Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Gazdasági Bizottság feladata a gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel és turizmussal, településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, településüzemeltetéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, gépjárművek parkolásának biztosításával, a helyi közösségi közlekedéssel, a közvilágítással, távhőszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlása. Feladatainak teljesítése érdekében a Bizottság a 2022. évben 16 alkalommal ülésezett. A bizottság minden ülése határozatképes volt.

 

A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi előterjesztett javaslatokról hozott határozatot:

Ingatlanok tulajdonjogának változásával kapcsolatos előterjesztések:

- Érd, belterület 18754/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása,

- az Érd belterület 23269/5 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” ajándékba történő elfogadása,

- az Érd belterület 26120/2 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” ajándékba történő elfogadása,

- az Érd belterület 26117/4 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” ajándékba történő elfogadása.

 

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos előterjesztések:

- az Érd, Béke tér 8/A. IV. e. 13. szám alatti 22552/10/A/13 hrsz.-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- az Érd, Béke tér 5/B. IV. e. 14. szám alatti 22552/6/A/29 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

 - az Érd, Béke tér 2/B. III. e. 10. szám alatti 22552/3/A/25 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- az Érd, Béke tér 8/B. III. e. 11. szám alatti 22552/10/A/26 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- az Érd, Béke tér 8/C. II. e. 7. szám alatti 22552/10/A/37 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- az Érd, Béke tér 8/A. III. e. 11. szám alatti 22552/10/A/11 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- az Érd, Béke tér 2/A. III. e. 12. szám alatti 22552/3/A/12 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása

- az Érd, Béke tér 8/B. III. e. 11. szám alatti 22552/10/A/26 hrsz-ú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása,

- a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény területén lévő 5. számú szolgálati lakás bérbeadása,

- a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben lévő 10. számú szolgálati lakás bérbeadása.

 

Egyéb előterjesztések:

 • az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tulajdonában lévő SMU-589 forgalmi rendszámú személygépkocsi és a TFW-745 forgalmi rendszámú tehergépkocsi értékesítése,
 • az Érd belterület 18223/9 hrsz-ú Érd Fácán köz 35. (Birkózócsarnok) ingyenes használatba adása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanok vagyonkezeléséről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása,
 • az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas utca 2.) 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása,
 • a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása,
 • az érdi 26106/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megnevezésének módosítása,
 • a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadása,
 • a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda új tornaterme megvalósításának pénzügyi támogatása.

 

A Gazdasági Bizottság a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, alábbi előterjesztéseket véleményezte:

 • Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetése,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása,
 • az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotása,
 • a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
 • az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárása,
 • az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezése,
 • az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadása,
 • az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • az Érd, Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése, PST: V030.14” projekttel megvalósított, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokon létrehozott helyi közúti fejlesztések ingyenes tulajdonba vétele,
 • a 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadása,
 • hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez,
 • az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítása,
 • önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása,
 • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött – az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan – vagyonkezelői szerződés módosítása,
 • az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztése,
 • az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítása,

-     az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítása,

 • az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárása,
 • az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása,
 • az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása,
 • az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítása,
 • az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítása,
 • az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása,
 • az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadása,
 • az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) államosításával kapcsolatos döntés meghozatala,
 • az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatala,
 • a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetése, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása,

-     Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése,

-     az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala,

 • az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
 • az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról szóló beszámoló elfogadása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
 • az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
 • a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt a bizottsági munkában.

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés, hogy a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2023. március 20.

 

Csépán István

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges