Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Társaság gazdálkodása tekintetében az üzleti év fordulónapja – az önkormányzat gazdálkodásától eltérően – június 30., tehát az üzleti év július 1. – június 30. közötti időtartamban határozható meg. A társaság az előző üzleti év gazdálkodási adatai alapján, az elkövetkezendő üzleti év kötelezettségvállalásait figyelembe véve elkészítette a 2023. július 1 - 2024. június 30. közötti időszakra vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az üzleti terv 2023. második félévére összesen 143.750.000 forint összegű tulajdonosi szponzorációs díjbevétellel számol, amely a gazdálkodás pénzügyi feltételei biztosításának alapvető feltétele. A kiadás teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Céltartalék soron 110.010.000 forint összeghatárig áll rendelkezésre, a többlet igényként felmerülő 33.740.000 forint az Általános tartalék terhére biztosítható. A társaság üzleti tervének szöveges részében említésre kerül TAO visszafizetési kötelezettségként 38.735.000 forint, amelynek fizetési határideje azonban még nem ismert, így az ezzel kapcsolatos forrásigényről a jelenlegi ülésen döntési javaslat még nem kerül előterjesztésre.

 

A tulajdonos önkormányzat a jelenlegi szándékai szerint – amennyiben az önkormányzat költségvetési és likviditási helyzete erre lehetőséget biztosít –, a társaság részére 2024. évben is kíván szponzorációs támogatást biztosítani. A társaság 2023–2024. üzleti éve vonatkozásában a 2024. évre eső szponzorációs forrásigény a beterjesztett üzleti terv szerint 114.300.000 forint. Tekintettel arra, hogy a 2024. évi önkormányzati költségvetés által biztosítható pénzügyi lehetőségek jelen pillanatban még nem ismertek, a 2024. évet érintő szponzorációra vonatkozó feltételes döntést II. számú határozati javaslat elkülönített módon tartalmazza.

 

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés a feladatok ellátásához szükséges forrást 2023–2024. üzleti évre a határozati javaslatok szerint biztosítsa.

 

Az előterjesztés szerinti üzleti tervet a Felügyelőbizottság megtárgyalta, és azt határozatával az egyedüli tag, alapító számára elfogadásra javasolja.

 

A hatályos jogszabályok alapján a társaság által ellátott tevékenység az önkormányzat önként vállalt feladata. Kérem a tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztést, fogadja el a határozati javaslatokat.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a társaság működőképességének biztosítása indokolja.

 

 

Érd, 2023. július 29.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződést megköti.

 

A Közgyűlés a Társaság 2023. második féléves működéséhez 143.750.000 forint szponzorációs díjat biztosít, amelynek fedezete a 2023. évi költségvetési rendelet Céltartalék jogcímen 110.010.000 forint összegben rendelkezésre áll, további 33.740.000 forint az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

 

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésekor az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. évi üzleti tervében szereplő, 2024. évi időszakot érintő szponzorációs igénynek megfelelő fedezet – amennyiben a pénzügyi lehetőségek azt lehetővé teszik – a közgyűlés biztosítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.