzemeltetése 2022. augusztus 31-én lezárult. A létesítmény a próbaüzem eredményei alapján üzemszerű használatra kész. Az uszoda berendezési-felszerelési tárgyainak beszerzése folyamatban van, a berendezési-felszerelési tárgyak beérkezését követően az uszoda a nagyközönség számára megnyithatóvá válna. Az uszoda próbaüzem alatti üzemeltetési költsége havi 22 millió forint volt, amely magában foglalta a közüzemi költségeket is. A létesítmény jövő évi üzemeltetése a jelenlegi számítások szerint a többszörösére növekszik: a villamosenergia költség az idei évi 40 millió forintról 70 millió forintra, a fűtési költség 18 millió forintról 40 millió forintra emelkedik. A rendkívül magas inflációs környezetben az egyéb üzemeltetési költségek is jelentősen emelkedni fognak. Mindezek alapján javasolt a létesítményt a fűtést igénylő hónapokra (októbertől májusig) zárva tartani. A komplexum megvalósítását lehetővé tevő pályázati projekt fenntartási ideje még nem kezdődött el, így a zárva tartás pályázatra vonatkozó előírást nem fog sérteni.

 

(Határozati javaslat II.)

 

I.3. Érd Aréna

 

Október első hetében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és köztem ígéretes egyeztetésre került sor. Az egyeztetés során Államtitkár úr előadta, hogy az Érd Aréna Sportcsarnok és Uszoda komplexum működtetéséhez az ún. „Uszodamentő program” keretében állami támogatás biztosítása várható. Amennyiben az állami támogatásról szóló döntés és forrás a közeljövőben rendelkezésünkre áll, és segítségével a működtetés pénzügyi feltételei biztosíthatók, a létesítmény bezárására nem lesz szükség. Állami finanszírozási forrás nélkül azonban ezt a létesítményt is be kell zárni. Gázfogyasztásra 2022. november 30-ig van érvényes szerződésünk, elektromos áram tekintetében december 31-ig.

 

Az uszoda üzemeltetése 2022. január–szeptember időintervallumra 268 millió forintba került, az októbertől decemberig történő nyitva tartás további 229 millió forint kiadást eredményezne, így együttesen 497 millió forint az uszoda 2022. évre prognosztizált költsége. 2023. évre 913 millió forint a számított üzemeltetési költség az előterjesztés időpontjában, a jelenlegi gáz- és villamosenergia-árakkal számolva. Ez az üzemeltetési kiadás saját forrásból nem biztosítható. Tekintettel arra, hogy saját forrásból már az ingatlan 2022. évi üzemeltetési kiadásainak fedezete sem biztosított és a létesítmény 1 havi nyitva tartása is tetemes kiadási többletet eredményez, javasolt a polgármesternek a létesítmény működtetésének felfüggesztésére, szüneteltetésére vonatkozó felhatalmazást adni, amennyiben a szükséges állami segítség 2022. november 30-ig nem érkezik meg.

 

Korlátozó intézkedései meghozatala során a polgármester célszerűségi és hatékonysági szempontokat körültekintően mérlegelve, a költségek ésszerű minimalizálására törekedve jár el. Egyeztet a tulajdonos és a fenntartó önkormányzati cégek vezetőivel, áttekinti a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok fenntartásának, illetőleg megszüntetésének/átmeneti felfüggesztésének lehetőségeit, a sportegyesületek, -csapatok, a sportolók tevékenysége folytathatóságának kérdéskörét is.

 

(Határozati javaslat III.)

 

 1. AZ ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK

 

II.1. Sportcélú létesítmények üzemeltetési feladatai

 

A sportcélú ingatlanok működtetését jelentős mértékben megnehezíti, hogy az Érdi Tankerületi Központ központi utasításra a 2022/2023. tanév I. félévben nem rendelte meg az úszásoktatást. Ez hozzávetőlegesen fél évre 13 millió forint kiesést jelent a városnak.

 

Az előterjesztés I. pontja javaslatokat tartalmaz sportcélú ingatlanok működtetésének átmeneti szüneteltetésére. Természetesen a létesítmények hosszú távú állagmegóvását a későbbiekben történő újranyithatóságra, üzemeltethetőségre és az önkormányzati ingatlanvagyon védelmére tekintettel továbbiakban is fontos célnak tartjuk. A létesítményekben a szüneteltetés alatt is biztosítani kell az állagromlás elkerülését lehetővé tevő körülményeket. A pontosság kedvéért szükséges rámutatni, hogy az Érd Aréna esetében a közvetlen tulajdonos az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

Az intézkedéssel érintett létesítmények az előterjesztés I. pontjában foglalt ingatlanok, továbbá az Ercsi úti sportpálya.

 

A sportcélú létesítmények hosszútávú üzemeltetésének hatékony megoldására további lehetőségként kínálkozik, hogy azokat az Önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv ingyenes vagyonkezelésbe adja, melynek alapító okirat szerinti alaptevékenysége a vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása. Ennek első lépéseként indokolt az érintett ingatlanok vagyonkezelésbe adásának elvi felajánlása, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazás biztosítása.

 

(Határozati javaslat IV.)

 

II.2. Egyéb ingatlan-üzemeltetési feladatok

 

A társaság feladatát képezték a városrehabilitációs vagyonkezelési feladatok, valamint a Városközpont sétány és külső létesítmények üzemeltetése, amelyek az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alaptevékenységébe illeszkedő és az intézmény által koordinálható feladatok.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ által jelenleg is használt Gépész utca 14. szám alatti ingatlan szintén a társaság üzemeltetési körébe tartozó ingatlan. Az előterjesztés III. pontjában foglaltakra tekintettel az ingatlan a jövőben a korábbinál jelentősebb szerepet fog betölteni a Művelődési Központ életében, így az üzemeltetést célszerű a kulturális feladatokat ellátó intézmény feladatkörébe utalni.

 

A Bagoly utcai orvosi rendelőben zajló háziorvosi tevékenységhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok és jogkörök az ott praktizáló orvosokkal fennálló szerződések keretében, illetőleg új szerződések megkötésével rendezhetőek.

 

A kutak üzemeltetését az ÉKFI a műszaki dokumentáció birtokában el tudja látni.

 

II.3. Egyéb feladatok

 

A társaság feladatai közé tartoznak egyéb, többek között fejlesztési projektekkel kapcsolatos feladatok, amelyek jórészt nem saját munkavállalókkal, hanem külső cégek, alvállalkozók igénybevételével történnek. Az önkormányzatnak kell a feladatok további ellátása céljából a szükséges szerződéseket megkötnie.

 

III. KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

 

Önkormányzatunk 3 intézmény tevékenységén keresztül látja el kulturális feladatait. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló ingatlanok régi, elavult energetikai rendszerű létesítmények, amelyek üzemeltetése a jelenlegi energiaárak mellett nem finanszírozható. Tekintettel arra, hogy a városvezetés jövőbeli szándéka a kulturális feladatok lehető legmagasabb színvonalú ellátása, ezért javasolt a tevékenység átalakítását célzó, hosszú távú intézményátalakítási stratégia kidolgozása.

 

Ehhez kapcsolódóan célszerű rámutatni arra is, hogy az Érdi Kincses Óvoda, az Érdi Szivárvány Óvoda, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde jelenleg önálló költségvetési intézményekként látják el tevékenységüket. A kialakult helyzetben szükségesnek mutatkozik annak áttekintése is, hogy köznevelési intézményeink fenntarthatók-e, működtethetők-e hatékonyabban más szerkezetben, formában, módokon.

 

Fentieken túlmenően ugyanakkor szükség van azonnali költségmegtakarítást eredményező intézkedésekre is.

 

Mindezekre tekintettel szükséges a Szepes Gyula Művelődési Központ jelenlegi központi épületeként funkcionáló Alsó utca 9. szám alatti ingatlan bezárására, mivel a távhő díja 3.603 forint/gigaJoule-ról 48.916 forint/gigaJoule-ra emelkedik, amely hatóság árként december 31-ig került rögzítésre és jelentős csökkenés a fűtési szezon további hónapjaiban sem remélhető. A közművelődési feladatok jelentős része átszervezhető a Gépész utca 14. és a Bajcsy-Zsilinszky út 206–208. szám alatti ingatlanokba, így kisebb alapterületen, csökkentett költségekkel szervezhetőek a kulturális programok, és a jelzett ingatlanokban lehetőség van a szakkörök, egyéb szervezetek részére is helyiség biztosítására, viszont a még így is jelentős üzemeltetési költségemelkedés miatt emelt bérleti díj ellenében.

 

Az Alsó utca 2. szám alatti Városi Galériában költségcsökkentési célokból fel kell függesztenünk a kulturális tevékenységet.

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár tevékenységének és az intézmény által használt ingatlanok energetikai szempontból optimalizált működésének felmérése még folyamatban van.

 

A Jószomszédság és a Zenei könyvtár fűtési szezonra történő bezárása javasolt, amely azonnali költségcsökkentést eredményez. A zárva tartás ideje alatt felülvizsgálatra kerül a két fiókkönyvtár állománya. A fiókkönyvtárak szolgáltatásait személyesen a Hivatalnok utcai könyvtárban, valamint telefonon és online vehetik igénybe az olvasók.

 

A könyvtár nyitvatartási rendjét a téli hónapokra módosítani javasoljuk: a váltott hét megfelel a törvényben előírt szolgáltatások biztosítására, figyelembe veszi a helyi fogyasztói szokásokat, valamint energiahatékonyság szempontjából is költségcsökkentést eredményez. Az intézményvezető és a polgármester értékeli és tekinti át a helyzetet részletesen, s szükség szerint, hatékonysági szempontokat mérlegelve határoznak az esetleges változtatásokról az alábbiak szerint:

 

„A” hét: hétfő (10–19 óra), kedd (10–18 óra), szerda (8–16 óra).

„B” hét: csütörtök (8–19 óra), péntek (10–19 óra), szombat (8–13 óra)

 

A Magyar Földrajzi Múzeum gondozásában található gyűjteményi egységek, valamint a múzeumban található letéti tárgyak állagmegóvása kiemelten fontos feladat. A műtárgyak megóvása érdekében állandó hőmérsékletet (18 Celsius-fok) és páratartalmat (45–50% RH) kell biztosítanunk annak érdekében, hogy ne következzen be kritikus hőingadozás, ami károkat okozna a gyűjteményegyüttesben. Az épület fizikai adottsága lehetővé teszi, hogy mindkét elvárásnak egyszerre meg tudjunk felelni: a műtárgyak állagmegóvásának, valamint az energiatakarékosság szempontjának is. A nyitva tartást a téli hónapokban tömbösíteni kívánjuk, így az iskolai csoportokat, valamint a látogatókat kizárólag előre egyeztetett időpontban (csütörtök, péntek: 10–16 óra, szombat: 10–13 óra) fogadná a múzeum.

 

A múzeum helytörténeti kiállításának otthont adó épületet a rendkívül rossz energiahatékonysága miatt a téli hónapokra bezárjuk, az ott található gyűjteményi anyagot a főépületbe szállítjuk át.

 

(Határozati javaslat V–VI.)

 

 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

 

IV.1. Energiafogyasztásra vonatkozó költségcsökkentés

 

A távhő és az elektromos energia árának emelkedése a Polgármesteri Hivatal működési költségeit is drasztikusan emeli.

 

A Hivatal működési költségei tekintetében a legjelentősebb emelkedés a távhődíjakat érinti, ennek mértékét a III. pontban részleteztük. A távhőköltségek emelkedésének visszaszorítása érdekében a hűvös szeptember és október első felének időjárása ellenére a távfűtést nem kapcsoltuk be, a klímaberendezésekkel történő fűtést is igyekeztünk a minimális szintre csökkenteni. Október 17. napján a távfűtés beindult a Hivatal épületeiben, de a fűtési hőmérsékletet a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentjük. Elektromos áramot 2022. december 31-ig végső menedékes jogviszony keretében vételezünk. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a fűtés szabályozásán túlmenően a működési költségek csak a hivatal zárva tartásával csökkenthetők. A „home office” működési, informatikai, ügyfélkiszolgálási feltételei teljes körűen nem biztosítottak, viszont a karácsonyi ünnepek körüli igazgatási szünet hosszabbítása jelentős megtakarításokat eredményezhet.

 

IV.2. Az igazgatási szünet meghosszabbítása

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2022. (I.27.) határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint:

„A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamit a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) számú kormányrendelet az alábbi módon határozza meg az igazgatási szünet elrendelésének szabályozását:

 

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama:

 1. a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
 2. b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

 1. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
 2. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamit a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”

Az említett jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazgatási szünet elrendelésére az alábbiak szerint teszek javaslatot, melyről a Közgyűlésnek kell döntést hoznia:

 

 1. december 19. napjától 2023. január 8. napjáig tartó időszak.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az ügyfelek kiszolgálása az ügyfélszolgálattal, az általános feladatok ellátása pedig ügyeleti rendszerben lesz biztosított.

 

(Határozati javaslat VII.)

 

IV.3. A Polgármesteri Hivatal ingatlanhasználatával kapcsolatos javaslat

 

A Polgármesteri Hivatal Budai út 10. szám alatti irodaháza első emeletének összesen 139,8 négyzetméter alapterületű egysége az 2016. október 1-jén kelt haszonkölcsön-szerződés alapján jelenleg az Érdi Szakképzési Centrum használatában áll. A közeljövőben a működési költségek racionalizálása érdekében célszerű lenne a Hivatal tevékenységét oly módon szervezni, hogy annak ellátásához elegendő legyen az Alsó utca 1. szám alatti és a Budai út 10. szám alatti ingatlanok használata. Ennek érdekében szükséges egyeztetéseket kezdeményezni az Érdi Szakképzési Centrum végleges elhelyezéséül szolgáló épületbe történő átköltöztetésének lehetőségéről annak érdekében, hogy a Hivatal a jelenleg haszonkölcsön-szerződés tárgyául szolgáló ingatlanrészeket ismét használatba vehesse.

 

(Határozati javaslat VIII.)

 

IV.4. Üres álláshelyek betöltése

 

Az engedélyezett álláshelyek száma a Polgármesteri Hivatalban jelenleg 181,5, amelyből a betöltetlen álláshelyek száma 19. A betöltetlen álláshelyek bizonyos szervezeti egységek esetében jelentős többlet munkaterhet jelentenek a dolgozóknak. Ennek ellenére javasolt az álláshelyek közeljövőben történő betöltését a lehető legszükségesebb szintre csökkenteni, amellyel a bér- és járulékkiadások tekintetében érhető el megtakarítás. Ennek érdekében javasolt olyan intézkedés, amely alapján az üres álláshelyek betöltése 2022. november 6-ától kizárólag indokolt esetben, polgármesteri engedéllyel lehetséges.

 

 1. AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE

 

Az Érdi Kincses Óvoda, Érdi Szivárvány Óvoda, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde jelenleg önálló költségvetési intézményekként látják el tevékenységüket. A fenntartó – elsősorban költségoptimalizálási célból – javaslatot tesz annak mérlegelésére, hogy a jövőben az említett intézmények összevonásával, két intézmény Érdi Kincses Óvodába olvadásával egyesített intézmény jöjjön létre, amelyben az óvodai és bölcsődei feladatok költséghatékonyan koordinálhatóak.

 

Az intézmények beolvadásával (összevonással) kapcsolatos átszervezésre vonatkozó javaslat természetesen a felmerülő szakmai és pénzügyi kérdések alapos mérlegelését követően véglegesíthető.

 

Az átszervezés első lépéseként a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia szándékáról, melyben rögzítenie kell, hogy milyen módon kívánja ellátni a jövőben a feladatot, valamint a tervezett átszervezés határidejét.

 

Ezt követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (3)–(4) bekezdése szerint a fenntartónak az átszervezésre irányuló döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet és a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét.

 

A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

 

Az Nkt. 84. § (3)–(5) bekezdése szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, óvodai csoportot nem szervezhet át és nem szüntettethet meg, az óvoda feladatait nem változtathatja meg.

 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtási éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

 

(Határozati javaslat X.)

 

 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÁLLAMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA INGYENESEN ÁTADOTT INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

 

Amint az ismert, az Érdi Tankerületi Központtal, a Pest Megyei Kormányhivatallal és a Kós Károly Szakképzési Centrummal jelenleg is térítésmentes ingatlanhasználatra vonatkozó szerződéseink vannak hatályban.

 

A költségtakarékossági lépések szükségessé teszik e megállapodások olyan céllal történő felülvizsgálatát, melynek eredményeként az önkormányzatnak az ingatlanok használatba adásából bevétele keletkezhessen. Amennyiben pedig önkormányzati bevételt lehetővé tevő megállapodás kidolgozása nem lehetséges, akkor meg kell vizsgálni a szerződések megszüntetésének jogi lehetőségeit.

 

(Határozati javaslat X.)

 

 1. AZ ÉRDI MÉDIACENTRUM NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGAL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Médiacentrum) is jelentős mértékben érintette a közelmúltban a gazdasági környezet megváltozása. A kormány által év közben meglepetésszerűen elrendelt adóváltozások, az Ukrajna elleni orosz agresszió gazdasági hatásai miatt szükségessé váltak olyan takarékossági intézkedések, amelyek nyomán az önkormányzati cég fenntartja működőképességét, elejét veszi annak, hogy kezelhetetlenül negatívba forduljon a társaság mérlege és ezáltal pénzügyi nehézségeket okozzon a tulajdonosnak.

 

Az elmúlt hónapokban már jelentősen növekedett a Médiacentrum által kiadott Érdi Újság terjesztési költsége, az év hátralevő időszakában pedig jelentősen megugorhatnak a nyomdai költségek is. Amennyiben az Önkormányzat ragaszkodik a Médiacentrummal 2022. február 14-én kötött vállalkozási szerződés azon 1.4.3 pontjához, amely kiköti a heti megjelentést, az már a hátralévő két hónapra is a Médiacentrum 2022-es üzleti tervének összeomlásához vezetne. Jelenleg az Érdi Újság egyetlen példányának nyomdai előállítása (az egy évvel ezelőtt kötött előnyös nyomdai szerződésnek köszönhetően) 17,14 forint + 5% áfa. Jelenleg az Érdi Újság hetente 25.500 példányban és évente 50 alkalommal jelenik meg, ennek az éves nyomdai költsége 23 millió forint. A közbeszerzési eljáráson tavaly nyertes nyomdától kapott indikatív árajánlat szerint ez az összeg egy évre 50 forint + 5% áfa lesz, ami mindent egybevetve 67 millió forint lenne évente.

 

Az idei évben jelentős mértékben emelkedett a terjesztési díj is. A Médiacentrum tárgyalási mozgásterét jelentősen szűkíti, hogy a terjesztést helyben végző hálózatnak Érden nincs alternatívája. A lap terjesztése egyetlen év alatt 5,50 forint + áfa árról 9.50 forint + áfára emelkedett példányonként, így a korábbi 140.250 forint + áfa helyett már most is 242.250 forint + áfa heti díjat fizet a Médiacentrum. Ráadásul a terjesztő újabb, 15%-os emelést jelentett be, amit 2023. januártól akar bevezetni.

 

A Médiacentrum vezetése októberben bemutatta Önkormányzatunk számára azokat a számításokat, takarékossági terveket, amelyek azt célozzák, hogy a cég tartani tudja az üzleti tervét. Ezek között egyetlen olyan megoldás van, amely nem növeli jelentősen a cég kiadásait. E szerint az Érdi Újság november 8-tól átáll kétheti kiadásra, illetve megváltoztatja a formátumát is. Ennek köszönhetően évente megközelítőleg 27 millió forintba kerül a lap nyomdai előállítása, amit a Médiacentrum finanszírozni tud. Minden más megoldás ennél jóval többe kerülne.

 

Nehezíti a helyzetet, hogy az indikatív árajánlatok és a nyomdák válaszai alapján egyelőre szinte lehetetlen hosszú távra tervezni a költségeket. Ebben szerepet játszik az erősen ingadozó és gyengülő forint/euró árfolyam, valamint az, hogy a nyomdák sem tudják megmondani, mikor, mennyi papírt sikerült beszerezniük a piacon.

 

A Médiacentrum továbbá arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy már tett bizonyos takarékossági intézkedéseket:

 

 • jelenleg a cégnek két ingatlanban (Mária utca 1., Budai út 16–18.) vannak irodái, november 1-jétől viszont a társaság munkatársai összeköltöznek, és a már csak a Mária utcai épületet használják, így spórolnak a rezsin;
 • a rendelkezésre álló három szolgálati gépjárműből kettőt visszaad a cég a bérbeadónak;
 • az elmúlt hónapokban távozott munkatársak pótlását a belső erőforrások átcsoportosításával igyekeznek megoldani.

 

A Médiacentrum emellett továbbra is igyekszik növelni a piaci hirdetési bevételeit, annak ellenére, hogy a lapszám csökkenése miatt ez jelentős nehézségekbe ütközik. Ennek érdekében erőfeszítéseket tesz hirdetési felületeinek bővítésére, ezáltal bevételei növelésére.

 

Ugyanakkor nem elsősorban takarékossági okokból, hanem mert az elmúlt években radikálisan megváltoztak a médiafogyasztási szokások, a Médiacentrum vezetése úgy döntött, hogy a kábelcsatornán sugárzott – úgynevezett lineáris – tévéadását megszünteti.

 

Ezzel egyidőben a mozgóképes tartalmak elsődleges platformja az internet, különösképpen pedig a Médiacentrum Youtube-csatornája, valamint Facebook-oldala lett. Az Érd TV közösségi médiás csatornáin továbbra is beszámol majd a várost érintő fontosabb politikai, kulturális, sport- és a civil életet érintő eseményeiről, készülnek riport- és dokumentumfilmek, interjúk.

 

Mindezekre tekintettel indokolt a vállalkozói szerződés módosítása.

 

(Határozati javaslat XI.)

 

 

 

VII. EGYÉB INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

 

 • egyházak és hitéleti tevékenység támogatásának szüneteltetése ésszerű csökkentése;
 • civil keret felfüggesztése ésszerű csökkentése;
 • a szociális ellátások tekintetében mérlegelendő, hogy azokkal a településekkel, ahonnan Érden kívül az ellátott ügyfelek érkeznek (pl. Diósd, Tárnok, Martonvásár), valamilyen, a költségek megoszlását célzó megállapodás szülessen. Ahol már van ilyen szerződés, szükségszerű áttekinteni a szerződésben foglalt díjak elégségeségét. Illetve bizonyos önként vállalt, de térítésmentesen végzett szolgáltatások esetében (például a Habilitációs Központban, ahogy az idősek nappali ellátásánál az intézménybe történő beszállítás) meg kell vizsgálni egy minimális térítési díj bevezetésének lehetőségét – a rászorultsági elvet figyelembe véve;
 • sportcélú támogatások csökkentése: az idei évre tervezett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza. Szükségessé válhat jövőre ezen támogatások átvilágítása, és az ígért kormányzati támogatások esetleges elmaradása esetén ésszerű csökkentése.

 

Támogatási cél

forint

Érdi Sport Kft. (kézilabda NB1)

194 310 000

Érdi Vízisport Kft.

57 912 000

ÉVSE támogatás

87 130 000

Sport Szervezeti Pályázat

45 000 000

Olimpikonok támogatása

2 000 000

Paralimpikonok támogatása

1 500 000

Civil keret

15 000 000

Összesen

402 852 000

 

A szigorú takarékossági intézkedések a kötelező feladatok ellátása és a napi működés biztosítása érdekében feltétlenül szükségesek, a jogszabályi kötelezettség elsőbbséget, adott esetben kizárólagosságot igényel.

 

(Határozati javaslat XII.)

 

A fentiekben javasolt, sok ponton fájó költségcsökkentési intézkedésekkel célunk az, hogy mérsékeljük az energiaválság, az infláció, a háborús helyzet okozta veszélyhelyzet következményeinek önkormányzatunkra gyakorolt katasztrofális pénzügyi hatását.

 

A fentieken túlmenően mindenképpen szükséges csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása a gáz- és villamosenergiabeszerzést érintően. Ennek előkészítése folyamatban van.

 

Új energiatakarékossági célú beruházások megvalósítására források hiányában jelenleg nincs lehetőségünk, de a jövőben törekednünk kell ilyen célú források felkutatására és a projektek megvalósítására.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

 

Érd, 2022. november 3.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gárdonyi Tanuszoda működtetését 2022. november 21. napjától határozatlan időre szünetelteti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő:         2022. november 21.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenyves-parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda megnyitását átmenetileg felfüggeszti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létesítmény vonatkozásában az állagmegóvási intézkedéseket tegye meg, és a szükséges üzemeltetési források rendelkezésre állása esetén a létesítmény megnyitásáról szóló javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

 

Határidő:         azonnal

a megnyitásra vonatkozó javaslattételre: 2023. márciusi közgyűlési ülés

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben az Érd Aréna üzemeltetéséhez szükséges külső pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátásáról szóló döntés 2022. november 30-ig nem születik meg – intézkedjen a létesítmény működtetésének szüneteltetéséről, illetve korlátozásáról. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létesítmény vonatkozásában az állagmegóvási intézkedéseket tegye meg, és a szükséges üzemeltetési források rendelkezésre állása esetén a létesítmény megnyitásáról szóló javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

 

 

Határidő:         2022. november 1., illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az önkormányzat, illetőleg annak gazdasági társasága kizárólagos tulajdonában álló sportlétesítmények közül a Gárdonyi Tanuszoda, az Érd Aréna, valamint a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda ingyenes vagyonkezelésbe adását a Nemzeti Sportközpontok (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 51.) költségvetési szerv részére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a fenntartó Honvédelmi Minisztériummal, illetve a Nemzeti Sportközpontok vezetőjével, a vagyonkezelésbe adás feltételeiről és annak eredményeként a vagyonkezelési szerződés-tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ Alsó utca 9. szám alatti ingatlanának működtetését határozatlan ideig szünetelteti és az intézmény által ellátott tevékenységek céljára a Gépész utca 14. és a Bajcsy-Zsilinszky út 206–208. szám alatti ingatlanokat jelöli ki.

 

 1. A Közgyűlés az Érdi Városi Galéria (Alsó utca 2.) működését határozatlan ideig felfüggeszti.

 

 1. A Közgyűlés a Csuka Zoltán Városi Könyvtár telephelyeként működő Jószomszédság Könyvtár (Érd, Sárd utca 37–37.), valamint a Zenei Könyvtár (Alsó utca 27.) működését határozatlan ideig szünetelteti.

 

 1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Hivatalnok utca 12.) nyitva tartását a polgármester az intézményvezető javaslat alapján, szükség esetén az alábbiak szerint módosítsa:

 

„A” hét: hétfő (10–19 óra), kedd (10–18 óra), szerda (8–16 óra).

„B” hét: csütörtök (8–19 óra), péntek (10–19 óra), szombat (8–13 óra).

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti a döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert a kulturális és a köznevelési ágazatot érintő szakmai és pénzügyi hatékonyságot növelő intézményátalakítási stratégia kidolgozására és Közgyűlés elő terjesztésére.

 

Határidő:         a közgyűlés 2022. december havi üléséhez igazodóan

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VII.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 19. napjától 2023. január 8. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

 

 1. Az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani kell a Polgármesteri Hivatalban ügyeletet a zavartalan ügymenet és feladatellátás érdekében.

 

 1. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő:         2022. december 19.

Felelős             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VIII.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a működési költségek racionalizálása érdekében felül kívánja vizsgálni a Polgármesteri Hivatal Budai út 10. szám alatti irodaház első emeletének összesen 139,8 négyzetméter alapterületű egysége hasznosítása tárgyában az Érdi Szakképzési Centrummal 2016. október 1. napján megkötött haszonkölcsönszerződést.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Érdi Szakképzési Centrum vezetőjével a szervezet végleges elhelyezéséül szolgáló épületbe történő átköltöztetésének lehetőségéről annak érdekében, hogy a Hivatal a jelenleg haszonkölcsön-szerződés tárgyául szolgáló ingatlanrészeket ismét használatba vehesse.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, érintett intézmények vezetői

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IX.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) számú kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt fenntartói jogkörében eljárva elrendeli, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben – Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda – a fűtés által biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, érintett intézmények vezetői

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT X.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon intézményátszervezési szándékát, hogy a Kincses Óvodába (Edit utca 3.) jogutódlással beolvadjon a Szivárvány Óvoda (Hegesztő utca 2–8.) és a Pöttöm Sziget Bölcsőde (Aradi utca 7/A.).

 

A beolvadás eredményeként a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges jogszabályokban előírt egyeztetéseket folytassa le, és a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges végleges döntés meghozatala érdekében szükséges előterjesztést, és a kapcsolódó intézményi alapító okirat-tervezetet a vonatkozó ágazati jogszabályokban rögzített eljárásrend szerint terjessze a Közgyűlés elé úgy, hogy a 2023–2024. nevelési évben az egységesített intézmény megkezdhesse működését.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT X.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által az Érdi Tankerületi Központtal, a Pest Megyei Kormányhivatallal, és a Kós Károly Szakképzési Centrummal megkötött állami feladatok ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes használatba adásról szóló szerződéseket – különös tekintettel a használat feltételeire – vizsgálja felül.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT XI.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi média működésének optimalizálása érdekében a következő döntéseket hozza:

 

Az Érdi Újság lényeges jellemzői (műszaki paraméterek és mennyiségi követelmények) erre változnak:

 

 • méret: A/4 közeli (235x310 milliméter +/– 1%);
 • példányszám: 25.500;
 • oldalszám: 16 oldal;
 • megjelenés: 2022. november 8-tól, 2023. február 28-ig, kéthetente, összesen 16 szám.

 

Az audiovizuális tartalomszolgáltatás tekintetében a kábelcsatornán sugárzott – lineáris – tévéadás megszűnik. Ezzel egyidőben a mozgóképes tartalmak elsődleges platformjává az internet, különösképpen az Érd Médiacentrum Youtube-csatornája, valamint Facebook-oldala válik.

 

 1. A Közgyűlés a döntés végrehajtása érdekében az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. február 14. napján megkötött vállalkozási szerződést módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT XII.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a kialakult gazdasági helyzetre – a 2023. évi költségvetés előkészítésével összefüggésben az alábbi szempontok érvényesítésének vizsgálatát tartja indokoltnak:

 

 • egyházak és hitéleti tevékenység támogatásának szüneteltetése ésszerű csökkentése;
 • civil keret felfüggesztése ésszerű csökkentése;
 • a szociális ellátások tekintetében mérlegelendő, hogy azokkal a településekkel, ahonnan Érden kívül az ellátott ügyfelek érkeznek (pl. Diósd, Tárnok, Martonvásár), valamilyen, a költségek megoszlását célzó megállapodás szülessen. Ahol már van ilyen szerződés, szükségszerű áttekinteni a szerződésben foglalt díjak elégségeségét. Bizonyos önként vállalt, de térítésmentesen végzett szolgáltatások esetében (például a Habilitációs Központban, ahogy az idősek nappali ellátásánál az intézménybe történő beszállítás) meg kell vizsgálni egy minimális térítési díj bevezetésének lehetőségét – a rászorultsági elvet figyelembe véve;
 • sportcélú támogatások: csökkentése: az idei évre tervezett összegeket az alábbi táblázat tartalmazza. szükségessé válhat jövőre ezen támogatások átvilágítása, és az ígért kormányzati támogatások esetleges elmaradása esetén ésszerű csökkentése.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés tervezése során az 1. pontban foglaltakra legyen figyelemmel.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.