SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS

A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére a 29/2020. (IX.22.) Sport Bizottság határozata és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2020. (X.1.) határozata szerint 500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felét, 250.000 Ft-ot az Önkormányzat az Alapítvány részére átutalta.

Az edzőtábor megvalósítása az időközben fellépő COVID-19 világjárvány következtében a 2020. évben meghiúsult, a pályázati elszámolás határideje letelt.

A különleges, elháríthatatlan körülményekre tekintettel a Szerződő felek folyamatos egyeztetése, és az Alapítvány kérelme alapján 2022. december 21-én megállapodást kötöttek, melyben rögzítésre került, hogy:

  • a 2020. november 10. napján megkötött 2208 számú támogatási szerződésben (a továbbiakban: Támogatási szerződés) rögzített határidő helyett a Támogatott a pályázati célt január 31-ig megvalósítja.
  • Támogatott a támogatás pályázati cél szerinti felhasználásáról a megvalósítást követő 30 napon belül, legkésőbb 2023. február 28-ig elszámolást nyújt be Támogató részére.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Alapítvány képviselője benyújtotta, de a beküldött számlákhoz tartozó banki kivonatok hiányoztak, amit a Közgazdasági Főosztály jelzett az Alapítványnak. A felszólítás ellenére az Alapítvány a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Sport Bizottság a 2023. szeptember 26-ai ülésén az Alapítvány beszámolóját nem fogadta el, ez az átutalt támogatási összeg visszafizetési kötelezettségével jár a szerződéskötéskor hatályos civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján.

Mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, így a támogatás visszafizetéséről szóló döntés is a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetéséről!

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a Sport Bizottság döntésének időpontja indokolja.

 

Érd, 2023. szeptember 27.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

A Sportiskolai Alapítvány a civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére a 29/2020. (IX.22.) Sport Bizottság határozata és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2020. (X.1.) határozata szerint 500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A Sport Bizottság megállapította, hogy a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Alapítvány benyújtotta, de a beküldött számlákhoz tartozó banki kivonatok hiányoztak, melyet az Alapítvány a felszólítás ellenére sem pótolta.  

Mivel az Alapítvány a támogatási szerződés III. 1. pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget a Sport Bizottság az Alapítvány pénzügyi beszámolóját nem fogadta el. A szerződéskötéskor hatályos civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján az Alapítvány a támogatási összeg 50 %-ának – 250.000 Ft – a visszafizetésére köteles a határozat átvételétől számított 30 napon belül.

 

 

Határidő:         azonnal  

Felelős:            Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges