SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS

A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 22. § a) pontja alapján 2023. július 1. napján hatályát vesztette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja, ezzel megszűnt a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége.

Fentiek következtében hatályon kívül helyezésre kerültek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktv.) 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjai, valamint a 88. § (4) bekezdés a) – b), valamint d) pontjai, ezzel csökkent a települési önkormányzatok rendeletalkotási jogköre.

A Hulladéktv. 35. § (1) bekezdés h) pontja alapján „A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.”

A Hulladéktv. 88. § (4) bekezdés c) és e) pontjai szerint „Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalásra vonatkozó feltételeket.”

A Hulladéktörvény 18. alcíme szabályozza a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokat:

,,33. § (4)   A települési önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátása körében eleget tesz a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettségének.

(5)   A települési önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátása körében a közterületi kihelyezett gyűjtőedényekből vagy egyéb módon a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdés a) pontban foglaltak alapján gondoskodik.”

A fent részletezett jogszabályváltozások miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) szükséges hatályon kívül helyezni, és a közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről rendeletet alkotni.

A Hulladéktv. 88. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltak a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben kerülnek szabályozásra.

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a rendeletalkotással összefüggésben a Pest Vármegyei Kormányhivatallal történt egyeztetés indokolja.

 

Érd, 2023. szeptember 26.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

a közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

 

(1) A jegyző lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból kezdeményezi Érd Megyei Jogú Város közterületein az elhagyott hulladékok felszámolását.

(2) A jegyző a közterületen elhagyott hulladék vonatkozásában – amennyiben a hulladék eredetére vonatkozóan bizonyíték áll rendelkezésére – eljárást kezdeményez az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék eredetére vonatkozó bizonyíték nem áll rendelkezésre, a jegyző megteszi a szükséges intézkedéseket a hulladék közterületekről történő elszállítása és ártalmatlanítása érdekében, melynek kiadási előirányzatát az Önkormányzat a költségvetésében tervezi.

  1. §

 

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjának hatályon kívül helyezése és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása miatt szükséges a közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről rendeletet alkotni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.