Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

 

 1. A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) számú kormányrendeletben (Sznyr.) foglalt kötelezettségének eleget téve, valamint az éves munkatervének megfelelően, 2022. április hónapban ellenőrzést végzett a Szociális Gondozó Központ székhelyén és két telephelyén:
 • Idősellátás (2030 Érd, Topoly utca 2.)
 • Hajléktalanellátás (2030 Érd, Fehérvári út 89–91.)
 • Dr Dizseri Tamás Habilitációs Központ (2030 Érd, Hivatalnok utca 42.).

 

Az ellenőrzés során a Kormányhivatal a rendeletet is vizsgálta, amellyel kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

 

 • a rendelet nem szabályozza, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást biztosítani, valamint a külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
 • a rendelet mellékletében az intézményi térítési díjak összegét javítani kell, hogy összhangban legyen a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, az ingyenesen biztosított szolgáltatások esetén 0 forint összeget kell feltüntetni;
 • házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatás térítési egységét órában kell meghatározni;
 • a térítési díjak megállapításánál az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008 évi törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti kerekítés speciális szabályait kell figyelembe venni (bölcsődei étkeztetés, valamint az étkeztetés esetén javítani szükséges);
 • a házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatást igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosítani kell.

 

A felsorolt észrevételek miatt indokolt a rendelet módosítása.

A javaslatban szerepel továbbá az utcai szociális munka 2023. január 1. hatállyal történő kivezetése. Ennek indoka, hogy ez a szolgáltatás nem önkormányzati feladat, és a szolgáltatást a város területén másik ellátó szervezet biztosítja.

 

 1. Módosított formában tartalmazza a javaslat a gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseket, a nyersanyagnorma helyett ebben az esetben is az intézményi térítési díj jelenik meg.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § az alábbiakról rendelkezik:

 1. §

(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

 

Fentiek alapján az étkezési térítési díjak meghatározásához az önkormányzatnak rendelkeznie kell aktualizált nyersanyag norma értékekkel, amelyből kiindulva az étkezési térítési díj megállapítható. A térítési díj a jogszabályi előírások alapján a nyersanyag költségnél alacsonyabb összegben is meghatározható. A nyersanyag költség rendeletben történő rögzítésére vonatkozóan azonban nem tartalmaz előírást a jogszabály.

 

Fentiek alapján tehát a nyersanyag költség meghatározása kötelező, a térítési díj pedig nem lehet magasabb a nyersanyag költség összegénél.

 

A közétkeztetési szolgáltató az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a nyilvántartása alapján kiszámolt, aktualizált nyersanyagköltség-összegeket, amelyek az előterjesztés 2. számú melléklete szerint alakulnak.

 

Látható, hogy amennyiben az önkormányzat az étkezési térítési díjakat a hatályos nyersanyagköltségnek megfelelő összegben határozza meg, jelentős térítési díjemelkedés történne.

 

Figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, továbbá a közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevőket is sújtó, súlyos pénzügyi-gazdasági válságot, a közétkeztetési térítési díjak 30%-os emelése javasolt. A jelenlegi és az emelt összegű térítési díjakra vonatkozó összehasonlítást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A térítési díj emelésével egyidejűleg a közétkeztetési szolgáltató részére fizetendő adagárak is 30%-al emelkednek, amellyel kapcsolatos döntési javaslat külön előterjesztés keretében kerül a közgyűlés elé.

 

A térítési díjak és szolgáltatói adagárak 30%-os emelkedése az önkormányzat részére többlet kötelezettséggel jár. A szolgáltatói adagárak 30%-os emelkedése 87 millió forint többlet kötelezettséget jelent az év hátralevő részére, a térítési díjak 30%-os emelkedése 32 millió forint többletbevételt eredményez. A többletbevételek és -kötelezettségek különbségeképpen jelentős, mintegy 55 millió forint többletkötelezettség jelentkezik az önkormányzatnál. A számított többletkötelezettségnek megfelelő fedezet jelenleg a 2022. évi költségvetés Általános tartaléka soron nem áll rendelkezésre, annak biztosítása az Egyéb szolgáltatások jelenleg még szabad előirányzata terhére történő átvezetéssel történhet.

 

Tekintettel arra, hogy az egyes szolgáltatások önköltségét a módosító rendelet elfogadását követően a rendelet melléklete nem tartalmazza, szükséges ezeket külön határozatban rögzíteni. A határozati javaslat táblázatában szereplő értékek átemelésére változtatás nélkül került sor, mivel az önköltség aktualizálása a jelentős árváltozások miatt folyamatban van.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a szabályozás várható következményeinek felmérése és megállapítást nyert, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi hatása, gazdasági hatása, környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincs.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján a tárgyalások nem várt elhúzódásával indoklom.

 

 

Érd, 2022. szeptember 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../2022. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek átmeneti otthonát és a helyettes szülői hálózatot, mint gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez, tagintézmény-vezetőjéhez (a továbbiakban együtt: intézményvezető) kell benyújtani. Az intézményvezető minden esetben köteles az illetékességet, új igénylők esetén a szociális rászorultságot vizsgálni, illetve a Szoctv.-ben, Gyvt.-ben meghatározottak szerint felülvizsgálni; a házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetében pedig elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.”

 1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátás, szolgáltatás igénybevételéről és az elhelyezésről – az egyes ellátásoknál meghatározott különös méltánylást érdemlő esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembe vételével – az intézményvezető dönt.”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az intézményvezető

 1. a) külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások valamelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, s a késedelem a rászorulónak az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy őt súlyos nélkülözésnek tenné ki;
 2. b) kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást, amennyiben
 3. ba) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt, vagy
 4. bb) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely a soron kívüli ellátást indokolttá teszi.

(2a) Az intézményvezető a (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás biztosítása esetén feljegyzést készít, és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást lefolytatja.”

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles az intézményi ellátásra jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsőde vezetőjének írásban bejelenteni.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. §-a, 40. § (2) bekezdése, továbbá a Szoctv. 64. §-a szerinti szolgáltatási feladatokat látja el szolgáltatások nyújtása, közvetítése, továbbá szervező tevékenység útján.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést az önkormányzat korhatárra tekintet nélkül munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosítja az arra rászorulóknak.

(2) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló

 1. a) a 65. életévét betöltött,
 2. b) a mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tudó,
 3. c) a házi segítségnyújtásban részesülő,
 4. d) a fogyatékossági támogatásban részesülő,
 5. e) a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg és önmaga ellátására részben képes,
 6. f) a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, továbbá
 7. g) a hajléktalan személyek átmeneti szállásán bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.”
 8. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás a Szoctv. 63. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás, melyet az önkormányzat munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosít.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás igénybevétele tekintetében az a család szociálisan rászorult, ahol

 1. a) a nagyszülő munkaviszonyban áll, vagy betegsége, illetve lakóhelyének nagy távolsága miatt segítséget nem tud nyújtani, vagy
 2. b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át.”
 3. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az e rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(2) A törvényben meghatározott szolgáltatási körön túlmenően az önkormányzat térítésmentesen biztosítja

 1. a) a házi gyermekfelügyeletet,
 2. b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érdi lakosok részére,
 3. c) a nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában részesülők szállítását,
 4. d) a heti 2 óra házi segítségnyújtást, amennyiben az ellátottra tekintettel a közeli hozzátartozója tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatásban részesül,
 5. e) a szociális étkeztetés esetén az étel kiszállítását,
 6. f) a támogató szolgálat keretében biztosított személyi szállítást és személyi segítést,
 7. g) a támogatott lakhatás szolgáltatásban részesülő személy részére biztosított bármely szolgáltatási elemet, amelyre tekintettel a támogatott lakhatást biztosító szolgáltató a Szociális Gondozó Központtal kötött megállapodásban vállalja a mindenkori önköltség megfizetését,
 8. h) a fogyatékos személyek nappali ellátását az érdi lakóhellyel rendelkező, súlyosan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő gyermekek esetén.

(3) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a megfizetésére kötelezettnek a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét követő hónap első napjától kell megfizetnie.

(4) Az egyes szolgáltatások és ellátások, továbbá a közétkeztetés típusonkénti intézményi térítési díját az önkormányzat az 1. melléklet szerint határozza meg.

(5) A fizetendő térítési díj összege – a (6)-(8) bekezdésekben foglalt kivétellel – megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

(6) A családok átmeneti otthona igénybevételéért fizetendő térítési díj felnőtteknek havonta 5 ezer forint, gyermekeknek havonta 3 ezer forint, amely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át.

(7) A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj havonta 10 ezer forint, melynek megfizetése alól mentesül a fizetésre kötelezett a bölcsődék nyári zárva tartásának idejére, amennyiben nem veszi igénybe az ellátást.

(8) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 20 %-át.

(9) Időszakos gyermekfelügyelet esetén a napi személyi térítési díjat teljes napra kell megállapítani.

(10) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a hatályos törvényi rendelkezések, továbbá a (6)-(8) bekezdésekben foglaltak alapján állapítja meg. A személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

(1) Közétkeztetésben részesülőnek minősül az a személy, aki az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésben vagy munkahelyi étkeztetésben (alkalmazotti étkeztetés) részesül.

(2) A közétkeztetésért fizetendő térítési díj összegét adagonként és ellátotti körönként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a tárgyhónapot követő hónap napjáig köteles megfizetni.

(4) A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai:

 1. a) a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízás (csekk),
 2. b) készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokság által kijelölt befizetési napokon,
 3. c) banki átutalás,
 4. d) banki pénztári befizetés,
 5. e) csoportos beszedési megbízás.

(5) Előzetes díjfizetési kötelezettség esetén a számlázás a köznevelési intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet

 1. a) § d) pontja,
 2. b) 2/A. § (2) bekezdés c) pontja,
 3. c) § (4) bekezdés f) pontja,
 4. d) § (4) bekezdésében a „(tagintézmény-vezető)” szövegrész,
 5. e) §-a,
 6. f) §-ában a „(tagintézményvezető)” szövegrész,
 7. g) § (2) bekezdésében a „(tagintézmény-vezetőnél)” szövegrész,
 8. h) melléklete.
 9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. §, a 10. §, a 11. §, a 12. § a) és h) pontja és az 1. melléklet 2022. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § b), c) és e) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Intézményi térítési díjak

 

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó intézményi térítési díj

2.

Bölcsőde

 

3.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 1840 Ft

4.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 1840 Ft

5.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 0 Ft

6.

Étkeztetés

 

7.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 605 Ft

8.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 605 Ft

9.

Házi segítségnyújtás

 

10.

6. Személyi gondozás

óránként 915 Ft

11.

7. Szociális segítés

óránként 1880 Ft

12.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 50 Ft

13.

Támogató szolgálat

 

14.

9. Személyszállítás

kilométerenként 0 Ft

15.

10. Személyi segítés

óránként 0 Ft

16.

Idősek nappali ellátása

 

17.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 1660 Ft

18.

12. Személyszállítás

naponta 680 Ft

19.

Demens személyek nappali ellátása

 

20.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 1685 Ft

21.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 2570 Ft

22.

15. Személyszállítás

naponta 680 Ft

23.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

24.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 2885 Ft

25.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 4560 Ft

26.

Átmeneti ellátás

 

27.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 785 Ft

28.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 1175 Ft

29.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

30.

20. Idősek otthona

naponta 3110 Ft

31.

Közétkeztetés

 

32.

21. Bölcsődei étkezés

 

33.

            reggeli

adagonként 158 Ft

 

      tízórai

adagonként 68 Ft

34.

            ebéd

adagonként 249 Ft

35.

            uzsonna

adagonként 127 Ft

36.

            összesen

naponta 602 Ft

37.

22. Bölcsődei diétás étkezés

 

38.

            reggeli

adagonként 252 Ft

 

      tízórai

adagonként 79 Ft

39.

            ebéd

adagonként 313 Ft

40.

            uzsonna

adagonként 262 Ft

41.

            összesen

naponta 906 Ft

42.

23. Óvodai étkezés

 

43.

            tízórai

adagonként 138 Ft

44.

            ebéd

adagonként 371 Ft

45.

            uzsonna

adagonként 134 Ft

46.

            összesen

naponta 643 Ft

47.

24. Óvodai diétás étkezés

 

48.

            tízórai

adagonként 161 Ft

49.

            ebéd

adagonként 386 Ft

50.

            uzsonna

adagonként 146 Ft

51.

            összesen

naponta 693 Ft

52.

25. Általános iskola alsó tagozat étkezés

 

53.

            tízórai

adagonként 159 Ft

54.

            ebéd

adagonként 427 Ft

55.

            uzsonna

adagonként 158 Ft

56.

            összesen

naponta 744 Ft

57.

26. Általános iskola alsó tagozat diétás étkezés

 

58.

            tízórai

adagonként 179 Ft

59.

            ebéd

adagonként 465 Ft

60.

            uzsonna

adagonként 178 Ft

61.

            összesen

naponta 822 Ft

62.

27. Általános iskola felső tagozat étkezés

 

63.

            tízórai

adagonként 175 Ft

64.

            ebéd

adagonként 503 Ft

65.

            uzsonna

adagonként 169 Ft

66.

            összesen

naponta 847 Ft

67.

28. Általános iskola felső tagozat diétás étkezés

 

68.

            reggeli

adagonként 201 Ft

69.

            ebéd

adagonként 541 Ft

70.

            uzsonna

adagonként 198 Ft

71.

            összesen

naponta 940 Ft

72.

29. Középiskolai étkezés

 

73.

            tízórai

adagonként 205 Ft

74.

            ebéd

adagonként 603 Ft

75.

            uzsonna

adagonként 183 Ft

76.

            összesen

naponta 991 Ft

77.

30. Középiskolai diétás étkezés

 

78.

            tízórai

adagonként 380 Ft

79.

            ebéd

adagonként 644 Ft

80.

            uzsonna

adagonként 418 Ft

81.

            összesen

naponta 1442 Ft

82.

31. Alkalmazottak étkeztetése

 

83.

            reggeli

adagonként 205 Ft

84.

            ebéd

adagonként 603 Ft

85.

            uzsonna

adagonként 183 Ft

86.

            összesen

naponta 991 Ft

87.

32. Alkalmazottak diétás étkeztetése

 

88.

            reggeli

adagonként 309 Ft

89.

            ebéd

adagonként 643 Ft

90.

            uzsonna

adagonként 258 Ft

91.

            összesen

naponta 1210 Ft

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

 

 

 

 

Általános indokolás:

 

A gazdasági folyamatok miatt a térítési díjak, a működést engedélyező hatóság megállapításai továbbá az önkormányzat feladatváltozása tekintetében vált szükségessé a rendelet módosítása.

 

 

Részletes indokolás:

 

 1. §

 

Az elavult jogszabályi hivatkozásokra tekintettel a bevezető rendelkezést módosító rendelkezés.

 

 1. §

 

A módosítás következtében a rendelkezés nem tartalmazza a szerződéses szolgáltató megnevezését.

 

 1. §

 

Pontosító rendelkezés.

 1. §

 

Az eljárás lefolytatása nélkül nyújtott ellátás feltételeit szabályozó, továbbá pontosítást tartalmazó rendelkezés.

 

5–8. §

 

Az érintett szolgáltatások elérhetőségének időtartamára vonatkozó továbbá pontosítást tartalmazó rendelkezések.

 

 1. §

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozó szabályozást tartalmazó rendelkezés.

 

 1. §

 

A közétkeztetés térítési díjaira vonatkozó szabályozást tartalmazó rendelkezés.

 

 1. §

 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazó mellékletre vonatkozó rendelkezés.

 

12–13. §

 

Hatályba léptető rendelkezések.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét a 2022. évre folytatólagosan az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az egyes ellátási formák szolgáltatási önköltsége 2022. november 1-jétől

 

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó önköltség

2.

Bölcsőde

 

4.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 7556 Ft

5.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 7556 Ft

6.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 2567 Ft

7.

Étkeztetés

 

8.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 1272 Ft

9.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 1649 Ft

10.

Házi segítségnyújtás

 

11.

6. Személyi gondozás

óránként 4583 Ft

12.

7. Szociális segítés

óránként 9063 Ft

13.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 135 Ft

14.

Támogató szolgálat

 

15.

9. Személyszállítás

kilométerenként 124 Ft

16.

10. Személyi segítés

óránként 3769 Ft

17.

Idősek nappali ellátása

 

18.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 11219 Ft

19.

12. Személyszállítás

naponta 865 Ft

20.

Demens személyek nappali ellátása

 

21.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 11474 Ft

22.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 13391 Ft

23.

15. Személyszállítás

naponta 865 Ft

24.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

25.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 32479 Ft

26.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 30562 Ft

27.

Átmeneti ellátás

 

28.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 6430 Ft

29.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 4226 Ft

30.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

31.

20. Idősek otthona

naponta 12566 Ft

 

Határidő:         2022. november 1.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségének meghatározására vonatkozó hatáskörét 2023. évtől a polgármesterre ruházza át.

 

Határidő:         szolgáltatási önköltség meghatározására minden év április 1.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.