SÜRGŐS - A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház ) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatti rendelő (egészségház) megnevezésű ingatlan. Ezen albetét vonatkozásában a tulajdonos jogelődje, a Szirt Inveszt Kft. valamint az Önkormányzat között 2013. április 23. napján megállapodás jött létre az önkormányzat részére történő haszonélvezeti jog létesítése tárgyában.

A megállapodás értelmében a társasház fenti albetétjében a szerződéskötéskor még az önkormányzati alapfeladatnak számító védőnői szolgálat került elhelyezésre.  A társasház további három albetétjében háziorvosok nyertek elhelyezést.

Az ingatlan társasházzá alakítása előtt a felek által megkötött haszonélvezeti jogot alapító 2009. április 30. napján kelt alapszerződés rögzíti, hogy a haszonélvezeti és a belőle fakadó használati jog a megállapított határidőn belül addig tart, amíg az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása az Önkormányzat feladata, vagy amíg annak az egészségházban tesz eleget.

Megjegyzendő, hogy a tulajdonos jogelődje, az önkormányzat, valamint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény között 2013. május 22. napján haszonkölcsön szerződés is létrejött a védőnői feladatellátásra.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) értelmében 2023. július 1. napjától az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik a védőnői ellátásról.

 

A jelenlegi tulajdonos felhívta a figyelmünket, hogy a fenti ingatlanban megszűnt az önkormányzati feladatellátás, így a haszonélvezeti jogot alapító szerződés értelmében az önkormányzat haszonélvezeti joga is megszűnik.

 

Ezzel összefüggésben tárgyalásokra került sor a tulajdonossal, melynek eredményeként sikerült elérnünk, hogy amennyiben újabb háziorvosi körzet kialakítására kerül sor az adott területen, a feladatot ellátó ingyenes használati jogot kap a háziorvosi praxis ellátásnak időtartamára a fenti albetétben.

 

A tulajdonost a tárgyalások során tájékoztattuk, hogy az ingatlan jelenleg a védőnői feladatokat jogszabály alapján ellátó Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház használatában és birtokában van. Tulajdonos ezt követően vállalta, hogy közvetlenül megkeresi a Centrumkórházat a bérleti jogviszony létesítése céljából, a védőnői ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében.

A döntés meghozatalára az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés jogosult.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a védőnői feladatok folyamatos ellátásához fűződő közérdekű cél indokolja.

 

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni!

 

Érd, 2023. október 25.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogot - a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel - 2023. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

 

  1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személynek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásnak időtartamára.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.