Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A Jat. 22.§-a a jogszabályok deregulációjáról a következőképpen rendelkezik:

 

„22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

 

 1. a) az elavult, szükségtelenné vált,
 2. b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
 3. c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,

kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

 1. d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
 2. e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő

módosítására kerüljön sor.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.”

 

A fenti leírt indokok alapján a rendelet-tervezet javaslatot tesz az alábbi, elavult vagy szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére:

 

 

rendelet száma

rendelet címe

dereguláció indoka

15/2023. (V.30.)

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A jogszabály végrehajtottá vált.

12/2022. (IV.29.)

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Az önkormányzat közszolgáltatási feladata, valamint a kapcsolódó jogalkotási felhatalmazás lényegében megszűnt. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének feladata állami felelősségi körbe került. Az önkormányzat részére fennmaradó szűk körű jogalkotási tárgykörben új rendelet készítése zajlik.

36/2012. (VI.28.)

Érd MJV 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről

A jogszabály végrehajtottá vált, a helyi hulladékgazdálkodási tervkészítési kötelezettség az önkormányzati feladat megszűnése miatt pedig megszűnt.

 

28/2009. (IV.24.)

 

az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről

A jogszabály a gyakorlati igényekhez már nem igazodó, rugalmatlan előírásokat tartalmaz, illetve a törvényi felhatalmazásnak sem felel meg maradéktalanul. Jelen formájában a jogalkotói szándék megvalósítására alkalmatlan. A rendelet helyébe lépő új szabályozás kidolgozása folyamatban van.

37/2009. (IV.30.)

 

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Az önkormányzati közfeladatok ellátásának átszervezése miatt kiüresedett normatartalmat hordoz; a rendelet címzettje az Érdi Városfejlesztési Kft. megszűnt.

 

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az alkalmazandó helyi joganyag mennyisége csökken, ezáltal az áttekinthetőbb, kezelhetőbb lesz, mely a jogbiztonság és a normavilágosság követelményét is szolgálja.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet!

 

Érd, 2023. szeptember 21.

 

 

 

 

Dr. Feik Csaba

 

 

jegyző

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 1. §

Hatályát veszti az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 37/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 36/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Általános indokolás

 

A jogszabályok – köztük az önkormányzati rendeletek –deregulációja kiemelt fontosságú a jogbiztonság garantálása érdekében. Időről-időre indokolttá válik a hatályos joganyag felülvizsgálata, melynek keretében az adott norma áttekintésre kerül olyan szempontból, hogy további hatályban tartását indokolják-e társadalmi, szociális, valamint gazdasági szempontok, másrészt hogy rendelkezései végrehajtottá váltak-e.

Részletes indokolás

 

Az 1−5. §-hoz

 

A rendelet elvégzi az elavult vagy feleslegessé vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését. 

 

A 6. §-hoz

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.