Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Intézményi Gondnokság magasabb vezetői teendőinek ellátásával a 248/2018. (XII.20.) határozatában 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig Bíró Lászlót bízta meg.

 

Bíró László 5 évre terjedő magasabb vezetői megbízása hamarosan megszűnik, így a fenntartónak pályázatot kell kiírnia a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél való végrehajtásáról rendelkező végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán közzé kell tenni.

 

A fenti jogszabályoknak megfelelő tartalommal előkészített pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával az intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázatot írja ki, és a pályázatokat véleményező előkészítő bizottságot hozza létre!

 

Érd, 2023. október 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak megfelelően az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 • Gregus László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Demjén Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője.

 

Határidő:          azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (X. 26.) határozatához

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 mint munkáltató

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot ír ki az

 

 Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

 

Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • vezeti az intézményt;
 • felelős az intézmény törvényes működéséért és gazdálkodásáért, a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáért;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét;
 • gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.

 

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • a pályázó végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben három évet meghaladó szakmai gyakorlat megléte,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat,
 • felsőoktatásban szerzett közgazdász, üzemgazdász végzettség,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
 • KIRA program ismerete,
 • Forrás SQL program ismerete
 • Magyar Államkincstár által üzemeltetett KGR program ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármestere e-mail címére polgarmester@erd.hu kell megküldeni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a 14/ERD-189-24/2023. iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 14.

 

Az álláshely betölthető: 2024. január 1-jétől

 

A pályázat https://kozszolgallas.ksz.gov.hu-n való közzétételének időpontja: 2023. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

            www.erd.hu – 2023. október 31.

            Érdi Újság – 2023. október 31-ét követően megjelenő számaiban 

            facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.