Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (a továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2019. november 27. napjától hatályos módosítása megváltoztatta a törzskönyvi nyilvántartás adattartalmát is, ezért jelen módosítással az új adatok is beemelésre kerülnek az alapító okiratba.

 

Ugyanakkor az alapító okirat módosítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a Polgármesteri Hivatal tevékenységi köre, illetve az azokhoz kapcsolódó szakfeladatszámok az alapító okirat legutóbbi, 2014. május 22-ei módosítása óta megváltoztak, melyeket ugyancsak át kell vezetni az alapító okiraton.

 

Az ingatlan-nyilvántartás és a házszámozás szerint is az Alsó utca 1. (hivatal főépülete) és az Alsó utca 3. (Polgárok Háza) elkülönülnek egymástól. Mivel az Alsó utca 3. szám alatti ingatlanban is a hivatal alapfeladatával összefüggő funkció ellátása történik, azt telephelyként szerepeltetni kell az alapító okiratban.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. szeptember 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 124/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2. számú melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 

 

Határidő:       azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.