Tisztelt Közgyűlés!

 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot hirdetett, melynek alapvető célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen kell rögzíteni, az ott szereplő adatlapok kitöltésével.

Az önkormányzat a közgyűlés 120/2022. (V. 26) határozata alapján benyújtotta támogatási igényét az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kiírt pályázatra. A pályázat az alábbi jogcímeken tartalmazott támogatási igényeket:

 

Jogcím megnevezése

Igényelt támogatási összeg (Ft)

Iparűzési adó túlfizetés visszautalása

                     19 363 417   

Sport Kft. TAO támogatás visszafizetése

                     26 000 134   

Orvosi ügyeleti szolgáltatás költségei

                       3 379 644   

Közüzemi kiadások (gázszámla, közvilágítási költségek)

                     75 979 967   

ebből: Gárdonyi uszoda gázdíj

                     62 511 395   

ebből közvilágítási költségek

                     13 468 572   

Sportlétesítmények üzemeltetési költségei

                     51 137 000   

ebből: Gárdonyi Uszoda üzemeltetési költség

                     14 508 000   

ebből: Fenyves -Parkvárosi Köznevelési Centrum próbaüzem

                     36 629 000   

Aréna Közszolgáltatási díj

                     32 510 000   

Műszerautomatika kártalanítás

                   319 500 000   

Összesen

                   527 870 162   

 

A benyújtott pályázatra vonatkozóan az előterjesztés elkészítése időpontjáig döntés még nem született. Az újabb pályázat benyújtásának feltétele a korábbi pályázati igény elbírálása.

A pályázati kiírás szerint évente két alkalommal, legkésőbb szeptember 30-ig lehet pályázati igényt benyújtani. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén az önkormányzatok rendkívüli támogatására 2022. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje 2022. november 10-e. Azonban az év során benyújtott pályázatok száma így sem haladhatja meg a kettőt.

 

Figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, tekintettel arra, hogy a benyújtási határidő hamarosan lejár és a benyújtás feltétele a közgyűlési döntés, a közgyűlésnek célszerű a korábban benyújtott pályázat elbírálása és a támogatói döntés hiányában is döntést hoznia az újabb pályázat benyújtásáról.

A pályázat mielőbbi benyújtása érdekében a polgármester levélben fordult a pályázatot kiíró minisztériumhoz, amelyben kérte a korábban benyújtott pályázatunk mielőbbi elbírálását annak érdekében, hogy az újabb pályázat benyújtásával kapcsolatos akadályok elháruljanak.

 

Az újabb pályázatot az alábbi jogcímeken javasolt benyújtani:

 

  1. A Műszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Műszer Automatika) a tulajdonát képező érdi 24801/1 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5 hektár 2186 négyzetméter nagyságú ingatlanát érintő építési övezeti átsorolás, valamint változtatási tilalom elrendelésére tekintettel 2012. június 21-én Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben korlátozási kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő a Pest Megyei Kormányhivatal felé. A Kormányhivatal a 2016. február 4. napján hozott PE/047/65-8/2016. számú határozatával összesen 208.744.000 forint korlátozási kártalanítást, valamint a kár bekövetkeztétől (2010. augusztus 1.) a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatot állapított meg, mely döntést több bírósági határozat is követett. Végül a többszörösen megismételt eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék a 7.K.700.332/2020/22. számú, 2021. február 11. napján kelt ítéletével az alperes határozatát részben megváltoztatva a beavatkozónak fizetendő kártalanítás összegét 204.306.800 forint és 2010. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai összegben állapította meg.

A tavalyi évben támogatási igényt nyújtottunk be az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra, amelynek keretében 126 millió forint összegű támogatást nyertünk a fenti kártalanítási kötelezettség teljesítésére. Ezen összeget március 9-én átutaltuk a jogosult részére.

Az idei évben benyújtott pályázati igény tartalmazta a pályázati támogatási forrással (126 millió forint) nem fedezett kötelezettséget 319 500 000 forint összegben.

Az újabb támogatási igényként az összességében rendkívüli támogatási forrással nem fedezett kötelezettséget javasolt szerepeltetni, tekintettel arra, hogy hogy az önkormányzat saját forrásból továbbra sem tud eleget tenni a jelenleg a törlesztés elmaradása okán egy összegben esedékessé vált tartozásnak.

 

Az önkormányzat nagy összegű lejárt tartozás állománnyal rendelkezik sportlétesítmények üzemeltetésével összefüggésben keletkezett kötelezettségek miatt.  

A támogatás igénylésére benyújtandó pályázatra vonatkozó kiírás egyéb jogcímeken is lehetőséget biztosít támogatási igény benyújtására. Figyelembe véve az önkormányzat pályázat benyújtása időpontjában fennálló kötelezettségeit, egyéb jogcímeken az alábbi kötelezettségekre tekintettel szerepeltetünk tételeket:

 

  • helyi iparűzésiadó-visszafizetésekből származó kötelezettségként a benyújtás időpontjában fennálló, adótúlfizetésből eredő kötelezettségek ASP rendszerben rögzített egyenlege;
  • az Érd Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség;
  • egyéb, a pályázat benyújtása időpontjában lejárt szállítói kötelezettségekkel összefüggésben.

 

A fent leírtak alapján önkormányzatunk likviditási helyzetének megőrzése céljából javasolom a Közgyűlésnek az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyú pályázat benyújtását.

 

Érd, 2022. szeptember 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be az alábbi pályázati jogcímeken:

  • jogerős bírósági ítélettel összefüggésben fennálló tartozás;
  • helyi iparűzési adó visszafizetés;
  • egyéb tartozások.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő:         azonnal

  1. november 10.

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.