Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.

 

 1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

Saját hatáskörű módosítás az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta 1 alkalommal történt, amelynek keretében a pályázati projektek és a likvid hitel egyenleg alakulásának megfelelő módosítás történt.

 

 1. Egyéb módosító tételek

Saját hatáskörű módosításon kívül a Városgazda költségvetését érintően történik előirányzat módosítás. A módosítást a Városfejlesztési Kft-től átvételre kerülő feladatok indokolják. A feladatok átvételének folyamatossága érdekében szükséges a jelenleg a Városfejlesztő Kft-nél foglalkoztatott létszámnak megfelelő státusz biztosítása a Városgazdánál. Az eredeti költségvetés elfogadásakor első lépésben 5 fő plussz létszámot biztosított a Közgyűlés az átvételre kerülő feladatokhoz. A jelenlegi módosítás keretében a Városfejlesztési Kft. által foglalkoztatott munkavállalók közül további 43 fő átvételéhez szükséges bér, járulék és létszám fedezet beépítése történik az intézmény költségvetésébe. A szükséges fedezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Városfejlesztési Kft. részére fizetendő szolgáltatási díjként tervezve áll rendelkezésre.

Szintén a Városgazda részére kerül átadásra az Önkormányzat költségvetésében a Céltartalékok között tervezett, Papi földek zöldterület-kezelési és karbantartási feladataira biztosított 200.000.000 Ft keretösszegből 190.500.000 Ft a szükséges feladatok ellátásának fedezetéül. Az intézmény a tevékenységet alapfeladatként fogja ellátni.

Fentiek átvezetésének eredményeképpen az önkormányzat költségvetési főösszege 37.305.077.160 Ft-ra változik, az általános tartalék összege változatlanul 100.000.000 Ft.

 

 1. Cafetéria juttatás módosítása

A 2023. évi eredeti költségvetéssel egyidejűleg elfogadott 36/2023. (II. 23.) közgyűlési határozat szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria összeg 100.000 Ft/fő, azonban az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások alkalmával rögzített és a költségvetésben előirányzatként tervezett összeg a tavalyi évivel egyező módon bruttó 120.000 Ft/fő.

 

A fenti határozat mellett a cafetéria összege az ágazati rendeleteinkben is szerepel az intézményekben dolgozók részére bruttó 100.000 Ft/fő (Érdi Közterület-fenntartó intézmény esetében bruttó 115.000 Ft/fő) összeggel. Tekintettel arra, hogy a cafetéria összegéről célszerű a mindenkori költségvetés pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével dönteni, a jelenlegi párhuzamos szabályozási rendszert javaslom olyan módon átalakítani, hogy a cafetéria összegét ne az egyes rendeletekben – és ezzel párhuzamosan normatív határozatban – állapítsuk meg, hanem azt mindenkor egyetlen jogi normában, mégpedig a tárgyévi költségvetési rendeletben rögzítsük. Erre tekintettel a 36/2023. (II. 23.) határozat fenntartása a szabályozási szint változása miatt szükségtelen, ezért az visszavonásra kerül. Ezzel egyidejűleg pedig az ágazati rendeletek szövegébe a cafetéria-összeg meghatározása helyett a költségvetési rendeletre történő hivatkozás épülne be.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2023. évi költségvetésének és kapcsolódó rendeleteknek a módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2023. március 24.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában álló intézményekben foglalkoztatottak cafeteria juttatására vonatkozó 36/2023. (II. 23.) határozatot visszavonja.

 

Határidő:         2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításával egyidejűleg

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

TERVEZET!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére biztosítandó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a tárgyévi költségvetési rendeletben állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére biztosítandó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a tárgyévi költségvetési rendeletben állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére biztosítandó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a tárgyévi költségvetési rendeletben állapítja meg.”

 

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fenntartó intézményenként a következő juttatásokat biztosítja:)

f)      A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére biztosítandó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a tárgyévi költségvetési rendeletben állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó munkavállalók juttatásainak szabályairól szóló 9/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére biztosítandó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével a tárgyévi költségvetési rendeletben állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 20 445 676 470 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 428 201 901 forintban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 15 931 198 789 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 37 305 077 160 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 36 637 128 205 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 459 451 901 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 208 497 054 forintban, a belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 37 305 077 160 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 296 281 150 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 100 000 000 forint,
 2. b) céltartalék 1 196 281 150 forint.”
 3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fenntartó az önkormányzat által fenntartott intézménnyel – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások 2023. évi fedezetét bruttó 120.000 forint összegig biztosítja.”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester