Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022-ben 22 ülést –16 rendes, 6 rendkívüli – tartott. A Bizottság minden ülése határozatképes volt.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a Közgyűlés elé kerülő alábbi rendelet-tervezeteket véleményezte:

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • rendeletalkotás Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról,
 • az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása,
 • szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 11/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
 • Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendeletének újraalkotása,
 • a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
 • az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása,
 • a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása,
 • egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a Közgyűlés hatáskörébe tartozó alábbi előterjesztéseket vitatta meg:

 • az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadása,
 • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatása,
 • az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztása,
 • rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása,
 • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása,
 • testvérvárosi kapcsolat létesítése Kolín (Csehország) várossal,
 • beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében,
 • beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről,
 • beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről,
 • beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről,
 • a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetése, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása,
 • a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala,
 • az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött településrendezési szerződés módosítása,
 • az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadása,
 • a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása,
 • a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása,
 • a Szociális Gondozó Központ Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítása,
 • az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása,
 • „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása,
 • településrészi önkormányzat létrehozása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása,
 • a HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése,
 • a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság az alábbi díjak esetében élt javaslattételi lehetőségével:

 • Év Rendőre Díj adományozása,
 • Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozása.

 

A Bizottság az alábbi saját hatáskörű ügyeket tárgyalta meg:

 • az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatásának elbírálása,
 • méltatlansági eljárás lefolytatása,
 • vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárások tárgyában való döntés,
 • összeférhetetlenségi eljárás tárgyában való döntés,
 • vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele,
 • méltatlansági eljárás tárgyában való döntés,
 • méltatlansági eljárás lefolytatásával kapcsolatos döntés,
 • bizottsági tag delegálása a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba,
 • vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély kiadása,
 • kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevétele.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 53.§ (3) bekezdésében a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatainak ellátására, valamint az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátására a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot jelölte ki. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a 2022. évben 6 ülésen, 19 határozatban hozott döntést 9 vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyben.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 2021. év végén – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – megküldte a képviselőknek a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványt. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását a bizottság elnöke 2022. február 7-én zárta le, ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzítette. Vagyonnyilatkozatát valamennyi erre kötelezett személy határidőben benyújtotta.

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság – a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által ügyfélkapun keresztül küldött – elfogadó nyugta alapján megállapította, hogy a 2022-ben megválasztott nem képviselő bizottsági tagok az Mötv. 40. § (3) bekezdésének megfelelően, a megválasztásukat követő 30 napon belül kezdeményezték a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételüket.

 

A 2022. évben 4 esetben érkezett értesítés a NAV-tól köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés miatt. Mivel az érintettek a törlésüktől számított 60 napon belül az adatbázisban már ismét szerepeltek, ezért méltatlansági eljárás megindítására nem került sor ilyen okból.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában.

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2023. március 21.

 

 

 

Gál Alex

elnök

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.