Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Pénzügyi Bizottság feladata a költségvetési gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, valamint a költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérése és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megalapozottságának vizsgálata, a végrehajtás ellenőrzése, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása.

 

Feladatainak teljesítése érdekében a Bizottság a 2022. évben 18 alkalommal ülésezett, melyből 8 alkalom rendkívüli ülés volt.  

 

A Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés elé kerülő alábbi rendelet-tervezeteket véleményezte:

 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása,
 • szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról,
 • a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása,
 • az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása,
 • a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása,

 

 

A Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, alábbi előterjesztéseket vitatta meg:

 

 • az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása,
 • az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítása,
 • az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala,
 • az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. működési elszámolása a 2021. évi közszolgáltatási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében,
 • az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítása,
 • az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása,
 • az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
 • az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadása,
 • az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
 • az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása,
 • az Érdi Galéria szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadása,
 • az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítése,
 • súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítása az érdi oktatási-nevelési intézményekben,
 • a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználása,
 • beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról,
 • tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása,
 • játszótér létrehozására vonatkozó javaslat a Csalogány utcában,
 • az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása,
 • a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása,
 • a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása,
 • a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása,
 • rendkívüli támogatás benyújtása,
 • költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása,
 • folyószámlahitel-szerződés megkötése,
 • „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása,
 • szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetésére,
 • klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatala,
 • az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítása, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározása,
 • a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatala,
 • a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírása,
 • az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztése,
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához
 • alapítványi forrás átadása
 • az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatala,
 • testvérvárosi kapcsolat létesítése Kolín (Csehország) várossal,
 • a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezése,
 • az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítása,
 • bizottsági tag delegálása a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba,
 • ellátási szerződés ismételt megkötése a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel,
 • az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadása,
 • a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása,
 • az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítása,
 • önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása,
 • az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatala,
 • tájékoztató az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63. b-c. ép.) 2021. évi tevékenységéről,
 • beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről,
 • beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről,
 • beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről,
 • tájékoztató az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas utca 2.) és a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 2021. évi tevékenységéről.

 

A Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hatáskörébe tartozó, alábbi előterjesztéseket véleményezte:

 • Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi támogatása,
 • peren kívüli egyezség megkötésére kk. K. F. M. kártérítési ügyében.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában.

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2023. március 21.

 

 

T. Mészáros András

elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.