SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS

Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

 

 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a kötelező mindennapos testnevelés órákat a csak úgy tudta biztosítani a tanulók számára az elmúlt években, hogy az ÉRD Aréna benti pályáját és két öltözőjét ingyenesen használta heti két alkalommal. Ezt a gyakorlatot folytatva az a szeptembertől induló tanévre vonatkozóan is lehetőséget kért az iskola heti két alkalommal az ÉRD Aréna benti pályájának és öltözőinek használatára.

 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium ajánlatkérésére az ÉRD Aréna megküldte az árajánlatát, melyben az iskola számára, kedvezményes 21.000 Ft + ÁFA/óra árat határozott meg. Az iskola az árajánlatra jelezte, hogy a kötelező állami feladatának ellátásához szükséges tárgyi feltétellel, tanulói létszámához igazodó tornatermi kapacitással nem rendelkezik, de az Aréna használatáért nem tud bérleti díjat fizetni az önkormányzati intézmény számára.

 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezései szerinti fenntartója az Érdi Tankerületi Központ, akinek törvényi kötelessége lenne a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

 

Mivel az Érdi Tankerületi Központ az előzőekben részletezett törvényi kötelességét saját sem bérelt helységekben (tornateremben) nem tudja biztosítani, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a város iskoláiban tanuló gyermekek egészséges fejlődése, testmozgásuk megfelelő biztosítása érdekében az egyéb kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetve, biztosíthatja, hogy a Magyar Állam helyett az Érdi Tankerületi Központra mint bérbe vevőre háruló fizetési kötelezettséget magára vállalja, és ez által a általános iskola és gimnázium tanulói jogszerűen használhassák Érd Arénát.

 

Ezzel kapcsolatban levélben megkerestem az Érdi Tankerületi Központ igazgatóját, aki válaszában jelezte, hogy élne azzal lehetőséggel, hogy az iskola heti 4 testnevelési órájának költségét az Önkormányzat magára vállalja.

 

A fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat az Érdi Tankerületi Központtal mint bérlővel, az Érdi Városgazdával mint az ingatlan bérbeadójával egy háromoldalú bérleti szerződést kössön, melyben az Önkormányzat finanszírozóként részben vagy egészben magára vállalja a bérleti díj megfizetését.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a közoktatási feladatellátás zavartalanságának biztosítása működőképességének biztosítása indokolja.

 

Érd, 2023. szeptember 27.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2023/2024-es tanévre az ÉRD Aréna sportcsarnokának és öltözőinek használatára az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium sportosztályai heti 4 testnevelés órájának megtartása céljából az Érdi Tankerületi Központtal mint bérlővel, valamint az Érdi Városgazdával mint bérbeadóval háromoldalú bérleti szerződés köt, és részben vagy egészben vállalja a bérleti díj megfizetését.

 

A Közgyűlés az ehhez szükséges legfeljebb 2.856.000 Ft + ÁFA összegű fedezetet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy bérleti szerződést aláírja.

 

 

Határidő:         továbbításra – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.