Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közétkeztetési szolgáltatási feladatok ellátására vállalkozói szerződést kötött a Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság. A szerződés 2022. július 1. napján lépett hatályba.

 

A szolgáltató részére fizetendő adagárakat a szerződés csatolmánya tartalmazza. Az adagárak a 2021. szeptember hónap folyamán kiírt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, nyertes ajánlattevő által ajánlott összegeknek megfelelően kerültek a szerződésben rögzítésre.

 

A szerződésben foglaltak szerint az adagárak minden évben a KSH által közzétett, élelmiszerekre vonatkozó szakági inflációs rátának megfelelő mértékben módosulhatnak. Amennyiben a szolgáltató által előterjesztett módosítási igény nem haladja meg az inflációs mértéket, a Vállalkozó jogosult az árakat automatikusan emelni, az nem jelenti a szerződés módosítását. Az infláció mértékénél magasabb adagár emelés a közgyűlés jóváhagyásával, a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint, írásbeli megállapodással érvényesíthető.

 

A szolgáltató 2022. június folyamán levélben kereste meg az önkormányzatot, amelyben jelezte, hogy a közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezetében olyan jelentős emelkedést tapasztalt, amellyel ajánlata összeállításakor nem számolhatott. Az alapanyagárak, az üzemanyagok, a bérek, az igénybe vett szolgáltatások, a karbantartási kiadások a KSH által közölt inflációs rátánál jóval magasabb mértékben emelkedtek. Ennek okaként elsősorban az elszabadult energia- és beszerzési árakat, valamint az orosz–ukrán háború miatt bekövetkezett alapanyaghiányt jelölte meg.

 

A KSH közlése szerint július hónapban az egy évvel ezelőttihez képest a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-al, az élelmiszerárak azonban 27%-al emelkedtek. A szolgáltató által kimutatott, a tevékenysége ellátásának költségszerkezetére hatást gyakorló áremelkedés mértéke 37,3%.

 

Fentiekre tekintettel a szolgáltató az adagárak 30%-os mértékű emelésére tett javaslatot. Az adagárak jelenlegi és emelt összegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Tekintettel arra, hogy az adagáremelkedés az inflációs mértéket meghaladja, annak érvényesítése a vállalkozói szerződés módosítása keretében lehetséges, amelyhez a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Az adagárak emelkedése miatt – az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel – az étkezési térítési díjak emelése is szükséges, amellyel kapcsolatos javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására készült előterjesztés keretében kerül a közgyűlés elé.

 

A szolgáltatói adagár emelkedés és a térítési díj emelés együttes költségvetési hatását a Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tartalmazza.

 

A szolgáltatóval kötött szerződést további módosítása szükséges, amelyek az alábbiakkal indokolhatók:

  1. A szerződésben jelenleg nem szerepel szerződő félként az Intézményi Gondnokság. A szerződés módosításaként célszerű rögzíteni, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az Intézményi Gondnokság látja el. Ennek megfelelően a szolgáltatás ellenértékének fedezetét az önkormányzat az Intézményi Gondnokság költségvetésében biztosítja, ennek megfelelően a számlák az Intézményi Gondnokság nevére szólnak.
  2. Az adagár emelésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé az ékezési térítési díjak módosítására vonatkozó rendelt tervezet. A rendelet tervezet tartalmazza a nyersanyag norma meghatározásának szükségességét. Tekintettel arra, hogy a nyersanyag norma adatok meghatározásának gyakoriságára, közlési módjára vonatkozóan sem a vállalkozói szerződés, sem a jogszabály nem tartalmaz előírást, célszerű a vállalkozói szerződésben rögzíteni a vonatkozó részletszabályokat.

 

Az említett, 1–2. pontok szerinti szerződés módosításról a közgyűlésnek döntenie nem szükséges, az előterjesztésben az információk tájékoztató jelleggel szerepelnek.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján a tárgyalások nem várt elhúzódásával indoklom.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. szeptember 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közétkeztetési vállalkozói szerződésben foglalt étel adagárak 2022. október 1-jétől napjától történő, 30%-os mértékű emeléséhez hozzájárul.

 

A Közgyűlés a többlet kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

a szerződés módosítására 2022. október 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.