Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 80/2022. (IV. 28.) határozatával döntött Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról.

 

A jegyző javaslatára a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály szervezeti egysége, a Környezetvédelmi Osztály 2022. október 1-jétől a feladat- és munkamegosztás optimálisabbá tétele érdekében a Főépítészi Főosztályhoz kerülne át. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. szeptember 19.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a polgármesteri hivatal 80/2022. (IV. 28.) határozattal elfogadott és annak mellékletét képező belső szervezeti tagozódását e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Jelen határozat 2022. október 1. napján lép hatályba.

 

 

    Határidő:    azonnal

 

    Felelős:       dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.