Tisztelt Közgyűlés!

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) nyílt pályázatot hirdetett meg fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására.

 

A felhívás célja a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott fatermékek – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján – ingyenes tulajdonba adása helyi önkormányzat részére, jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében azzal, hogy a tűzifa fatermék szociálisan rászoruló személyek részére, szociális célú tűzifa juttatásként kerüljön kiosztásra.

 

Az átadásra kínált fatermékek rendelkezésre álló készletei a NÉBIH oldalán tekinthetőek meg az állapotukkal, minőségi jellemzőikkel, tárolási helyükkel együtt. Jelen előterjesztés határozati javaslatának elfogadásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára lehetőség nyílik 7,4 m3 mennyiségben tűzifa beszerzésére a NÉBIH tordasi telephelyéről.

 

Önkormányzatunk az elmúlt években rendszeresen biztosított szociális rászorultsági alapon tűzifa támogatást a helyi lakosok számára. Ennek beszerzésére a pályázati felhívás keretein belül egy, a piaci árakhoz képest jóval kedvezőbb megoldást talált önkormányzatunk. Figyelemmel kísérjük a pályázati kiírást, az elérhető készleteket és törekedni fogunk arra, hogy – amennyiben gazdaságosabb a felhívás keretében elérhető fa elszállítása és kiosztása, mint a piacról beszerezhető ajánlatok - minden lehetséges felajánlást megpályázzunk.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa az elérhető tűzifa megpályázását.

 

 

Érd, 2022. szeptember 22.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 24-es készlet-azonosító számú, a NÉBIH Tordas telephelyen található 7,4 m3 tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

  1. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális ellátási célra kívánja felhasználni.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, amely a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

  1. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörrel eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

        

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.